Isaiah 5

سرود تاكستان‌

1اينک سرودی در باره‌ء محبوب‌ خود و تاكستانش‌ می‌سرايم‌:

محبوب‌ من‌ تاكستانی بر تپه‌ای حاصلخيز داشت‌.

2او زمينش‌ را كند و سنگهايش‌ را دور ريخت‌،

و بهترين‌ درختان‌ مو را در آن‌ كاشت‌.

درون‌ آن‌ برج‌ ديده‌بانی ساخت‌،

چرخشتی نيز در آن‌ كند.

چشم‌ انتظار انگور نشست‌،

اما تاكستانش‌ انگور ترش‌ آورد.

3اكنون‌ محبوب‌ من‌ می‌گويد: "ای اهالی اورشليم‌ و يهودا، شما در ميان‌ من‌ و باغم‌ حكم‌ كنيد!
4ديگر چه‌ می‌بايست‌ برای باغ‌ خود می‌كردم‌ كه‌ نكردم‌؟ چرا پس‌ از اين‌ همه‌ زحمت‌ بجای انگور شيرين‌، انگور ترش‌ آورد؟
5حال‌ كه‌ چنين‌ است‌ من‌ نيز ديواری را كه‌ دورش‌ كشيده‌ام‌، خراب‌ خواهم‌ كرد تا به‌ چراگاه‌ تبديل‌ شود و زير پای حيوانات‌ پايمال‌ گردد.
6تاكستانم‌ را ديگر هرس‌ نخواهم‌ كرد و زمينش‌ را ديگر نخواهم‌ كند. آن‌ را وا می‌گذارم‌ تا در آن‌ خار و خس‌ برويد و به‌ ابرها دستور می‌دهم‌ كه‌ ديگر بر آن‌ نبارند."

7داستان‌ تاكستان‌، داستان‌ قوم‌ خداوند است‌. بنی‌اسرائيل‌ همان‌ تاكستان‌ هستند و مردم‌ يهودا نهالهايی كه‌ خداوند با خشنودی در تاكستان‌ خود نشاند. او از قوم‌ خود انتظار انصاف‌ داشت‌، ولی ايشان‌ بر مردم‌ ظلم‌ و ستم‌ روا داشتند. او انتظار عدالت‌ داشت‌، اما فرياد مظلومان‌ به‌ گوشش‌ می‌رسيد.

وای بر بدكاران‌

8وای بر شما كه‌ دايم‌ خانه‌ و مزرعه‌ می‌خريد تا ديگر جايی برای ديگران‌ نماند و خود به‌ تنهايی در سرزمينتان‌ ساكن‌ شويد.
9خداوند قادر متعال‌ به‌ من‌ فرمود كه‌ اين‌ خانه‌های بزرگ‌ و زيبا ويران‌ و خالی از سكنه‌ خواهند شد.
10از ده‌ جريب‌ تاكستان‌، يک بشكه‌ شراب‌ نيز بدست‌ نخواهد آمد و ده‌ من‌ تخم‌، حتی يک من‌ غله‌ نيز نخواهد داد!

11وای بر شما كه‌ صبح‌ زود بلند می‌شويد و تا نيمه‌ شب‌ به‌ عيش‌ و نوش‌ می‌پردازيد.
12با ساز و شراب‌ محفل‌ خود را گرم‌ می‌كنيد، اما به‌ كارهای خداوند نمی‌انديشيد.
13بنابراين‌ بخاطر اين‌ نابخردی به‌ سرزمينهای دور دست‌ تبعيد خواهيد شد. رهبرانتان‌ از گرسنگی و مردم‌ عادی از تشنگی خواهند مرد.
14دنيای مردگان‌ با ولع‌ زياد دهان‌ خود را باز كرده‌، تا آنها را به‌ كام‌ خود فرو برد. بزرگان‌ و اشراف‌زادگان‌ اورشليم‌ همراه‌ مردم‌ عادی كه‌ شادی می‌كنند، همگی طعمه‌ء مرگ‌ خواهند شد.

