Isaiah 1

اشعيا

نقل‌قولهايی كه‌ در عهد جديد از كتاب‌ اشعيا شده‌، بيش‌ از مجموع‌ نقل‌ قولهايی است‌ كه‌ از ساير كتب‌ عهد عتيق‌ در عهد جديد شده‌ است‌. اشعيا هفتصد سال‌ پيش‌ از مسيح‌ می‌زيسته‌ و بيش‌ از هر نبی ديگری به‌ ظهور مسيح‌ موعود توجه‌ داشته‌ است‌.

كتاب‌ اشعيا اساساً به‌ منظور هشدار دادن‌ به‌ قوم‌ اسرائيل‌ نوشته‌ شده‌ است‌. خداوند از قوم‌ اسرائيل‌ می‌خواهد كه‌ از كارهای قبيح‌ و گناه‌آلود خويش‌ دست‌ بردارند و بسوی او بازگشت‌ نمايند. موضوع‌ ديگر كتاب‌ اشعيا ظهور مسيح‌ است‌ و نتايج‌ اين‌ ظهور كه‌ عبارتست‌ از بخشش‌ گناهان‌، تسلی و اميد.

اشعيا با مهارت‌ خاص‌ ادبی، گناهان‌ مردم‌ زمان‌ خويش‌ را توصيف‌ می‌نمايد: "گاو مالک خود را و الاغ‌ صاحب‌ خويش‌ را می‌شناسد، اما قوم‌ اسرائيل‌ شعور ندارد و خدای خود را نمی‌شناسد." اشعيا خداوند را به‌ عنوان‌ خالق‌، قادر مطلق‌ و دانای كل‌ معرفی می‌كند كه‌ در عين‌ حال‌ قوم‌ خود را عميقاً دوست‌ دارد و مايل‌ است‌ با آنان‌ مصاحبت‌ داشته‌ باشد.

احتمالاً مهمترين‌ فصل‌ اين‌ كتاب‌، فصل‌ پنجاه‌ و سه‌ است‌، كه‌ در آن‌ خدمت‌ و زحمات‌ مسيح‌ با زبانی بسيار گويا توصيف‌ شده‌ است‌.

1اين‌ كتاب‌ شامل‌ پيامهايی است‌ كه‌ خدا در دوران‌ سلطنت‌ عزيا و يوتام‌ و آحاز و حزقيا، پادشاهان‌ سرزمين‌ يهودا، در عالم‌ رؤيا به‌ اشعيا پسر آموص‌ داد. اين‌ پيامها درباره‌ء يهودا و پايتخت‌ آن‌ اورشليم‌ است‌.

ياغيگری قوم‌ اسرائيل‌

2ای آسمان‌ و زمين‌، به‌ آنچه‌ خداوند می‌فرمايد گوش‌ كنيد: "فرزندانی كه‌ بزرگ‌ كرده‌ام‌ برضد من‌ برخاسته‌اند.
3گاو مالک خود را و الاغ‌ صاحب‌ خويش‌ را می‌شناسد، اما قوم‌ اسرائيل‌ شعور ندارد و خدای خود را نمی‌شناسد."

4وای بر شما قوم‌ گناهكار كه‌ پشتتان‌ زير بار گناهانتان‌ خم‌ شده‌ است‌. وای بر شما مردم‌ شرور و فاسد كه‌ از خداوند مقدس‌ بنی‌اسرائيل‌ رو گردانده‌ و او را ترک گفته‌ايد.
5چرا از گناهان‌ خود دست‌ بر نمی‌داريد؟ آيا به‌ اندازه‌ء كافی مجازات‌ نشده‌ايد؟ ای اسرائيل‌، فكر و دلت‌ تمام‌ بيمار است‌.
6از سرتاپا مجروح‌ و مضروب‌ هستی؛ جای سالم‌ در بدنت‌ نمانده‌ است‌. زخمهايت‌ باز مانده‌ و عفونی شده‌، كسی آنها را بخيه‌ نزده‌ و مرهم‌ نماليده‌ است‌.

7ای قوم‌ اسرائيل‌، سرزمينتان‌ ويران‌ گشته‌ و شهرهايتان‌ به‌ آتش‌ كشيده‌ شده‌ است‌. بيگانگان‌ هر چه‌ را كه‌ می‌بينند، در برابر چشمانتان‌ به‌ غارت‌ می‌برند و نابود می‌كنند.
8اورشليم‌ همچون‌ كلبه‌ای در مزرعه‌ و مانند سايبانی در جاليز، بی‌دفاع‌ و تنها مانده‌ است‌.

9اگر خداوند قادر متعال‌ به‌ داد قوم‌ ما نمی‌رسيد اين‌ عده‌ء كم‌ نيز از ما باقی نمی‌ماند و اورشليم‌ مثل‌ شهرهای سدوم‌ و عموره‌ بكلی از بين‌ می‌رفت‌.

