Hosea 5

داوری بر ضد اسرائيل‌

1"ای كاهنان‌ و ای رهبران‌ اسرائيل‌ گوش‌ دهيد؛ ای خاندان‌ سلطنتی، اين‌ را بشنويد: نابودی شما حتمی است‌، زيرا در كوه‌ مصفه‌ و تابور بوسيله‌ء بتها قوم‌ را فريب‌ داده‌ايد.
2ای ياغيان‌، شما بی‌رحمانه‌ كشتار می‌كنيد و حدی نمی‌شناسيد، پس‌ من‌ همه‌ء شما را تنبيه‌ خواهم‌ كرد.

3"من‌ اعمال‌ بد شما را ديده‌ام‌. ای اسرائيل‌، همانطوری كه‌ يک فاحشه‌ شوهرش‌ را ترک می‌كند، شما هم‌ مرا ترک كرده‌ و ناپاک شده‌ايد.
4كارهای شما مانع‌ می‌شود از اينكه‌ بسوی من‌ بازگشت‌ كنيد، زيرا روح‌ زناكاری در اعماق‌ وجود شما ريشه‌ دوانده‌ است‌ و نمی‌توانيد مرا بشناسيد."

5تكبر مردم‌ اسرائيل‌ برضد آنها گواهی می‌دهد. آنها در زير بار گناهانشان‌ خواهند لغزيد و مردم‌ يهودا نيز در پی ايشان‌ بزمين‌ خواهند افتاد.
6آنان‌ سرانجام‌ با گله‌ها و رمه‌های خود خواهند آمد تا برای خداوند قربانی كنند، ولی او را پيدا نخواهند كرد، زيرا او از ايشان‌ دور شده‌ و آنها را تنها گذارده‌ است‌.
7آنها به‌ خداوند خيانت‌ ورزيده‌اند و فرزندانی بوجود آورده‌اند كه‌ از آن‌ او نيستند. پس‌ بزودی آنها با دار و ندارشان‌ از بين‌ خواهند رفت‌.

8شيپور خطر را در جبعه‌ و رامه‌ و بيت‌ئيل‌ به‌ صدا درآوريد! ای مردم‌ بنيامين‌ به‌ خود بلرزيد!
9ای اسرائيل‌، به‌ اين‌ اخطار توجه‌ كن‌! وقتی كه‌ روز مجازات‌ تو فرا رسد، به‌ ويرانه‌ای تبديل‌ خواهی شد.

10خداوند می‌فرمايد: "رهبران‌ يهودا بصورت‌ پست‌ترين‌ دزدان‌ درآمده‌اند؛ بنابراين‌، خشم‌ خود را مثل‌ سيلاب‌ بر ايشان‌ خواهم‌ ريخت‌.
11اسرائيل‌ به‌ حكم‌ من‌ درهم‌ كوبيده‌ خواهد شد، زيرا مايل‌ نيست‌ از بت‌پرستی خود دست‌ بكشد.
12من‌ همچون‌ بيد كه‌ پشم‌ را از بين‌ می‌برد، اسرائيل‌ را از بين‌ خواهم‌ برد و شيره‌ء جان‌ يهودا را گرفته‌، او را خشک خواهم‌ كرد.

13"هنگامی كه‌ اسرائيل‌ و يهودا پی بردند كه‌ تا چه‌ اندازه‌ بيمار شده‌اند، اسرائيل‌ به‌ آشور روی آورد و به‌ پادشاهش‌ پناه‌ برد. ولی آشور نه‌ قادر است‌ درد او را درمان‌ كند و نه‌ كمكی به‌ او برساند.

14"مثل‌ شيری كه‌ شكم‌ شكار خود را می‌درد، من‌ اسرائيل‌ و يهودا را تكه‌ پاره‌ خواهم‌ كرد و با خود خواهم‌ برد و تمامی رهانندگانش‌ را تارومار خواهم‌ نمود؛
15سپس‌ آنها را ترک كرده‌، به‌ خانه‌ء خود باز خواهم‌ گشت‌ تا در شدت‌ بيچارگی خود متوجه‌ گناهانشان‌ شده‌، آنها را اعتراف‌ كنند و مرا بطلبند."

Copyright information for FCB