Isaiah 45

كوروش‌، برگزيده‌ء خداوند و نجات‌ دهنده‌ء اسرائيل‌

1خداوند كوروش‌ را برگزيده‌ و به‌ او توانايی بخشيده‌ تا پادشاه‌ شود و سرزمينها را فتح‌ كند و پادشاهان‌ مقتدر را شكست‌ دهد. خداوند دروازه‌های بابل‌ را بروی او باز می‌كند؛ ديگر آنها بروی كوروش‌ بسته‌ نخواهند ماند.
2خداوند می‌فرمايد: "ای كوروش‌، من‌ پيشاپيش‌ تو حركت‌ می‌كنم‌، كوه‌ها را صاف‌ می‌كنم‌، دروازه‌های مفرغی و پشت‌بندهای آهنی را می‌شكنم‌.
3گنجهای پنهان‌ شده‌ در تاريكی و ثروتهای نهفته‌ را به‌ تو می‌دهم‌. آنگاه‌ خواهی فهميد كه‌ من‌ خداوند، خدای اسرائيل‌ هستم‌ و تو را به‌ نام‌ خوانده‌ام‌.
4من‌ تو را برگزيده‌ام‌ تا به‌ اسرائيل‌ كه‌ خدمتگزار من‌ و قوم‌ برگزيده‌ء من‌ است‌ ياری نمايی. هنگامی كه‌ تو هنوز مرا نمی‌شناختی، من‌ تو را به‌ نام‌ خواندم‌.
5من‌ خداوند هستم‌ و غير از من‌ خدايی نيست‌. زمانی كه‌ مرا نمی‌شناختی، من‌ به‌ تو توانايی بخشيدم‌،
6تا مردم‌ سراسر جهان‌ بدانند كه‌ غير از من‌ خدايی ديگر وجود ندارد و تنها من‌ خداوند هستم‌.
7من‌ آفريننده‌ء نور و تاريكی هستم‌، من‌ پديد آورنده‌ء رويدادهای خوب‌ و بد هستم‌. من‌ كه‌ خداوند هستم‌ همه‌ء اين‌ چيزها را بوجود می‌آورم‌.
8ای آسمان‌، پيروزی را بباران‌؛ و ای زمين‌، از آن‌ سيراب‌ شو تا از تو آزادی و عدالت‌ برويد. من‌ كه‌ خداوند هستم‌ اين‌ را انجام‌ خواهم‌ داد."

9وای بر كسی كه‌ با خالق‌ خود می‌جنگد! آيا كوزه‌ با سازنده‌ء خود مجادله‌ می‌كند؟ آيا گل‌ به‌ كوزه‌گر می‌گويد: "اين‌ چيست‌ كه‌ تو می‌سازی؟" يا كوزه‌ سر او فرياد می‌زند: "چقدر بی‌مهارت‌ هستی"؟
10وای بر فرزندی كه‌ به‌ پدر و مادرش‌ می‌گويد: "چرا مرا به‌ اين‌ شكل‌ به‌ دنيا آورديد؟"

11خداوند، خدای مقدس‌ اسرائيل‌ كه‌ آينده‌ در دست‌ اوست‌، می‌فرمايد: "شما حق‌ نداريد درباره‌ء آنچه‌ بوجود آورده‌ام‌ از من‌ بازخواست‌ كنيد و يا به‌ من‌ بگوييد كه‌ چه‌ بايد بكنم‌.
12من‌ زمين‌ را ساختم‌ و انسان‌ را بر روی آن‌ خلق‌ كردم‌. با دست‌ خود آسمانها را گسترانيدم‌. ماه‌ و خورشيد و ستارگان‌ زير فرمان‌ من‌ هستند.
13اكنون‌ نيز كوروش‌ را برانگيخته‌ام‌ تا به‌ هدف‌ عادلانه‌ء من‌ جامه‌ء عمل‌ بپوشاند. من‌ تمام‌ راه‌هايش‌ را راست‌ خواهم‌ ساخت‌. او بی‌آنكه‌ انتظار پاداش‌ داشته‌ باشد، شهر من‌ اورشليم‌ را بازسازی خواهد كرد و قوم‌ اسير مرا آزاد خواهد ساخت‌." اين‌ است‌ كلام‌ خداوند قادر متعال‌.

