Isaiah 4

1در آن‌ زمان‌ تعداد مردان‌ بقدری كم‌ خواهد بود كه‌ هفت‌ زن‌ دست‌ به‌ دامن‌ يک مرد شده‌، خواهند گفت‌: "ما خود خوراک و پوشاک خود را تهيه‌ می‌كنيم‌. فقط‌ اجازه‌ بده‌ تو را شوهر خود بخوانيم‌ تا نزد مردم‌ شرمگين‌ نشويم‌."

"شاخه‌ء خداوند"

2در آن‌ روز "شاخه‌ء خداوند" زيبا و پرشكوه‌ خواهد بود و ثمری كه‌ خداوند در اسرائيل‌ توليد نموده‌ است‌ مايه‌ فخر و زينت‌ نجات‌ يافتگان‌ آن‌ سرزمين‌ خواهد گرديد.
3كسانی كه‌ برگزيده‌ شده‌اند تا در اورشليم‌ زنده‌ بمانند، در امان‌ خواهند بود و "قوم‌ پاک خدا" ناميده‌ خواهند شد.
4خداوند قوم‌ اسرائيل‌ را داوری كرده‌، ايشان‌ را پاک خواهد ساخت‌ و گناه‌ اورشليم‌ و خونی را كه‌ در آن‌ ريخته‌ شده‌ است‌، خواهد شست‌.
5سايه‌ء خداوند بر سر همه‌ء ساكنان‌ اورشليم‌ خواهد بود و او مانند گذشته‌، در روز با ابر غليظ‌ و در شب‌ با شعله‌ء آتش‌ از ايشان‌ محافظت‌ خواهد كرد.
6جلال‌ او در گرمای روز سايبان‌ ايشان‌ خواهد بود و در باران‌ و طوفان‌ پناهگاه‌ ايشان‌.

Copyright information for FCB