Isaiah 15

نبوت‌ درباره‌ء سقوط‌ موآب‌

1اين‌ است‌ پيغام‌ خدا برای سرزمين‌ موآب‌:

شهرهای "عار" و "قير" موآب‌ در يک شب‌ ويران‌ می‌شوند.
2در ديبون‌ قوم‌ عزادار موآب‌ به‌ بتخانه‌ها پناه‌ می‌برند تا برای شهرهای نبو و ميدبا گريه‌ كنند. همه‌ء مردم‌ موی سر و ريش‌ خود را تراشيده‌،
3لباس‌ عزا پوشيده‌اند و در كوچه‌ها راه‌ می‌روند. از هر خانه‌ای صدای شيون‌ و زاری بلند است‌.
4صدای گريه‌ء شهرهای حشبون‌ و العاله‌ تا ياهص‌ نيز شنيده‌ می‌شود. حتی جنگاوران‌ موآب‌ نيز ناله‌ می‌كنند و از شدت‌ ترس‌ می‌لرزند.

5دلم‌ برای موآب‌ نالان‌ است‌. مردم‌ موآب‌ به‌ صوغر و عجلت‌ شلشيا فرار می‌كنند؛ با گريه‌ از گردنه‌ء لوحيت‌ بالا می‌روند؛ صدای ناله‌ء ايشان‌ در طول‌ راه‌ حورونايم‌ به‌ گوش‌ می‌رسد.
6رودخانه‌ء نمريم‌ خشک شده‌ است‌! علف‌ سرسبز كنار رودخانه‌ها پلاسيده‌ و نهالها از بين‌ رفته‌اند.
7مردم‌ اندوخته‌ء خود را برمی‌دارند تا از راه‌ "دره‌ء بيدها" فرار كنند.
8شيون‌ موآب‌ در مرزهای آن‌ طنين‌ افكنده‌ است‌ و صدای‌ زاری آن‌ تا به‌ اجلايم‌ و بئرايليم‌ رسيده‌ است‌.
9رودخانه‌ء ديمون‌ از خون‌ سرخ‌ شده‌ است‌، ولی خدا باز هم‌ اهالی ديمون‌ را مجازات‌ خواهد كرد. بازماندگان‌ و فراريان‌ موآب‌ نيز جان‌ سالم‌ بدر نخواهند برد و طعمه‌ء شير خواهند شد.

Copyright information for FCB