Hebrews 9

پرستشگاه‌ پيمان‌ اول‌

1بهرحال‌، آن‌ پيمان‌ اول‌ كه‌ خدا با قوم‌ خود بست‌، با مقرراتی برای عبادت‌ و محلی برای پرستش‌ همراه‌ بود. اين‌ محل‌ پرستش‌، خيمه‌ای بود ساخته‌ دست‌ انسان‌.
2اين‌ خيمه‌ از دو قسمت‌ تشكيل‌ می‌شد. در قسمت‌ اول‌ كه‌ "جايگاه‌ مقدس‌" نام‌ داشت‌، شمعدان‌ طلايی، ميز و نان‌ مقدس‌ قرار می‌گرفت‌.
3قسمت‌ دوم‌، "مقدس‌ترين‌ جايگاه‌" ناميده‌ می‌شد و پرده‌ای آن‌ را از قسمت‌ اول‌ جدا می‌كرد.
4در اين‌ جايگاه‌، يک آتشدان‌ طلايی و "صندوق‌ عهد" قرار داشت‌. روكش‌ داخلی و بيرونی اين‌ صندوق‌ از طلای خالص‌ بود. داخل‌ صندوق‌، دو لوح‌ سنگی قرار داشت‌ كه‌ بر روی آنها "ده‌ فرمان‌" خدا حک شده‌ بود. يک ظرف‌ طلايی پر از "مَنّ" نيز در آن‌ صندوق‌ بود. "مَنّ" همان‌ نانی است‌ كه‌ خدا در بيابان‌ هر روز به‌ بنی‌اسرائيل‌ می‌داد. همچنين‌، عصای هارون‌ نيز كه‌ روزگاری شكوفه‌ آورده‌ بود، در اين‌ صندوق‌ گذاشته‌ شده‌ بود.
5سرپوش‌ صندوق‌ عهد، "تخت‌ رحمت‌" ناميده‌ می‌شد. بالای تخت‌ رحمت‌، مجسمه‌ء‌ دو فرشته‌ قرار داشت‌ كه‌ بالهايشان‌ را برفراز تخت‌ گسترده‌ بودند. اين‌ دو فرشته‌ كه‌ "كروبی" نام‌ داشتند، نماينده‌ جلال‌ خدا بودند. تمام‌ اينها، معانی خاصی دارند كه‌ الان‌ فرصت‌ نيست‌ به‌ شرح‌ آنها بپردازم‌.
6بهرحال‌، اين‌ وسايل‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ قرار می‌گيرند و كاهنان‌ نيز برای انجام‌ وظايف‌ خود، هر روز وارد قسمت‌ اول‌ پرستشگاه‌ می‌شوند.
7اما به‌ قسمت‌ دوم‌، فقط‌ كاهن‌ اعظم‌ می‌تواند وارد شود، آن‌ هم‌ فقط‌ سالی يک بار! او همراه‌ خود مقداری خون‌ قربانی به‌ داخل‌ می‌برد و بر تخت‌ رحمت‌ می‌پاشد، تا گناهان‌ خود و گناهان‌ قوم‌ اسرائيل‌ را كفاره‌ كند.

8اما روح‌القدس‌ از طريق‌ تمام‌ اين‌ ترتيبات‌، اين‌ نكته‌ را به‌ ما خاطرنشان‌ می‌سازد كه‌ مطابق‌ شريعت‌ و روش‌ قديم‌، تا زمانی كه‌ قسمت‌ اول‌ پرستشگاه‌ برپاست‌، مردم‌ عادی هيچگاه‌ نخواهند توانست‌ وارد مقدس‌ترين‌ جايگاه‌ گردند.
9امروز، از اين‌ موضوع‌ می‌توانيم‌ درس‌ مهمی فرا بگيريم‌. طبق‌ شريعت‌ و روش‌ قديم‌، مردم‌ هدايا و قربانی‌ها تقديم‌ می‌كنند، اما هيچيک از اينها قادر نيست‌ دل‌ عبادت‌كننده‌ را از آلودگيها پاک سازد؛
10زيرا اين‌ شريعت‌ فقط‌ با تشريفات‌ ظاهری سروكار دارد و به‌ مسايلی نظير خوردن‌ و نوشيدن‌ و غسل‌ و طهارت‌ و نظاير آن‌ می‌پردازد. مردم‌ نيز موظف‌ بوده‌اند به‌ اين‌ دستورات‌ عمل‌ نمايند و با آنها سر كنند تا زمانی كه‌ مسيح‌ ظهور نمايد و از جانب‌ خدا راه‌ و روش‌ جديد و بهتری بياورد.خون‌ مسيح‌ و پيمان‌ جديد

11سرانجام‌، مسيح‌ در مقام‌ كاهن‌ اعظم‌ و عطا كننده‌ء‌ بركاتی كه‌ نصيب‌ ما شده‌ است‌، ظاهر شد. او وارد خيمه‌ء‌ عاليتر و كاملتر آسمان‌ گرديد، خيمه‌ای كه‌ نه‌ ساخته‌ دست‌ انسان‌ است‌ و نه‌ جزو عالم‌ مخلوق‌.
12او يكبار برای هميشه‌ به‌ مقدس‌ترين‌ جايگاه‌ وارد شد و خون‌ قربانی را بر تخت‌ رحمت‌ پاشيد، اما نه‌ خون‌ بز يا گوساله‌، بلكه‌ خون‌ خود را، كه‌ با آن‌ نجات‌ ابدی ما را فراهم‌ ساخت‌.
13اگر مطابق‌ شريعت‌ و روش‌ قديم‌، خون‌ گاو و بز و خاكستر گوساله‌ می‌توانست‌ بدن‌ انسان‌ را ظاهراً از آلودگی گناه‌ پاک سازد،
14چقدر بيشتر خون‌ مسيح‌، زندگی و قلب‌ ما را دگرگون‌ خواهد ساخت‌. قربانی مسيح‌ ما را از شريعت‌ و احكام‌ بی‌روح‌ سابق‌ رهايی می‌دهد و در ما اين‌ ميل‌ را ايجاد می‌كند كه‌ با اشتياق‌ قلبی خدا را خدمت‌ كنيم‌. زيرا مسيح‌ نيز كه‌ كامل‌ و بدون‌ گناه‌ بود، به‌ كمک روح‌ پاک و ابدی خدا، خود را با كمال‌ ميل‌ به‌ خدا تقديم‌ كرد تا در راه‌ گناهان‌ ما فدا شود.

