Hosea 12

1كارهايی كه‌ مردم‌ اسرائيل‌ می‌كنند تمام‌ بيهوده‌ و مخرب‌ است‌. آنها روز و شب‌ دروغ‌ و خشونت‌ را رواج‌ می‌دهند. با آشور عهد می‌بندند و از مصر كمک می‌طلبند.
2خداوند از يهودا شكايت‌ دارد و اسرائيل‌ را برای كارهای بدی‌ كه‌ كرده‌ است‌ عادلانه‌ مجازات‌ خواهد كرد.
3يعقوب‌، جد اسرائيل‌، در شكم‌ مادرش‌ با برادرش‌ نزاع‌ كرد و وقتی مرد بالغی شد، حتی با خدا نيز جنگيد.
4آری، با فرشته‌ كشتی گرفت‌ و پيروز شد. سپس‌ با گريه‌ و التماس‌ از او تقاضای بركت‌ نمود. در بيت‌ئيل‌ خداوند را ديد و خدا با او صحبت‌ كرد
5همان‌ خدای قادر متعال‌ كه‌ نامش‌ "يهوه‌" است‌.
6پس‌ حال‌، ای اسرائيل‌، بسوی خداوند بازگشت‌ نما؛ با محبت‌ و راستی زندگی كن‌ و با صبر و تحمل‌ در انتظار خدا باش‌.

7خداوند می‌فرمايد: "اسرائيل‌ مانند فروشنده‌ای است‌ كه‌ اجناس‌ خود را با ترازوی نادرست‌ می‌فروشد و كلاه‌برداری را دوست‌ دارد.
8او به‌ خود می‌بالد و می‌گويد: من‌ ثروتمند هستم‌ تمام‌ اين‌ ثروت‌ را خودم‌ بدست‌ آورده‌ام‌ و كسی نمی‌تواند مرا به‌ كلاهبرداری متهم‌ كند.

9"ولی من‌ كه‌ خداوند تو هستم‌ و تو را از بردگی مصر رهانيدم‌، دوباره‌ تو را می‌فرستم‌ تا در خيمه‌ها زندگی كنی، چنانكه‌ در بيابان‌ زندگی می‌كردی.

10"من‌ انبيای خود را فرستادم‌ تا با رؤياها و مثلهای زياد، شما را از خواب‌ غفلت‌ بيدار كنند،
11ولی هنوز در جلجال‌ قربانگاه‌ها مثل‌ شيار كشتزارها رديف‌ به‌ رديف‌ و پشت‌ سر هم‌ قرار دارند تا روی آنها برای بتهايتان‌ قربانی كنيد. جلعاد هم‌ از بتها پر است‌ و اشخاص‌ باطل‌ و گناهكار آنها را پرستش‌ می‌كنند."

12يعقوب‌ به‌ ارام‌ فرار كرد و با كار چوپانی همسری برای خود گرفت‌.
13خداوند پيامبری فرستاد تا قوم‌ خود را از مصر بيرون‌ آورد و از ايشان‌ محافظت‌ نمايد.
14ولی اينک اسرائيل‌ خداوند را بشدت‌ به‌ خشم‌ آورده‌ است‌، پس‌ خداوند او را به‌ جرم‌ گناهانش‌ محكوم‌ به‌ مرگ‌ خواهد كرد.

Copyright information for FCB