Isaiah 33

دعای كمک‌

وای بر شما ای آشوريها كه‌ همه‌ را غارت‌ می‌كنيد و پيمانهايی را كه‌ با قوم‌های ديگر بسته‌ايد زير پا می‌گذاريد. بزودی اين‌ غارت‌ و خيانت‌ شما پايان‌ خواهد يافت‌ و آنگاه‌ خود شما مورد غارت‌ و خيانت‌ واقع‌ خواهيد شد.

ای خداوند، بر ما رحم‌ كن‌، زيرا چشم‌ اميد ما به‌ توست‌. هر بامداد به‌ ما قدرت‌ عطا كن‌ و ما را از سختی نجات‌ ده‌.
دشمن‌ وقتی صدايت‌ را بشنود خواهد گريخت‌؛ زمانی كه‌ تو برخيزی قوم‌ها پراكنده‌ خواهند شد.
اموال‌ دشمنان‌ ما، مانند مزرعه‌ای كه‌ مورد هجوم‌ ملخ‌ واقع‌ شده‌ باشد، غارت‌ خواهد گرديد.

خداوند بزرگ‌ و والا است‌ و بر همه‌ چيز تسلط‌ دارد. او اورشليم‌ را از عدل‌ و انصاف‌ پر خواهد ساخت‌
و به‌ قوم‌ يهودا استحكام‌ خواهد بخشيد. او هميشه‌ از قوم‌ خود حمايت‌ می‌كند و به‌ ايشان‌ حكمت‌ و بصيرت‌ می‌بخشد. خداترسی گنج‌ بزرگ‌ ايشان‌ است‌!

اما در حال‌ حاضر فرستادگان‌ قوم‌ يهودا از شدت‌ نااميدی گريانند، زيرا آشور تقاضای ايشان‌ را برای صلح‌ نپذيرفته‌ است‌.
شاهراه‌های يهودا خراب‌ شده‌ و ديگر اثری از مسافران‌ نيست‌. آشوريها پيمان‌ صلح‌ را زيرپا نهاده‌اند
نگاه کنيد به دوم پادشاهان 18: 14-17.
و به‌ وعده‌هايی كه‌ در حضور گواهان‌ داده‌اند توجهی ندارند؛ آنها به‌ هيچكس‌ اعتنا نمی‌كنند.
سرزمين‌ اسرائيل‌ از بين‌ رفته‌، لبنان‌ نابود شده‌، شارون‌ به‌ بيابان‌ تبديل‌ گشته‌ و برگهای درختان‌ باشان‌ و كرمل‌ ريخته‌ است‌.

اخطار خداوند به‌ دشمنان‌

10 اما خداوند می‌فرمايد: "برمی‌خيزم‌ و قدرت‌ و توانايی خود را نشان‌ می‌دهم‌!
11 ای آشوريها، هر چه‌ تلاش‌ كنيد سودی نخواهد داشت‌. نفس‌ خودتان‌ به‌ آتش‌ تبديل‌ شده‌، شما را خواهد كشت‌.
12 سپاهيان‌ شما مثل‌ خارهايی كه‌ در آتش‌ انداخته‌ می‌شوند، سوخته‌ و خاكستر خواهند شد.
13 ای قومهايی كه‌ دور هستيد، به‌ آنچه‌ كرده‌ام‌ توجه‌ كنيد؛ و ای قومهايی كه‌ نزديک هستيد، به‌ قدرت‌ من‌ پی ببريد."

14 گناهكاران‌ و خدانشناسانی كه‌ در اورشليم‌ هستند از ترس‌ می‌لرزند و فرياد برمی‌آورند: "كدام‌ يک از ما می‌تواند از آتش‌ سوزان‌ و دايمی مجازات‌ خدا جان‌ سالم‌ بدر برد؟"
15 كسی می‌تواند از اين‌ آتش‌ جان‌ سالم‌ بدر برد كه‌ درستكار باشد و به‌ راستی عمل‌ نمايد، بخاطر منافع‌ خود ظلم‌ نكند، رشوه‌ نگيرد، و با كسانی كه‌ شرارت‌ و جنايت‌ می‌كنند همدست‌ نشود.
16 چنين‌ اشخاص‌ در امنيت‌ بسر خواهند برد و صخره‌های مستحكم‌، پناهگاه‌ ايشان‌ خواهد بود.

آينده‌ء پرجلال‌

17 بار ديگر چشمان‌ شما پادشاه‌تان‌ را در شكوه‌ و زيبايی‌اش‌ خواهد ديد و سرزمين‌ وسيعی را كه‌ او بر آن‌ سلطنت‌ می‌كند مشاهده‌ خواهد كرد.
18 در آن‌ زمان‌ به‌ روزهای ترسناكی كه‌ در گذشته‌ داشتيد فكر خواهيد كرد روزهايی كه‌ سرداران‌ آشور برجهای شما را می‌شمردند تا ببينند چقدر غنيمت‌ می‌توانند از شما بدست‌ آورند.
19 ولی آن‌ روزها گذشته‌ است‌ و از آن‌ اجنبيان‌ ستمگری كه‌ زبانشان‌ را نمی‌فهميديد ديگر اثری نيست‌.
20 به‌ اورشليم‌، اين‌ شهر جشنهای مقدس‌ نگاه‌ كنيد و ببينيد چگونه‌ در صلح‌ و امنيت‌ به‌ سر می‌برد! اورشليم‌ محكم‌ و پابرجا خواهد بود درست‌ مانند خيمه‌ای كه‌ ميخهايش‌ كنده‌ نمی‌شود و طنابهايش‌ پاره‌ نمی‌گردد.
21 خداوند پرجلال‌ ما را همچون‌ رودخانه‌ای وسيع‌ محافظت‌ خواهد كرد تا هيچ‌ دشمنی نتواند از آن‌ عبور كرده‌، به‌ ما يورش‌ برد!
22 خداوند پادشاه‌ و رهبر ماست‌؛ او از ما مراقبت‌ خواهد كرد و ما را نجات‌ خواهد داد.
23 طناب‌ كشتی‌های دشمن‌ سست‌ خواهد شد و پايه‌های دكل‌ را نگه‌ نخواهد داشت‌ و افراد دشمن‌ نخواهند توانست‌ بادبانها را بكشند. ما تمام‌ غنايم‌ دشمن‌ را به‌ چنگ‌ خواهيم‌ آورد؛ حتی لنگان‌ نيز سهمی از اين‌ غنايم‌ خواهند برد.
24 هر كه‌ در سرزمين‌ ما باشد ديگر نخواهد گفت‌: "بيمار هستم‌"؛ و تمام‌ گناهان‌ ساكنان‌ اين‌ سرزمين‌ بخشيده‌ خواهد شد.

Copyright information for FCB