Isaiah 58

روزه‌ء حقيقی‌

1خداوند می‌فرمايد: "صدای خود را چون‌ شيپور بلند كن‌ و گناهان‌ قومم‌ را به‌ ايشان‌ اعلام‌ كن‌.
2آنها هر روز مرا عبادت‌ می‌كنند و وانمود می‌كنند كه‌ مايلند احكام‌ مرا بدانند و اوامر مرا اجرا كنند. می‌گويند كه‌ هرگز احكام‌ عادلانه‌ء مرا زيرپا نگذاشته‌اند و هميشه‌ از پرستش‌ من‌ لذت‌ برده‌اند."

3قوم‌ اسرائيل‌ می‌گويند: "چرا وقتی روزه‌ می‌گيريم‌ خداوند نمی‌بيند؟ چرا وقتی به‌ خود رياضت‌ می‌دهيم‌ او به‌ ما توجه‌ نمی‌كند؟"

خداوند چنين‌ پاسخ‌ می‌دهد: "دليلش‌ اين‌ است‌ كه‌ در ايام‌ روزه‌داری باز دنبال‌ سود خود هستيد و بر كارگران‌ زيردست‌ خود ظلم‌ می‌كنيد.
4روزه‌داری شما باعث‌ می‌شود با يكديگر با خشونت‌ رفتار كنيد و بجنگيد. آيا فكر می‌كنيد اين‌ نوع‌ روزه‌ مقبول‌ من‌ است‌؟
5هنگامی كه‌ قصد داريد روزه‌ بگيريد، خود را رياضت‌ می‌دهيد و سرتان‌ را مثل‌ نی خم‌ می‌كنيد و روی پلاس‌ و خاكستر دراز می‌كشيد و گمان‌ می‌كنيد با اين‌ كارها مقبول‌ من‌ خواهيد شد.

6روزه‌ای كه‌ من‌ می‌پسندم‌ اين‌ است‌ كه‌ زنجيرهای ظلم‌ را پاره‌ كنيد و يوغ‌ ستم‌ را بشكنيد و مظلومان‌ را آزاد كنيد؛
7خوراكتان‌ را با گرسنگان‌ تقسيم‌ كنيد و فقيران‌ بی‌كس‌ را به‌ خانه‌ء خود بياوريد؛ اشخاص‌ برهنه‌ را لباس‌ بپوشانيد و از كمک به‌ بستگانتان‌ دريغ‌ نكنيد.
8اگر چنين‌ كنيد من‌ نيز رحمت‌ خود را همچون‌ سپيده‌ دم‌ بر شما خواهم‌ تاباند و امراض‌ شما را فوری شفا خواهم‌ داد. حضور پرجلال‌ من‌ هميشه‌ با شما خواهد بود و شما را از هر طرف‌ محافظت‌ خواهد كرد.
9وقتی دعا كنيد اجابت‌ خواهم‌ كرد و هنگامی كه‌ كمک بطلبيد، به‌ ياری شما خواهم‌ آمد.

"اگر از ظلم‌ كردن‌ به‌ ضعفا دست‌ برداريد و ناحق‌ به‌ كسی تهمت‌ نزنيد و سخنان‌ دروغ‌ شايع‌ نكنيد؛
10از خوراک خود به‌ گرسنگان‌ بدهيد و به‌ كسانی كه‌ در تنگنا هستند كمک كنيد، آنگاه‌ نور شما در تاريكی‌ خواهد درخشيد و تاريكی اطرافتان‌ مانند روز روشن‌ خواهد شد؛
11و من‌ شما را هميشه‌ هدايت‌ نموده‌، با چيزهای خوب‌ سيرتان‌ خواهم‌ كرد. شما را قوی و سالم‌ نگاه‌ خواهم‌ داشت‌. شما مانند باغی پربار و چشمه‌ای پرآب‌ خواهيد بود.
12هموطنانتان‌ خرابه‌های قديمی شهرهايتان‌ را دوباره‌ بنا خواهند كرد و شما به‌ قومی معروف‌ خواهيد شد كه‌ حصارها و شهرهای خود را بازسازی می‌كند."

13خداوند می‌فرمايد: "اگر روز مقدس‌ سبت‌ را نگاه‌ داريد و در آن‌ روز كار نكنيد و به‌ خوشگذرانی نپردازيد، بلكه‌ آن‌ را محترم‌ و مقدس‌ بداريد و در آن‌ روز مرا عبادت‌ كنيد، و در پی هوی و هوس‌ خود نرويد و سخنان‌ بيهوده‌ نگوييد،
14آنگاه‌ شادی من‌ نصيب‌ شما خواهد شد. من‌ شما را در تمام‌ جهان‌ سربلند خواهم‌ كرد و بركاتی را كه‌ به‌ جدتان‌ يعقوب‌ وعده‌ داده‌ام‌ نصيب‌ شما خواهم‌ ساخت‌. من‌ كه‌ خداوند هستم‌ اين‌ را می‌گويم‌."

Copyright information for FCB