10ای حاكمان‌ و ای مردم‌ اورشليم‌ كه‌ چون‌ اهالی سدوم‌ و عموره‌ فاسد هستيد، به‌ كلام‌ خداوند گوش‌ دهيد.
11او می‌فرمايد: "از قربانی‌های شما بيزارم‌. ديگر آنها را به‌ حضور من‌ نياوريد. قوچهای فربه‌ء شما را نمی‌خواهم‌. ديگر مايل‌ نيستم‌ خون‌ گاوها و بره‌ها و بزغاله‌ها را ببينم‌.
12چه‌ كسی از شما خواسته‌ كه‌ وقتی به‌ حضور من‌ می‌آييد اين‌ قربانی‌ها را با خود بياوريد؟ چه‌ كسی به‌ شما اجازه‌ داده‌ كه‌ اين‌ چنين‌ آستان‌ خانه‌ء مرا پايمال‌ كنيد؟
13ديگر اين‌ هدايای باطل‌ را نياوريد. من‌ از بخوری كه‌ می‌سوزانيد نفرت‌ دارم‌ و از اجتماعات‌ مذهبی و مراسمی كه‌ در اول‌ ماه‌ و در روز سَبَت‌ بجا می‌آوريد بيزارم‌. نمی‌توانم‌ اين‌ اجتماعات‌ گناه‌آلود را تحمل‌ كنم‌.
14از همه‌ء آنها متنفرم‌ و تحمل‌ ديدن‌ هيچكدام‌ را ندارم‌.
15هرگاه‌ دستهايتان‌ را بسوی آسمان‌ دراز كنيد، روی خود را از شما برخواهم‌ گرداند و چون‌ دعای بسيار كنيد، اجابت‌ نخواهم‌ نمود؛ زيرا دستهای شما به‌ خون‌ آلوده‌ است‌.

16"خود را بشوييد و طاهر شويد! گناهانی را كه‌ در حضور من‌ مرتكب‌ شده‌ايد از خود دور كنيد.
17نيكوكاری را بياموزيد و با انصاف‌ باشيد. به‌ مظلومان‌ و يتيمان‌ و بيوه‌زنان‌ كمک كنيد."

18خداوند می‌فرمايد: "بحث‌ و جدل‌ من‌ با شما اين‌ است‌: اگر چه‌ لكه‌های گناهانتان‌ به‌ سرخی خون‌ است‌، اما من‌ آنها را مانند پشم‌ پاک می‌كنم‌ و شما را همچون‌ برف‌ سفيد می‌سازم‌!
19كافی است‌ مرا اطاعت‌ كنيد تا شما را از محصول‌ زمين‌ سير كنم‌.
20اما اگر به‌ سرپيچی از من‌ ادامه‌ دهيد، بدست‌ دشمن‌ كشته‌ خواهيد شد." اين‌ كلام‌ خداوند است‌.

21ای اورشليم‌، زمانی تو نسبت‌ به‌ خداوند وفادار بودی، اما اينک همچون‌ يک فاحشه‌ بدنبال‌ خدايان‌ ديگر می‌روی. زمانی شهر عدل‌ و انصاف‌ بودی، اما اكنون‌ شهر جنايتكاران‌ شده‌ای.
22زمانی چون‌ نقره‌ خالص‌ بودی، ولی اينک فلزی بی‌مصرف‌ شده‌ای. زمانی همچون‌ شراب‌ ناب‌ بودی، ولی اكنون‌ همانند آب‌ شده‌ای.
23رهبرانت‌ ياغی و شريک دزدانند؛ همه‌ رشوه‌خوارند؛ از يتيمان‌ حمايت‌ نمی‌كنند و به‌ دادخواهی بيوه‌زنان‌ گوش‌ نمی‌دهند.
24بنابراين‌ خداوند، خدای قادر متعال‌ اسرائيل‌ به‌ آنها می‌گويد: "شما دشمن‌ من‌ هستيد؛ تا از شما انتقام‌ نگيرم‌ آرام‌ نمی‌شوم‌.
25به‌ دست‌ خود، شما را مثل‌ فلز در كوره‌ می‌گدازم‌ تا از كثافت‌ خود پاک شويد.

26"مانند گذشته‌، رهبران‌ و مشاورانی لايق‌ به‌ شما خواهم‌ بخشيد تا اورشليم‌ را به‌ شهر عدالت‌ و امانت‌ مشهور سازند."

27خداوند عادل‌، اورشليم‌ و اهالی توبه‌كار آن‌ را نجات‌ خواهد داد.
28اما گناهكاران‌ و عصيانگران‌ را به‌ هلاكت‌ خواهد رساند و كسانی را كه‌ او را ترک‌ كنند نابود خواهد كرد.

29شما از بت‌پرستی خود در زير درختان‌ بلوط‌ باغهايتان‌ پشيمان‌ خواهيد شد،
30و مانند بلوطی خشک و باغی بی‌آب‌، از بين‌ خواهيد رفت‌.
31زورمندانتان‌ با اعمالشان‌ مانند كاه‌ در آتش‌ خواهند سوخت‌ و كسی قادر نخواهد بود آنها را نجات‌ دهد.

Copyright information for FCB