Genesis 42

برادران‌ يوسف‌ به‌ مصر می‌روند

1يعقوب‌ چون‌ شنيد در مصر غله‌ فراوان‌ است‌، به‌ پسرانش‌ گفت‌: "چرا نشسته‌، به‌ يكديگر نگاه‌ می‌كنيد؟
2شنيده‌ام‌ در مصر غله‌ فراوان‌ است‌. قبل‌ از اين‌ كه‌ همه‌ از گرسنگی بميريم‌، برويد و از آنجا غله‌ بخريد."

3بنابراين‌ ده‌ برادر يوسف‌ برای خريد غله‌ به‌ مصر رفتند.
4ولی يعقوب‌، بنيامين‌ برادر تنی يوسف‌ را همراه‌ آنها نفرستاد، چون‌ می‌ترسيد كه‌ او را هم‌ از دست‌ بدهد.
5پس‌ پسران‌ يعقوب‌ هم‌ با ساير اشخاصی كه‌ برای خريد غله‌ از سرزمينهای مختلف‌ به‌ مصر می‌آمدند وارد آنجا شدند، زيرا شدت‌ قحطی در كنعان‌ مثل‌ همه‌ جای ديگر بود.

6چون‌ يوسف‌ حاكم‌ مصر و مسئول‌ فروش‌ غله‌ بود، برادرانش‌ نزد او رفته‌ در برابرش‌ به‌ خاک افتادند.
7يوسف‌ فوراً آنها را شناخت‌، ولی وانمود كرد كه‌ ايشان‌ را نمی‌شناسد و با خشونت‌ از آنها پرسيد: "از كجا آمده‌ايد؟"

گفتند: "از سرزمين‌ كنعان‌ برای خريد غله‌ آمده‌ايم‌."

8هر چند يوسف‌ برادرانش‌ را شناخت‌، اما ايشان‌ او را نشناختند.
9در اين‌ موقع‌ يوسف‌ خوابهايی را كه‌ مدتها پيش‌ در خانه‌ء پدرش‌ ديده‌ بود، به‌ خاطر آورد. او به‌ آنها گفت‌: "شما جاسوس‌ هستيد و برای بررسی سرزمين‌ ما به‌ اينجا آمده‌ايد."

10آنها گفتند: "ای سَروَر ما، چنين‌ نيست‌. ما برای خريد غله‌ آمده‌ايم‌.
11همه‌ء ما برادريم‌. ما اشخاص‌ درستكاری هستيم‌ و برای جاسوسی نيامده‌ايم‌."

12يوسف‌ گفت‌: "چرا، شما جاسوس‌ هستيد و آمده‌ايد سرزمين‌ ما را بررسی كنيد."

13آنها عرض‌ كردند: "ای سَروَر، ما دوازده‌ برادريم‌ و پدرمان‌ در سرزمين‌ كنعان‌ است‌. برادر كوچک ما نزد پدرمان‌ است‌ و يكی از برادران‌ ما هم‌ مرده‌ است‌."

14يوسف‌ گفت‌: "از كجا معلوم‌ كه‌ راست‌ می‌گوييد؟
15فقط‌ در صورتی درستی حرفهای شما ثابت‌ می‌شود كه‌ برادر كوچكتان‌ هم‌ به‌ اينجا بيايد وگرنه‌ به‌ حيات‌ فرعون‌ قسم‌ كه‌ اجازه‌ نخواهم‌ داد از مصر خارج‌ شويد.
16يكی از شما برود و برادرتان‌ را بياورد. بقيه‌ را اينجا در زندان‌ نگاه‌ می‌دارم‌ تا معلوم‌ شود آنچه‌ گفته‌ايد راست‌ است‌ يا نه‌. اگر دروغ‌ گفته‌ باشيد خواهم‌ فهميد كه‌ شما برای جاسوسی به‌ اينجا آمده‌ايد."

17آنگاه‌ همه‌ء آنها را به‌ مدت‌ سه‌ روز به‌ زندان‌ انداخت‌.
18در روز سوم‌ يوسف‌ به‌ ايشان‌ گفت‌: "من‌ مرد خداترسی هستم‌، پس‌ آنچه‌ به‌ شما می‌گويم‌ انجام‌ دهيد و زنده‌ بمانيد.
19اگر شما واقعاً افراد صادقی هستيد، يكی از شما در زندان‌ بماند و بقيه‌ با غله‌ای كه‌ خريده‌ايد نزد خانواده‌های گرسنه‌ خود برگرديد.
20ولی شما بايد برادر كوچک خود را نزد من‌ بياوريد. به‌ اين‌ طريق‌ به‌ من‌ ثابت‌ خواهد شد كه‌ راست‌ گفته‌ايد و من‌ شما را نخواهم‌ كشت‌." آنها اين‌ شرط‌ را پذيرفتند.

21آنگاه‌ برادران‌ به‌ يكديگر گفتند: "همه‌ء اين‌ ناراحتی‌ها بخاطر آن‌ است‌ كه‌ به‌ برادر خود يوسف‌ بدی كرديم‌ و به‌ التماس‌ عاجزانه‌ء او گوش‌ نداديم‌."

