Isaiah 26

سرود ستايش‌

در آن‌ روز، اين‌ سرود در سرزمين‌ يهودا خوانده‌ خواهد شد:

شهر ما قوی و محكم‌ است‌ و خدا با حصار نجاتبخش‌ خود ما را حفظ‌ می‌كند.
دروازه‌ها را بگشاييد تا قوم‌ عادل‌ و با ايمان‌ وارد شوند.
ای خداوند، تو كسانی را كه‌ به‌ تو توكل‌ دارند و در عزم‌ خود راسخند در آرامش‌ كامل‌ نگاه‌ خواهی داشت‌.
هميشه‌ بر خداوند توكل‌ كنيد؛ او جانپناه‌ جاودانی ماست‌!
خدا اشخاص‌ مغرور را پست‌ گردانيده‌ و شهر مستحكم‌ آنان‌ را با خاک يكسان‌ كرده‌ است‌.
كسانی كه‌ زير ظلم‌ و ستم‌ بوده‌اند اينک پيروزمندانه‌ بر خرابه‌های شهر قدم‌ می‌گذارند و آن‌ را لگدمال‌ می‌كنند.

راه‌ درستكاران‌ راست‌ است‌؛ پس‌ ای خدای راستی راه‌ ايشان‌ را هموار ساز.
ای خداوند، ما از خواست‌ تو پيروی می‌كنيم‌ و به‌ تو اميد بسته‌ايم‌؛ اشتياق‌ قلب‌ ما تنها تو هستی.
شب‌ را در اشتياق‌ تو بسر می‌برم‌ و هنگام‌ سپيده‌ دم‌ تو را می‌طلبم‌. هنگامی كه‌ تو جهان‌ را داوری كنی آنگاه‌ مردم‌ مفهوم‌ عدالت‌ را خواهند آموخت‌.

10 هر چند تو نسبت‌ به‌ گناهكاران‌ رحيم‌ هستی، اما آنان‌ هرگز ياد نمی‌گيرند كه‌ خوبی كنند. آنان‌ در اين‌ سرزمين‌ خوبان‌ به‌ بدكاری خود ادامه‌ می‌دهند و به‌ جلال‌ و عظمت‌ تو توجه‌ نمی‌كنند.
11 دشمنانت‌ نمی‌دانند كه‌ تو آنها را مجازات‌ خواهی كرد. خداوندا، آنها را مجازات‌ كن‌ و نشان‌ بده‌ كه‌ قومت‌ را دوست‌ داری. بگذار سرافكنده‌ شوند؛ بگذار در آتش‌ خشم‌ تو بسوزند.

12 خداوندا، می‌دانيم‌ تو برای ما صلح‌ و سلامتی به‌ ارمغان‌ خواهی آورد، زيرا تابحال‌ هر موفقيتی كه‌ كسب‌ كرده‌ايم‌، در واقع‌ تو به‌ ما عنايت‌ فرموده‌ای.
13 ای خداوند، اربابان‌ بسياری بر ما حكومت‌ كرده‌اند، اما ارباب‌ واقعی ما تو هستی و ما تنها تو را پرستش‌ خواهيم‌ كرد.
14 آنان‌ مردند و از بين‌ رفتند و ديگر هرگز باز نمی‌گردند. تو آنها را به‌ سزای اعمالشان‌ رساندی و نابود كردی و نامشان‌ را از خاطرها محو ساختی.
15 ای خداوند، قوم‌ خود را افزودی و مملكت‌ ما را وسيع‌ ساختی. اين‌ سبب‌ شده‌ است‌ كه‌ تو معروف‌ شوی و نامت‌ بر سر زبانها بيافتد.

16 خداوندا، تو قومت‌ را تنبيه‌ كردی و ايشان‌ هنگام‌ سختی، در خفا به‌ درگاه‌ تو دعا كردند.
17 ای خداوند، ما در حضور تو مثل‌ زن‌ حامله‌ای هستيم‌ كه‌ هنگام‌ زاييدن‌ درد می‌كشد و فرياد برمی‌آورد.
18 هر چند حامله‌ شده‌، درد كشيديم‌، ولی چيزی نزاييديم‌ و نتوانستيم‌ برای ساكنان‌ زمين‌ نجات‌ به‌ ارمغان‌ آوريم‌.

19 اما مردگان‌ قوم‌ تو زنده‌ شده‌، از خاک بر خواهند خاست‌؛ زيرا شبنم‌ تو بر بدنهای ايشان‌ خواهد نشست‌ و به‌ آنها حيات‌ خواهد بخشيد. كسانی كه‌ در خاک زمين‌ خفته‌اند بيدار شده‌، سرود شادمانی سر خواهند داد.

مجازات‌ و رستگاری اسرائيل‌

20 ای قوم‌ من‌، به‌ خانه‌های خود برويد و درها را پشت‌ سر خود ببنديد. مدت‌ كوتاهی خود را پنهان‌ كنيد تا غضب‌ خدا بگذرد.
21 زيرا خداوند از آسمان‌ می‌آيد تا مردم‌ دنيا را بسبب‌ گناهانشان‌ مجازات‌ كند. زمين‌ تمام‌ خونهای ريخته‌ شده‌ را آشكار خواهد ساخت‌ و ديگر اجساد كشته‌شدگان‌ را در خود پنهان‌ نخواهد كرد.

Copyright information for FCB