Isaiah 30

عهد يهودا با مصر

1خداوند می‌فرمايد: "وای بر فرزندان‌ ياغی من‌! آنان‌ با هركسی مشورت‌ می‌كنند جز با من‌. برخلاف‌ ميل‌ من‌ پيمانها می‌بندند و بدين‌ ترتيب‌ بر گناهان‌ خود می‌افزايند.
2آنان‌ بی‌آنكه‌ با من‌ مشورت‌ كنند به‌ مصر می‌روند تا از فرعون‌ كمک بگيرند، زيرا بر قدرت‌ او اميد بسته‌اند.
3ولی اميد بستن‌ بر قدرت‌ پادشاه‌ مصر جز نوميدی و رسوايی سودی نخواهد داشت‌.
4هر چند تسلط‌ فرعون‌ تا شهرهای صوعن‌ و حانيس‌ می‌رسد،
5اما او هيچ‌ كمكی به‌ مردم‌ يهودا نخواهد كرد و سودی به‌ ايشان‌ نخواهد رسانيد. ايشان‌ از اينكه‌ بر مصريان‌ اعتماد كرده‌اند پشيمان‌ خواهند شد.

6"ببينيد چگونه‌ گنجهايشان‌ را بار الاغها و شتران‌ كرده‌، بطرف‌ مصر در حركتند! ايشان‌ از ميان‌ بيابانهای هولناک و خطرناک كه‌ پر از شيرهای درنده‌ و مارهای سمی است‌ می‌گذرند تا نزد قومی برسند كه‌ هيچ‌ كمكی به‌ ايشان‌ نخواهد كرد.
7كمک مصر بيهوده‌ و بی‌فايده‌ است‌؛ به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ مصر را اژدهای بی‌خاصيت‌ لقب‌ داده‌ام‌."

8خداوند به‌ من‌ گفت‌ كه‌ تمام‌ اينها را در طوماری بنويسم‌ و ثبت‌ كنم‌ تا برای آيندگان‌ سندی ابدی باشد از ياغيگری اين‌ قوم‌.
9زيرا قوم‌ اسرائيل‌ قومی ياغی هستند و نمی‌خواهند از قوانين‌ خداوند اطاعت‌ كنند.
10آنها به‌ انبيا می‌گويند: "برای ما نبوت‌ نكنيد و حقيقت‌ را نگوييد. سخنان‌ دلپذير به‌ ما بگوييد و رؤياهای شيرين‌ برای ما تعريف‌ كنيد.
11نمی‌خواهيم‌ درباره‌ء خدای قدوس‌ اسرائيل‌ چيزی بشنويم‌. پس‌ راه‌ و رسم‌ او را به‌ ما تعليم‌ ندهيد."

12اما پاسخ‌ خدای قدوس‌ اسرائيل‌ اين‌ است‌:

"شما به‌ پيام‌ من‌ اعتنا نمی‌كنيد، بلكه‌ به‌ ظلم‌ و دروغ‌ تكيه‌ می‌كنيد.
13پس‌ بدانيد كه‌ اين‌ گناهتان‌ باعث‌ نابودی شما خواهد شد. شما مانند ديوار بلندی هستيد كه‌ در آن‌ شكاف‌ ايجاد شده‌ و هر لحظه‌ ممكن‌ است‌ فرو ريزد. اين‌ ديوار ناگهان‌ فرو خواهد ريخت‌ و درهم‌ خواهد شكست‌،
14و شكستگی آن‌ مانند شكستگی كوزه‌ای خواهد بود كه‌ ناگهان‌ از دست‌ كوزه‌گر می‌افتد و چنان‌ می‌شكند و خرد می‌شود كه‌ نمی‌توان‌ از تكه‌های آن‌ حتی برای گرفتن‌ آتش‌ از آتشدان‌ و يا برداشتن‌ آب‌ از حوض‌ استفاده‌ كرد."

15خداوند، خدای قدوس‌ اسرائيل‌ چنين‌ می‌فرمايد: "بسوی من‌ بازگشت‌ كنيد و با خيالی آسوده‌ به‌ من‌ اعتماد كنيد، تا نجات‌ يابيد و قدرت‌ كسب‌ كنيد." اما شما اين‌ كار را نمی‌كنيد،
16بلكه‌ در اين‌ فكر هستيد كه‌ بر اسبان‌ تيزرو سوار شده‌، از چنگ‌ دشمن‌ فرار كنيد. البته‌ شما به‌ اجبار فرار خواهيد كرد اما اسبان‌ تعقيب‌كنندگان‌ تيزروتر از اسبان‌ شما خواهند بود.
17يک نفر از آنان‌ هزار نفر از شما را فراری خواهد داد و پنج‌ نفر از آنان‌ همه‌ء شما را تارومار خواهند كرد بطوری كه‌ از تمام‌ لشكر شما جز يک پرچم‌ بر نوک تپه‌، چيزی باقی نماند.
18با اين‌ حال‌، خداوند هنوز منتظر است‌ تا بسوی او بازگشت‌ نماييد. او می‌خواهد بر شما رحم‌ كند، چون‌ خدای با انصافی است‌. خوشابحال‌ كسانی كه‌ به‌ او اعتماد می‌كنند.

