Isaiah 28

اخطار به‌ اسرائيل‌

وای بر سامره‌! وای براين‌ شهری كه‌ با دره‌های حاصلخيز احاطه‌ شده‌ و مايه‌ افتخار ميگساران‌ اسرائيل‌ است‌! شراب‌، رهبران‌ اسرائيل‌ را از پای درآورده‌ است‌. جلال‌ اسرائيل‌ كه‌ همانند تاج‌ گلی بر سر رهبرانش‌ بود، در حال‌ پژمردن‌ است‌.
خداوند كسی را دارد كه‌ زورآور و توانا است‌. خداوند او را مانند تگرگ‌ شديد و طوفان‌ مهلک و سيلاب‌ خروشان‌ بر سرزمين‌ اسرائيل‌ می‌فرستد تا آن‌ را فرا بگيرد.
آنگاه‌ شهری كه‌ مايه‌ء افتخار ميگساران‌ اسرائيل‌ است‌ زير پاها پايمال‌ خواهد شد.
شكوه‌ و زيبايی دره‌های حاصلخيز آن‌ ناگهان‌ از بين‌ خواهد رفت‌ درست‌ مانند نوبر انجير كه‌ به‌ محض‌ ديده‌ شدن‌ بر سر شاخه‌ها، چيده‌ و خورده‌ می‌شود.

روزی خواهد آمد كه‌ خداوند قادر متعال‌، خود برای بازماندگان‌ قومش‌ تاج‌ جلال‌ و زيبايی خواهد بود.
او به‌ قضات‌ توانايی تشخيص‌ خواهد بخشيد و به‌ سربازان‌ قدرت‌ خواهد داد تا از دروازه‌های شهر دفاع‌ كنند.

اما اينک اشخاص‌ مست‌ اورشليم‌ را اداره‌ می‌كنند! حتی كاهنان‌ و انبيا نيز مستند؛ شراب‌ ايشان‌ را چنان‌ مست‌ و گيج‌ كرده‌ كه‌ قادر نيستند پيامهای خدا را دريابند و آنها را به‌ مردم‌ رسانده‌، آنان‌ را ارشاد كنند.
سفره‌هايشان‌ پر از استفراغ‌ و كثافت‌ است‌ و هيچ‌ جای پاكيزه‌ای ديده‌ نمی‌شود.

آنها می‌گويند: "اشعيا به‌ چه‌ كسی تعليم‌ می‌دهد؟ چه‌ كسی به‌ تعليم‌ او احتياج‌ دارد؟ تعليم‌ او فقط‌ برای بچه‌ها خوب‌ است‌!
10 او هر مطلبی را بارها برای ما تكرار می‌كند و كلمه‌ به‌ كلمه‌ توضيح‌ می‌دهد."

11 چون‌ مردم‌ به‌ اين‌ تعليم‌ گوش‌ نمی‌دهند، خدا قوم‌ بيگانه‌ای را خواهد فرستاد تا به‌ زبان‌ بيگانه‌ به‌ آنها درس‌ عبرت‌ بدهند!
12 خدا می‌خواست‌ به‌ ايشان‌ آرامش‌ و امنيت‌ ببخشد، اما ايشان‌ نخواستند از او اطاعت‌ كنند.
13 پس‌ خداوند هر مطلبی را بارها برای ايشان‌ تكرار خواهد كرد و كلمه‌ به‌ كلمه‌ توضيح‌ خواهد داد. اين‌ قوم‌ افتاده‌، خرد خواهند شد و در دام‌ خواهند افتاد و سرانجام‌ اسير خواهند شد.