14خداوند به‌ اسرائيل‌ می‌فرمايد: "مصريها، حبشيها، و مردم‌ بلندقد سبا تابع‌ تو خواهند شد و تمام‌ كالاهای تجارتی آنان‌ از آن‌ تو خواهد گرديد. آنان‌ در زنجيرهای اسارت‌ نزد تو خواهند آمد و در برابرت‌ زانو زده‌، خواهند گفت‌: "يک خدا وجود دارد، آنهم‌ خدای توست‌!
15ای خدای نجات‌ دهنده‌ء اسرائيل‌، براستی كارهايت‌ شگفت‌انگيز است‌!"

16تمام‌ پرستندگان‌ بتها مأيوس‌ و شرمسار خواهند شد.
17اما اسرائيل‌ هرگز مأيوس‌ و شرمسار نخواهد شد، زيرا خداوند نجات‌ جاودانی نصيب‌ او خواهد ساخت‌.

18خداوند آسمانها و زمين‌ را آفريده‌ و آنها را استوار نموده‌ است‌. او جهان‌ را بيهوده‌ نيافريده‌، بلكه‌ برای سكونت‌ و زندگی آن‌ را ساخته‌ است‌. او می‌فرمايد: "من‌ خداوند هستم‌ و ديگری نيست‌!
19من‌ وعده‌هايم‌ را واضح‌ و روشن‌ اعلام‌ می‌كنم‌ و در نهان‌ سخن‌ نمی‌گويم‌ تا همه‌ مقصود مرا بفهمند. من‌ به‌ اسرائيل‌ گفته‌ام‌ كه‌ آنچه‌ را به‌ ايشان‌ وعده‌ داده‌ام‌ بی‌شک بجا خواهم‌ آورد. من‌ كه‌ خداوند هستم‌ به‌ راستی و صداقت‌ سخن‌ می‌گويم‌.

20"ای قوم‌هايی كه‌ از دست‌ كوروش‌ می‌گريزيد، جمع‌ شويد و نزديک آييد و به‌ سخنان‌ من‌ گوش‌ دهيد. چه‌ نادانند آنانی كه‌ بتهای چوبی را با خود حمل‌ می‌كنند و نزد خدايانی كه‌ نمی‌توانند نجاتشان‌ دهند، دعا می‌كنند.
21با هم‌ مشورت‌ كنيد، و اگر می‌توانيد دليل‌ بياوريد و ثابت‌ كنيد كه‌ بت‌پرستی عمل‌ درستی است‌! غير از من‌ چه‌ كسی گفته‌ كه‌ اين‌ چيزها در مورد كوروش‌ عملی خواهد شد؟ غير از من‌ خدايی نيست‌. من‌ خدای عادل‌ و نجات‌ دهنده‌ هستم‌ و ديگری نيست‌! تا حال‌ كدام‌ بت‌ به‌ شما گفته‌ است‌ كه‌ اين‌ وقايع‌ رخ‌ خواهد داد؟
22ای تمام‌ ساكنان‌ زمين‌ نزد من‌ آييد تا نجات‌ يابيد، زيرا من‌ خدا هستم‌ و خدايی ديگر نيست‌.
23به‌ ذات‌ خود قسم‌ خورده‌ام‌ و هرگز از قسم‌ خود برنمی‌گردم‌ كه‌ هر زانويی در برابر من‌ خم‌ خواهد شد و هر زبانی به‌ من‌ سوگند وفاداری ياد خواهد كرد.

24"مردم‌ خواهند گفت‌: "عدالت‌ و قوت‌ ما از خداوند است‌." و كسانی كه‌ از من‌ خشمناک بودند، شرمنده‌ خواهند شد.
25من‌ تمام‌ بنی‌اسرائيل‌ را نجات‌ خواهم‌ داد و آنان‌ مرا ستايش‌ خواهند كرد."

Copyright information for FCB