22رئوبين‌ به‌ آنها گفت‌: "آيا من‌ به‌ شما نگفتم‌ اين‌ كار را نكنيد؟ ولی حرف‌ مرا قبول‌ نكرديد. حالا بايد تاوان‌ گناهمان‌ را پس‌ بدهيم‌."
23البته‌ آنها نمی‌دانستند كه‌ يوسف‌ سخنانشان‌ را می‌فهمد، زيرا او توسط‌ مترجم‌ با ايشان‌ صحبت‌ می‌كرد.
24در اين‌ موقع‌ يوسف‌ از نزد آنها به‌ جايی خلوت‌ رفت‌ و بگريست‌. پس‌ از مراجعت‌، شمعون‌ را از ميان‌ آنها انتخاب‌ كرده‌، دستور داد در برابر چشمان‌ برادرانش‌ او را در بند نهند.
25آنگاه‌ يوسف‌ به‌ نوكرانش‌ دستور داد تا كيسه‌های آنها را از غله‌ پُر كنند. ضمناً مخفيانه‌ به‌ نوكران‌ خود گفت‌ كه‌ پولهايی را كه‌ برادرانش‌ برای خريد غله‌ پرداخته‌ بودند، در داخل‌ كيسه‌هايشان‌ بگذارند و توشهء‌ سفر به‌ آنها بدهند. پس‌ آنها چنين‌ كردند و
26برادران‌ يوسف‌ غله‌ را بار الاغهای خود نموده‌، روانه‌ء منزل‌ خويش‌ شدند.

27هنگام‌ غروب‌ آفتاب‌، وقتی كه‌ برای استراحت‌ توقف‌ كردند، يكی از آنها كيسهء‌ خود را باز كرد تا به‌ الاغها خوراک بدهد و ديد پولی كه‌ برای خريد غله‌ پرداخته‌ بود، در دهانه‌ء كيسه‌ است‌.
28پس‌ به‌ برادرانش‌ گفت‌: "ببينيد! پولی را كه‌ داده‌ام‌ در كيسه‌ام‌ گذارده‌اند." از ترس‌ لرزه‌ بر اندام‌ آنها افتاده‌، به‌ يكديگر گفتند: "اين‌ چه‌ بلايی است‌ كه‌ خدا بر سر ما آورده‌ است‌؟"

29ايشان‌ به‌ سرزمين‌ كنعان‌ نزد پدر خود يعقوب‌ رفتند و آنچه‌ را كه‌ برايشان‌ اتفاق‌ افتاده‌ بود برای او تعريف‌ كرده‌، گفتند: "حاكم‌ مصر با خشونت‌ زياد با ما صحبت‌ كرد و پنداشت‌ كه‌ ما جاسوس‌ هستيم‌.
31به‌ او گفتيم‌ كه‌ ما مردمانی درستكار هستيم‌ و جاسوس‌ نيستيم‌؛
32ما دوازده‌ برادريم‌ از يک پدر. يكی از ما مرده‌ و ديگری كه‌ از همه‌ء ما كوچكتر است‌ نزد پدرمان‌ در كنعان‌ می‌باشد.
33حاكم‌ مصر در جواب‌ ما گفت‌: "اگر راست‌ می‌گوييد، يكی از شما نزد من‌ بعنوان‌ گروگان‌ بماند و بقيه‌، غله‌ها را برداشته‌، نزد خانواده‌های گرسنه‌ء خود برويد
34و برادر كوچک خود را نزد من‌ آوريد. اگر چنين‌ كنيد معلوم‌ می‌شود كه‌ راست‌ می‌گوييد و جاسوس‌ نيستيد. آنگاه‌ من‌ هم‌ برادر شما را آزاد خواهم‌ كرد و اجازه‌ خواهم‌ داد هر چند بار كه‌ بخواهيد به‌ مصر آمده‌، غله‌ء موردنياز خود را خريداری كنيد.""

35آنها وقتی كيسه‌های خود را باز كردند، ديدند پولهايی كه‌ بابت‌ خريد غله‌ پرداخته‌ بودند، داخل‌ كيسه‌های غله‌ است‌. آنها و پدرشان‌ از اين‌ پيشامد بسيار ترسيدند.
36يعقوب‌ به‌ ايشان‌ گفت‌: "مرا بی‌اولاد كرديد. يوسف‌ ديگر برنگشت‌، شمعون‌ از دستم‌ رفت‌ و حالا می‌خواهيد بنيامين‌ را هم‌ از من‌ جدا كنيد. چرا اين‌ همه‌ بدی بر من‌ واقع‌ می‌شود؟"

37آنگاه‌ رئوبين‌ به‌ پدرش‌ گفت‌: "تو بنيامين‌ را بدست‌ من‌ بسپار. اگر او را نزد تو باز نياوردم‌ دو پسرم‌ را بكُش‌."

38ولی يعقوب‌ در جواب‌ او گفت‌: "پسر من‌ با شما به‌ مصر نخواهد آمد؛ چون‌ برادرش‌ يوسف‌ مرده‌ و از فرزندان‌ مادرش‌ تنها او برای من‌ باقی مانده‌ است‌. اگر بلايی بر سرش‌ بيايد پدر پيرتان‌ از غصه‌ خواهد مُرد."

Copyright information for FCB