14 پس‌ ای حكمرانان‌ اورشليم‌ كه‌ همه‌ چيز را به‌ باد مسخره‌ می‌گيريد، به‌ آنچه‌ خداوند می‌فرمايد توجه‌ كنيد.
15 شما می‌گوييد كه‌ با مرگ‌ معامله‌ كرده‌ايد و با دنيای مردگان‌ قرارداد بسته‌ايد. اطمينان‌ داريد كه‌ هرگاه‌ مصيبتی رخ‌ دهد هيچ‌ گزندی به‌ شما نخواهد رسيد؛ اما بدانيد كه‌ اين‌ اطمينان‌ باطل‌ است‌ و شما خود را فريب‌ می‌دهيد.
16 اينک خداوند چنين‌ می‌فرمايد: "من‌ يک سنگ‌ زير بنا در صهيون‌ می‌گذارم‌ يک سنگ‌ گرانبها، يک سنگ‌ آزموده‌ شده‌، يک اساس‌ محكم‌؛ هر كه‌ بر آن‌ اطمينان‌ كند مضطرب‌ نخواهد شد.
17 انصاف‌، ريسمان‌ آن‌ و عدالت‌، شاقول‌ آن‌ خواهد بود."

بارش‌ تگرگ‌ پناهگاه‌ شما را كه‌ بر دروغ‌ استوار است‌ ويران‌ خواهد كرد و سيل‌ مخفيگاه‌ شما را خواهد برد.
18 قراردادی كه‌ با مرگ‌ و دنيای مردگان‌ بسته‌ايد باطل‌ خواهد شد، بنابراين‌ وقتی مصيبت‌ بيايد شما را از پای درمی‌آورد.
19 مصيبت‌ روز و شب‌ بسراغتان‌ خواهد آمد و شما را گرفتار خواهد كرد. هر بار كه‌ پيامی از خدا بشنويد وحشت‌ سراپايتان‌ را فرا خواهد گرفت‌.
20 شما مانند كسی خواهيد بود كه‌ می‌خواهد بخوابد اما بسترش‌ كوتاهتر از آنست‌ كه‌ بر آن‌ دراز بكشد و لحافش‌ تنگتر از آنكه‌ او را بپوشاند.
21 خداوند با خشم‌ و غضب‌ خواهد آمد تا كارهای شگفت‌انگيز خود را به‌ انجام‌ رساند همانگونه‌ كه‌ در كوه‌ فراصيم‌ و دره‌ء جبعون‌ اين‌ كار را كرد.
22 پس‌، از تمسخر دست‌ برداريد مبادا مجازات‌ شما سنگينتر شود، زيرا خداوند، خدای قادر متعال‌ به‌ من‌ گفته‌ كه‌ قصد دارد تمام‌ زمين‌ را نابود كند.

حكمت‌ خداوند

23 بمن‌ گوش‌ كنيد! به‌ سخنان‌ من‌ توجه‌ كنيد!
24 يک كشاورز تمام‌ وقت‌ خود را صرف‌ شخم‌ زدن‌ زمين‌ نمی‌كند.
25 او می‌داند كی بايد آن‌ را آماده‌ كند تا در آن‌ تخم‌ بكارد. می‌داند تخم‌ گشنيز و زيره‌ را كجا بپاشد و بذر گندم‌ و جو و ذرت‌ را كجا بكارد.
26 او می‌داند چه‌ كند زيرا خدايش‌ به‌ او ياد داده‌ است‌.
27 او هرگز برای كوبيدن‌ گشنيز و زيره‌ از خرمن‌كوب‌ استفاده‌ نمی‌كند، بلكه‌ با چوب‌ آنها را می‌كوبد.
28 برای تهيه‌ء آرد، او می‌داند چه‌ مدت‌ بايد گندم‌ را خرمنكوبی كند و چگونه‌ چرخ‌ عرابه‌ء خود را بر آن‌ بگرداند بدون‌ اينكه‌ اسبان‌ عرابه‌، گندم‌ را له‌ كنند.
29 تمام‌ اين‌ دانش‌ از خداوند قادر متعال‌ كه‌ رأی و حكمتش‌ عجيب‌ و عظيم‌ است‌ صادر می‌گردد.

Copyright information for FCB