Isaiah 24

خداوند زمين‌ را ويران‌ می‌كند

1خداوند زمين‌ را ويران‌ و متروک خواهد كرد؛ پوسته‌اش‌ را خراب‌ كرده‌، ساكنانش‌ را پراكنده‌ خواهد ساخت‌.
2همه‌ به‌ يک سرنوشت‌ دچار خواهند شد: كاهن‌ و غير كاهن‌، نوكر و ارباب‌، كنيز و خاتون‌، خريدار و فروشنده‌، قرض‌ دهنده‌ و قرض‌ گيرنده‌، برنده‌ و بازنده‌.
3زمين‌ بكلی خالی و غارت‌ خواهد شد. اين‌ را خداوند فرموده‌ است‌.

4زمين‌ خشک و پژمرده‌ می‌شود و بلنديهای آن‌ پست‌ می‌گردد.
5مردم‌ روی زمين‌ از احكام‌ و اوامر خدا سرپيچی كرده‌، عهد جاودانی او را شكسته‌اند؛
6بنابراين‌ جهان‌ دچار لعنت‌ شده‌ است‌. ساكنان‌ آن‌ تاوان‌ گناهان‌ خود را پس‌ می‌دهند. زمين‌ سوخته‌ و عده‌ كمی از مردم‌ باقی مانده‌اند.
7محصول‌ انگور كم‌ شده‌ و شراب‌ ناياب‌ گرديده‌ است‌. آنانی كه‌ شاد بودند اكنون‌ غمگينند.
8ديگر نوای دلنشين‌ دف‌ و چنگ‌ شنيده‌ نمی‌شود. آن‌ روزهای خوش‌ به‌ سر آمده‌ است‌.
9ديگر بزم‌ می و مطرب‌ وجود ندارد و شراب‌ به‌ كام‌ نوشندگانش‌ تلخ‌ است‌.
10در شهر هرج‌ و مرج‌ است‌ و مردم‌ درِ خانه‌ء خود را محكم‌ می‌بندند تا كسی وارد نشود.
11در كوچه‌ها فرياد آنانی بگوش‌ می‌رسد كه‌ به‌ دنبال‌ شراب‌ می‌گردند. شاديها از بين‌ رفته‌ و خوشيها از روی زمين‌ رخت‌ بر بسته‌ است‌.
12شهر ويران‌ گشته‌ و دروازه‌هايش‌ شكسته‌ شده‌ و از بين‌ رفته‌اند.
13در تمام‌ ممالک دنيا اين‌ اتفاق‌ خواهد افتاد. دنيا مانند درخت‌ زيتونی خواهد بود كه‌ تكانيده‌ شده‌ باشد، و يا خوشه‌ء انگوری كه‌ ميوه‌اش‌ را چيده‌ باشند.

14كسانی كه‌ باقی بمانند از شادی فرياد خواهند زد و آواز خواهند خواند. آنان‌ كه‌ در غرب‌ هستند بزرگی خداوند را خواهند ستود.
15و آنانی كه‌ در شرق‌ هستند او را سپاس‌ خواهند گفت‌. ساكنان‌ جزاير نيز خداوند، خدای اسرائيل‌ را پرستش‌ خواهند كرد
16و از سرزمينهای دور دست‌ صدای مردم‌ را خواهيم‌ شنيد كه‌ در وصف‌ خدای عادل‌ سرود می‌خوانند.

اما افسوس‌! افسوس‌ كه‌ بدكاران‌ و خيانت‌كاران‌ به‌ شرارت‌ خود ادامه‌ می‌دهند. اين‌ مرا غمگين‌ و نااميد می‌كند.
17ای مردم‌ دنيا بدانيد كه‌ ترس‌ و گودال‌ و دام‌ در انتظار شماست‌.
18اگر از ترس‌ فرار كنيد در گودال‌ خواهيد افتاد، و اگر از گودال‌ بيرون‌ بياييد در دام‌ گرفتار خواهيد شد. از آسمان‌ بشدت‌ باران‌ خواهد باريد و اساس‌ زمين‌ تكان‌ خواهد خورد.
19زمين‌ در هم‌ خواهد شكست‌ و خرد شده‌، از هم‌ خواهد پاشيد.
20زمين‌ مانند مستی است‌ كه‌ افتان‌ و خيزان‌ راه‌ می‌رود و مثل‌ خيمه‌ای است‌ كه‌ در برابر طوفان‌ تكان‌ می‌خورد. دنيا زير بار گناهش‌ خم‌ شده‌ و يک روز خواهد افتاد و ديگر بر نخواهد خاست‌.

21در آن‌ روز، خداوند نيروهايی را كه‌ در آسمان‌ هستند و قدرتمندانی را كه‌ بر زمين‌ حكومت‌ می‌كنند مجازات‌ خواهد كرد.
22آنان‌ مانند اسيرانی كه‌ در سياهچال‌ زندانی هستند نگه‌داری خواهند شد تا روز محاكمه‌ فرا رسد.
23ماه‌ تاريک خواهد شد و خورشيد ديگر نور نخواهد داد، زيرا خداوند قادر متعال‌ سلطنت‌ خواهد كرد. او بر كوه‌ صهيون‌ جلوس‌ فرموده‌، در اورشليم‌ حكومت‌ خواهد كرد و رهبران‌ دنيا شكوه‌ و جلال‌ او را خواهند ديد.

Copyright information for FCB