Isaiah 19

نبوت‌ درباره‌ء مصر

1پيامی برای مصر:

خداوند بر ابری تندرو سوار شده‌ و به‌ جنگ‌ مصر می‌آيد. بتهای مصر در برابر او می‌لرزند و دل‌ مصريها از ترس‌ ضعف‌ می‌كند.
2خداوند می‌فرمايد: "مصری‌ها را برضد يكديگر خواهم‌ برانگيخت‌ تا برادر با برادر، همسايه‌ با همسايه‌، شهر با شهر، و مملكت‌ با مملكت‌ بجنگند.
3تدبيرهايی را كه‌ مصريها انديشيده‌اند بی‌اثر خواهم‌ كرد و آنان‌ روحيه‌ء خود را خواهند باخت‌. ايشان‌ برای دريافت‌ كمک‌، به‌ بتهايشان‌ پناه‌ خواهند برد و برای چاره‌جويی، به‌ احضاركنندگان‌ ارواح‌ و افسونگران‌ و جادوگران‌ متوسل‌ خواهند شد."

4خداوند قادر متعال‌ می‌فرمايد: "من‌ مصريها را به‌ دست‌ حاكمی ستمگر و بيرحم‌ تسليم‌ می‌كنم‌ تا بر آنها حكمرانی كند."

5آب‌ رود نيل‌ كم‌ خواهد شد و بعد از مدتی خشک خواهد گرديد.
6نهرها متعفن‌ خواهند شد و آب‌ جويها كم‌ شده‌، خواهند خشكيد. نی و بوريا پژمرده‌ خواهند گرديد،
7تمام‌ سبزه‌ها و مزرعه‌های كنار رود نيل‌ خشک شده‌، از بين‌ خواهند رفت‌ و تمام‌ محصول‌ تلف‌ خواهد شد.
8همه‌ء ماهيگيرانی كه‌ تور و قلاب‌ به‌ رود نيل‌ می‌اندازند نوميد خواهند شد و زاری خواهند كرد.
9پارچه‌بافانی كه‌ با كتان‌ پارچه‌ می‌بافتند مأيوس‌ خواهند گرديد،
10و همه‌ء بافندگان‌ و كارگران‌ نوميد و دل‌ شكسته‌ خواهند شد.

11بزرگان‌ شهر صوعن‌ نادانند و هر مشورت‌ و پندی كه‌ به‌ پادشاه‌ مصر می‌دهند احمقانه‌ است‌. پس‌ چگونه‌ به‌ پادشاه‌ می‌گويند: "ما از نسل‌ حكيمان‌ و پادشاهان‌ قديم‌ هستيم‌!"
12ای پادشاه‌ مصر مشاوران‌ دانای تو كجا هستند؟ بگذار آنها به‌ تو اطلاع‌ دهند كه‌ خداوند قادر متعال‌ برضد مصر چه‌ اراده‌ كرده‌ است‌.
13رهبران‌ صوعن‌ و ممفيس‌ و تمام‌ بزرگان‌ مصر احمق‌ و گمراهند، مصر را به‌ نابودی كشانده‌اند.
14خداوند سرگيجه‌ به‌ آنها داده‌ و آنها مردم‌ مصر را مانند اشخاص‌ مست‌ كه‌ بر قی خود می‌افتند و بلند می‌شوند و نمی‌دانند به‌ كجا می‌روند، گمراه‌ كرده‌اند.
15هيچكس‌ نمی‌تواند مصر را نجات‌ دهد نه‌ بزرگ‌ نه‌ كوچک‌، نه‌ ثروتمند و نه‌ فقير.

16در آن‌ روز، مصريها مانند زنان‌ ضعيف‌ خواهند شد و هنگامی كه‌ ببينند خداوند قادر متعال‌ دستش‌ را برای مجازات‌ آنان‌ دراز كرده‌ است‌ از ترس‌ خواهند لرزيد.
17ايشان‌ با شنيدن‌ اسم‌ سرزمين‌ يهودا به‌ وحشت‌ خواهند افتاد. اين‌ را خداوند قادر متعال‌ اراده‌ نموده‌ است‌.
18در آن‌ زمان‌، پنج‌ شهر در سرزمين‌ مصر از خداوند قادر متعال‌ پيروی نموده‌، به‌ زبان‌ عبری سخن‌ خواهند گفت‌، و يكی از اين‌ شهرها "شهر آفتاب‌" ناميده‌ خواهد شد.

19در آن‌ روز، قربانگاهی در وسط‌ مصر، و ستون‌ يادبودی در مرز آن‌، برای خداوند برپا خواهد شد.
20اينها نشان‌ دهنده‌ء حضور خداوند قادر متعال‌ در سرزمين‌ مصر خواهند بود. از آن‌ پس‌، هرگاه‌ مصريها دعا كرده‌، از خداوند بخواهند تا آنها را از دست‌ ظالمان‌ برهاند، او برای ايشان‌ حامی و نجات‌ دهنده‌ای خواهد فرستاد و ايشان‌ را نجات‌ خواهد داد.
21خداوند خود را به‌ مصريها آشكار خواهد كرد و ايشان‌ خداوند را خواهند شناخت‌. مردم‌ مصر با تقديم‌ قربانی‌ها و هدايا او را عبادت‌ خواهند كرد و نذرهای خود را به‌ وی ادا خواهند نمود.
22به‌ اين‌ ترتيب‌، خداوند اول‌ مصريها را تنبيه‌ خواهد كرد، سپس‌ برگشته‌ ايشان‌ را شفا خواهد داد. بلی، مصريها بسوی خداوند بازگشت‌ خواهند كرد و او دعايشان‌ را شنيده‌، آنان‌ را شفا خواهد داد.

23در آن‌ روز، شاهراهی از مصر به‌ آشور كشيده‌ خواهد شد، و مصريها و آشوريها به‌ سرزمينهای يكديگر رفت‌ وآمد خواهند كرد و هر دو يک خدا را خواهند پرستيد.
24اسرائيل‌ نيز با ايشان‌ متحد خواهد شد و هر سه‌ مملكت‌ با هم‌ باعث‌ بركت‌ تمام‌ جهان‌ خواهند گرديد.
25خداوند قادر متعال‌ آنها را بركت‌ داده‌، خواهد گفت‌: "متبارک باد قوم‌ من‌ مصر و صنعت‌ دست‌ من‌ آشور و ميراث‌ من‌ اسرائيل‌!"

Copyright information for FCB