15به‌ اين‌ ترتيب‌، مسيح‌ با اين‌ پيمان‌ جديد آمد تا تمام‌ كسانی كه‌ از جانب‌ خدا دعوت‌ شده‌اند، بتوانند بسوی او آمده‌، بركات‌ ابدی موعود را بيابند؛ زيرا مسيح‌ در راه‌ گناهان‌ ايشان‌ فدا شد تا ايشان‌ را از مجازات‌ گناهانی كه‌ در چارچوب‌ شريعت‌ قديم‌ مرتكب‌ شده‌اند، آزاد سازد.

16زمانی كه‌ وصيتی از كسی باقی می‌ماند، پيش‌ از آنكه‌ ارث‌ تقسيم‌ شود، بايد ابتدا فوت‌ وصيت‌ كننده‌ ثابت‌ گردد.
17بعبارت‌ ديگر، وصيت‌نامه‌ فقط‌ بعد از مرگ‌ وصيت‌كننده‌ اعتبار می‌يابد، و تا زمانی كه‌ او زنده‌ است‌، هيچيک از وارثين‌ نمی‌تواند سهم‌ خود را دريافت‌ كند.

18به‌ همين‌ دليل‌، حتی پيش‌ از آنكه‌ پيمان‌ قديم‌ به‌ مرحله‌ اجرا درآيد، به‌ نشان‌ جانبازی مسيح‌، خون‌ پاشيده‌ شد.
19به‌ اين‌ ترتيب‌ كه‌ موسی ابتدا تمام‌ احكام‌ خدا را به‌ قوم‌ اسرائيل‌ اعلام‌ كرد؛ سپس‌ خون‌ گوساله‌ها و بزها را گرفت‌ و با آب‌ و گياه‌ زوفا و پشم‌ قرمز، بر كتاب‌ تورات‌ و بر سر مردم‌ پاشيد،
20و گفت‌: "اين‌ خون‌، نشان‌ آن‌ عهد و پيمانی است‌ كه‌ خدا عطا كرده‌ و می‌خواهد از آن‌ اطاعت‌ نماييد."
21سپس‌ به‌ همان‌ صورت‌، بر خيمه‌ء‌ مقدس‌ و تمام‌ وسايلی كه‌ در مراسم‌ عبادت‌ بكار می‌رفت‌، خون‌ پاشيد.
22درواقع‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ مطابق‌ پيمان‌ اول‌، تقريبا همه‌ چيز بوسيله‌ء‌ خون‌ پاک می‌گردد و بدون‌ ريختن‌ خون‌، هيچ‌ گناهی بخشيده‌ نمی‌شود.

23به‌ همين‌ دليل‌، خيمه‌ء‌ مقدس‌ زمينی و متعلقات‌ آن‌، كه‌ نمونه‌ و سايه‌ای از چيزهای آسمانی بود، می‌بايست‌ همه‌ با خون‌ حيوانات‌ پاک گردند.
24زيرا مسيح‌ به‌ خود آسمان‌ داخل‌ شد تا از جانب‌ ما در پيشگاه‌ خدا حاضر باشد. بلی، او وارد پرستشگاه‌ زمينی نشد، چون‌ اين‌ فقط نمونه‌ای از آن‌ پرستشگاه‌ آسمانی است‌.
25در ضمن‌، او خود را بارها قربانی نكرد، برخلاف‌ آنچه‌ كه‌ كاهن‌ اعظم‌ بر روی زمين‌ انجام‌ می‌دهد؛ زيرا كاهن‌ اعظم‌ هر سال‌ خون‌ حيوانات‌ قربانی را در مقدس‌ترين‌ جايگاه‌ تقديم‌ می‌كند.
26اگر چنين‌ چيزی لازم‌ می‌بود، مسيح‌ مجبور می‌شد از ابتدای عالم‌ تا حال‌ دائماً جان‌ خود را فدا كند. اما چنين‌ نيست‌. مسيح‌ يک بار و برای هميشه‌ در اواخر عالم‌ آمد تا جان‌ خود را در راه‌ ما فدا كند و تا ابد قدرت‌ گناه‌ را ريشه‌ كن‌ سازد.
27و درست‌ همانگونه‌ كه‌ به‌ حكم‌ خداوند، انسان‌ يک بار می‌ميرد و بعد از آن‌ نوبت‌ داوری می‌رسد،
مسيح‌ نيز فقط‌ يک بار جان‌ خود را فدا كرد تا بعنوان‌ قربانی، گناهان‌ بسياری را پاک كند. اما بار ديگر خواهد آمد تا آنانی را كه‌ با صبر و اشتياق‌ چشم‌ براه‌ او هستند، نجات‌ بخشد.

Copyright information for FCB