Isaiah 3

داوری بر اورشليم‌ و يهودا

1خداوند قادر متعال‌ بزودی رزق‌ و روزی اورشليم‌ و يهودا را قطع‌ خواهد كرد و بزرگان‌ مملكت‌ را از ميان‌ برخواهد داشت‌. قحطی نان‌ و آب‌ خواهد بود.
2جنگاوران‌ و سپاهيان‌، داوران‌ و انبيا، فالگيران‌ و ريش‌ سفيدان‌،
3سرداران‌ و اشراف‌زادگان‌ و حكيمان‌، صنعتگران‌ ماهر و جادوگران‌ حاذق‌، همگی از بين‌ خواهند رفت‌.
4بجای آنان‌، كودكان‌ مملكت‌ را اداره‌ خواهند كرد.
5همه‌ جا هرج‌ و مرج‌ خواهد بود و هركس‌ حق‌ ديگری را پايمال‌ خواهد نمود. همسايه‌ با همسايه‌ به‌ نزاع‌ خواهد پرداخت‌، جوانان‌ احترام‌ پيران‌ را نگه‌ نخواهند داشت‌ و اشخاص‌ پست‌ عليه‌ انسانهای شريف‌ بر خواهند خاست‌.

6روزی خواهد رسيد كه‌ افراد يک خاندان‌، يكی را از بين‌ خود انتخاب‌ كرده‌، خواهند گفت‌: "تو لباس‌ اضافه‌ داری، پس‌ رهبر ما باش‌."

7او جواب‌ خواهد داد: "نه‌، هيچ‌ كمكی از دست‌ من‌ بر نمی‌آيد! من‌ نيز خوراک و پوشاک ندارم‌. مرا رهبر خود نكنيد!"

8آری، اورشلم‌ خراب‌ خواهد شد و يهودا از بين‌ خواهد رفت‌، زيرا مردم‌ برضد خداوند سخن‌ می‌گويند و عمل‌ می‌كنند و به‌ حضور پرجلال‌ او اهانت‌ می‌نمايند.
9چهره‌ء آنان‌ راز درونشان‌ را فاش‌ می‌سازد و نشان‌ می‌دهد كه‌ گناهكارند. آنان‌ مانند مردم‌ سدوم‌ و عموره‌ آشكارا گناه‌ می‌كنند. وای بر آنان‌، زيرا با اين‌ كارهای زشت‌، خود را دچار مصيبت‌ كرده‌اند.

10به‌ درستكاران‌ بگوييد: "سعادتمندی نصيب‌ شما خواهد شد و از ثمره‌ء كارهای خود بهره‌مند خواهيد شد."
11ولی به‌ بدكاران‌ بگوييد: "وای برشما، زيرا مصيبت‌ نصيب‌ شما خواهد شد و به‌ سزای اعمالتان‌ خواهيد رسيد."

12ای قوم‌ من‌، رهبران‌ شما كودكانند و حاكمانتان‌ زنان‌. آنان‌ شما را به‌ گمراهی و نابودی می‌كشانند.

13خداوند برخاسته‌ تا قوم‌ خود را محاكمه‌ و داوری كند.
14او بزرگان‌ و رهبران‌ قوم‌ را محاكمه‌ خواهد كرد، زيرا آنان‌ تاكستانهای فقيران‌ را غارت‌ كرده‌، انبارهای خود را پر ساخته‌اند.
15خداوند قادر متعال‌ می‌فرمايد: "شما را چه‌ شده‌ است‌ كه‌ اينچنين‌ بر قوم‌ من‌ ستم‌ می‌كنيد و آنان‌ را به‌ خاک و خون‌ می‌كشيد؟"

16خداوند زنان‌ مغرور اورشليم‌ را نيز محاكمه‌ خواهد كرد. آنان‌ با عشوه‌ راه‌ می‌روند و النگوهای خود را بصدا در می‌آورند و با چشمان‌ شهوت‌انگيز در ميان‌ جماعت‌ پرسه‌ می‌زنند.
17خداوند بر سر اين‌ زنان‌ بلای گری خواهد فرستاد تا بی‌مو شوند. آنان‌ را در نظر همه‌ عريان‌ و رسوا خواهد كرد.
18خداوند تمام‌ زينت‌آلاتشان‌ را از ايشان‌ خواهد گرفت‌ گوشواره‌ها، النگوها، روبندها،
20كلاه‌ها، زينت‌ پاها، دعاهايی كه‌ بر كمر و بازو می‌بندند، عطردانها،
21انگشترها و حلقه‌های زينتی بينی،
22لباسهای نفيس‌ و بلند، شالها، كيفها،
23آئينه‌ها، دستمالهای زيبای كتان‌، روسريها و چادرها. آری، خداوند از همه‌ء اينها محرومشان‌ خواهد كرد.
24بجای بوی خوش‌ عطر، بوی گند تعفن‌ خواهند داد. بجای كمربند، طناب‌ به‌ كمر خواهند بست‌. بجای لباس‌های بلند و زيبا، لباس‌ عزا خواهند پوشيد. تمام‌ موهای زيبايشان‌ خواهد ريخت‌ و زيبايی‌شان‌ به‌ رسوايی تبديل‌ خواهد شد.
25شوهرانشان‌ در ميدان‌ جنگ‌ كشته‌ خواهند شد
26و شهر متروک شده‌، در سوگ‌ آنان‌ خواهد نشست‌ و ناله‌ سر خواهد داد.

Copyright information for FCB