15در آن‌ روز، متكبران‌ پست‌ خواهند شد و همه‌ خوار و ذليل‌ خواهند گرديد،
16اما خداوند قادر متعال‌ برتر از همه‌ خواهد بود، زيرا فقط‌ او مقدس‌، عادل‌ و نيكوست‌.
17در آن‌ روزها، حيوانات‌ در ميان‌ ويرانه‌های اورشليم‌ خواهند چريد؛ آنجا چراگاه‌ بره‌ها و گوساله‌ها و بزها خواهد شد.

18وای بر آنانی كه‌ مثل‌ حيوانی كه‌ به‌ گاری بسته‌ شده‌ باشد، گناهانشان‌ را با طناب‌ بدنبال‌ خود می‌كشند،
19و با تمسخر می‌گويند: "ای خدا، زود باش‌ ما را تنبيه‌ كن‌! می‌خواهيم‌ ببينيم‌ چه‌ كاری از دستت‌ برمی‌آيد!"
20وای بر شما كه‌ خوب‌ را بد و بد را خوب‌ می‌دانيد؛ تلخی را شيرينی و شيرينی را تلخی می‌خوانيد.

21وای بر شما كه‌ خود را دانا می‌پنداريد و بنظر خود عاقل‌ می‌نماييد؛
22وای بر شما كه‌ استاديد اما نه‌ در اجرای عدالت‌، بلكه‌ در شرابخواری و ميگساری!
23از بدكاران‌ رشوه‌ می‌گيريد و آنان‌ را تبرئه‌ می‌كنيد و حق‌ نيكوكاران‌ را پايمال‌ می‌نماييد.
24بنابراين‌ مانند كاه‌ و علف‌ خشک كه‌ در آتش‌ می‌افتد و می‌سوزد، ريشه‌هايتان‌ خواهد گنديد و شكوفه‌هايتان‌ خشک خواهد شد، زيرا قوانين‌ خداوند قادر متعال‌ را دور انداخته‌، كلام‌ خدای مقدس‌ اسرائيل‌ را خوار شمرده‌ايد.
25خداوند بر قوم‌ خود خشمناک است‌ و دست‌ خود را دراز كرده‌ تا ايشان‌ را مجازات‌ كند. تپه‌ها به‌ لرزه‌ درمی‌آيند، و لاشه‌های مردم‌ مثل‌ زباله‌ در خيابانها انداخته‌ می‌شوند. با وجود اين‌، خشم‌ و غضب‌ او پايان‌ نمی‌يابد و او دست‌ از مجازات‌ ايشان‌ برنمی‌دارد.

26خداوند قوم‌هايی را از دور دست‌ فرا خواهد خواند تا به‌ اورشليم‌ بيايند. آنها بسرعت‌ خواهند آمد
27و در راه‌ خسته‌ نخواهند شد و پايشان‌ نخواهد لغزيد و توقف‌ نخواهند كرد. كمربندها و بند كفشهايشان‌ باز نخواهد شد. خواهند دويد بی‌آنكه‌ استراحت‌ كنند يا بخوابند.
28تيرهايشان‌ تيز و كمانهايشان‌ خميده‌ است‌. سم‌ اسبهای ايشان‌ مانند سنگ‌ خارا محكم‌ است‌ و چرخهای عرابه‌هايشان‌ مثل‌ باد می‌چرخند.
29ايشان‌ چون‌ شير می‌غرند و بر سر شكار فرود می‌آيند و آن‌ را با خود به‌ جايی می‌برند كه‌ كسی نتواند از چنگشان‌ نجات‌ دهد.
30در آن‌ روز، آنها مانند دريای خروشان‌ بر سر قوم‌ من‌ خواهند غريد و تاريكی و اندوه‌ سراسر اسرائيل‌ را فرا خواهد گرفت‌ و آسمان‌ آن‌ تيره‌ خواهد شد.

Copyright information for FCB