19ای قوم‌ اسرائيل‌ كه‌ در اورشليم‌ زندگی می‌كنيد، شما ديگر گريه‌ نخواهيد كرد، زيرا خداوند دعای شما را خواهد شنيد و به‌ ياری شما خواهد آمد.
20خداوند شما را از سختيها و مشكلات‌ عبور خواهد داد، اما او خودش‌ با شما خواهد بود و شما را تعليم‌ خواهد داد و خود را از شما پنهان‌ نخواهد كرد.
21هرگاه‌ بطرف‌ راست‌ يا چپ‌ برويد، از پشت‌ سر خود صدای او را خواهيد شنيد كه‌ می‌گويد: "راه‌ اين‌ است‌، از اين‌ راه‌ برويد."
22همه‌ء بتهای خود را كه‌ با روكش‌ نقره‌ و طلا پوشيده‌ شده‌اند مانند اشياء كثيف‌ بيرون‌ خواهيد ريخت‌ و از خود دور خواهيد كرد.

23آنگاه‌ خدا به‌ هنگام‌ كشت‌ به‌ شما باران‌ خواهد بخشيد تا محصول‌ پربار و فراوان‌ داشته‌ باشيد. رمه‌هايتان‌ در چراگاه‌های سرسبز خواهند چريد
24و الاغها و گاوهايتان‌ كه‌ زمين‌ را شخم‌ می‌زنند از بهترين‌ علوفه‌ تغذيه‌ خواهند كرد.
25در آن‌ روز، برجهای دشمنانتان‌ فرو خواهد ريخت‌ و خودشان‌ نيز كشته‌ خواهند شد، اما برای شما از هر كوه‌ و تپه‌ای چشمه‌ها و جويهای آب‌ جاری خواهد گشت‌.
26ماه‌ مثل‌ آفتاب‌ روشنايی خواهد داد و آفتاب‌ هفت‌ برابر روشنتر از هميشه‌ خواهد تابيد. همهء‌ اينها هنگامی روی خواهد داد كه‌ خداوند قوم‌ خود را كه‌ مجروح‌ كرده‌، شفا دهد و زخمهايشان‌ را ببندد!

مجازات‌ آشور

27اينک خداوند از جای دور می‌آيد! خشم‌ او شعله‌ور است‌ و دود غليظی او را احاطه‌ كرده‌ است‌. او سخن‌ می‌گويد و كلماتش‌ مثل‌ آتش‌ می‌سوزاند.
28نفس‌ دهان‌ او مانند سيل‌ خروشانی است‌ كه‌ هر چه‌ سر راهش‌ باشد با خود می‌برد. او قومها را غربال‌ كرده‌، از بين‌ خواهد برد و به‌ مقاصد شوم‌ آنها خاتمه‌ خواهد داد.
29اما شما ای قوم‌ خدا با شادی سرود خواهيد خواند، درست‌ مانند وقتی كه‌ در جشنهای مقدس‌ می‌خوانيد، و شادمان‌ خواهيد شد درست‌ همانند كسانی كه‌ روانه‌ می‌شوند تا با آهنگ‌ نی بسوی خانه‌ء خداوند كه‌ پناهگاه‌ اسرائيل‌ است‌ پيش‌ بروند.

30خداوند صدای پرجلال‌ خود را به‌ گوش‌ مردم‌ خواهد رساند و مردم‌ قدرت‌ و شدت‌ غضب‌ او را در شعله‌های سوزان‌ و طوفان‌ و سيل‌ و تگرگ‌ مشاهده‌ خواهند كرد.
31با شنيده‌ شدن‌ صدای خداوند نيروی آشور ضربه‌ خورده‌، در هم‌ خواهد شكست‌.
32همزمان‌ با ضرباتی كه‌ خداوند در جنگ‌ با آشوريها بر آنان‌ وارد می‌آورد قوم‌ خدا با ساز و آواز به‌ شادی خواهند پرداخت‌!
33از مدتها پيش‌ محلی عميق‌ و وسيع‌ برای سوزاندن‌ مولک‌، خدای آشور آماده‌ شده‌ است‌. در آنجا هيزم‌ فراوان‌ روی هم‌ انباشته‌ شده‌ و نفس‌ خداوند همچون‌ آتش‌ آتشفشان‌ بر آن‌ دميده‌، آن‌ را به‌ آتش‌ خواهد كشيد.

Copyright information for FCB