Isaiah 63

پيروزی خداوند بر قومها

1"اين‌ كيست‌ كه‌ از بصره‌ء ادوم‌ می‌آيد؟ اين‌ كيست‌ كه‌ در لباسی باشكوه‌ و سرخ‌ رنگ‌، با قدرت‌ و اقتدار گام‌ بر زمين‌ می‌نهد؟"

"اين‌ خداوند است‌. او قدرت‌ نجات‌ دارد و می‌آيد تا پيروزی خود را اعلان‌ كند."

2"چرا لباس‌ او اينچنين‌ سرخ‌ است‌؟ مگر او در چرخشت‌، انگور زير پای خود فشرده‌ است‌؟"

3خداوند پاسخ‌ می‌دهد: "بلی، من‌ به‌ تنهايی انگور را در چرخشت‌، زير پا فشردم‌. كسی نبود به‌ من‌ كمک كند. در غضب‌ خود، دشمنانم‌ را مانند انگور زير پا له‌ كردم‌. خون‌ آنان‌ بر لباسم‌ پاشيد و تمام‌ لباسم‌ را آلوده‌ كرد.
4وقتش‌ رسيده‌ بود كه‌ انتقام‌ قوم‌ خود را بگيرم‌ و ايشان‌ را از چنگ‌ دشمنان‌ نجات‌ دهم‌.
5نگاه‌ كردم‌ ببينم‌ كسی به‌ كمک من‌ می‌آيد، اما با كمال‌ تعجب‌ ديدم‌ كسی نبود. پس‌، خشم‌ من‌ مرا ياری كرد و من‌ به‌ تنهايی پيروز شدم‌.
6با خشم‌ خود قومها را زار و ناتوان‌ كرده‌، آنها را پايمال‌ نمودم‌ و خونشان‌ را به‌ زمين‌ ريختم‌."

دعا و نيايش‌

7از لطف‌ و مهربانی خداوند سخن‌ خواهم‌ گفت‌ و بسبب‌ تمام‌ كارهايی كه‌ برای ما كرده‌ است‌ او را ستايش‌ خواهم‌ كرد. او با محبت‌ و رحمت‌ بی‌حد خويش‌ قوم‌ اسرائيل‌ را مورد لطف‌ خود قرار داد.

8خداوند فرمود: "بنی‌اسرائيل‌ قوم‌ من‌ هستند و به‌ من‌ خيانت‌ نخواهند كرد." او نجات‌ دهنده‌ء ايشان‌ شد
9و در همه‌ء مشكلاتشان‌ با ايشان‌ بود. بلی، خود خداوند ايشان‌ را نجات‌ داد. او با محبت‌ و دلسوزی آنان‌ را رهانيد و سالهای سال‌ از ايشان‌ مراقبت‌ كرد.
10اما ايشان‌ نافرمانی كرده‌، روح‌ مقدس‌ او را محزون‌ ساختند. پس‌، او نيز دشمن‌ ايشان‌ شد و با آنان‌ جنگيد.

11آنگاه‌ ايشان‌ گذشته‌ را به‌ ياد آوردند كه‌ چگونه‌ موسی قوم‌ خود را از مصر بيرون‌ آورد. پس‌، فرياد برآورده‌ گفتند: "كجاست‌ آن‌ كسی كه‌ بنی‌اسرائيل‌ را به‌ رهبری موسی از ميان‌ دريا عبور داد؟ كجاست‌ آن‌ خدايی كه‌ روح‌ مقدس‌ خود را به‌ ميان‌ قومش‌ فرستاد؟
12كجاست‌ او كه‌ وقتی موسی دست‌ خود را بلند كرد، با قدرت‌ عظيم‌ خود دريا را در برابر قوم‌ اسرائيل‌ شكافت‌ و با اين‌ كار خود شهرت‌ جاودانی پيدا كرد؟
13چه‌ كسی ايشان‌ را در اعماق‌ دريا رهبری كرد؟"

خدا بنی‌اسرائيل‌ را رهبری كرد و آنان‌ مانند اسبانی اصيل‌ كه‌ در بيابان‌ می‌دوند، هرگز نلغزيدند.
14آنان‌ مانند گله‌ای بودند كه‌ آرام‌ در دره‌ می‌چرد، زيرا روح‌ خداوند به‌ ايشان‌ آرامش‌ داده‌ بود. بلی، او قوم‌ خود را رهبری كرد، و نام‌ او برای اين‌ كار شهرت‌ يافت‌.

15ای خداوند از آسمان‌ به‌ ما نگاه‌ كن‌ و از جايگاه‌ باشكوه‌ و مقدست‌ به‌ ما نظرانداز. كجاست‌ آن‌ محبتی كه‌ در حق‌ ما نشان‌ می‌دادی؟ كجاست‌ قدرت‌ و رحمت‌ و دلسوزی تو؟
16تو پدر ما هستی! حتی اگر ابراهيم‌ و يعقوب‌ نيز ما را فراموش‌ كنند، تو ای خداوند، از ازل‌ تا ابد پدر و نجات‌ دهنده‌ء ما خواهی بود.
17خداوندا، چرا دلهايمان‌ را سخت‌ كرده‌ای؟ چرا گذاشتی از راههای تو منحرف‌ شويم‌ و تو را احترام‌ نكنيم‌؟ بخاطر بندگانت‌ بازگرد! بخاطر قومت‌ بازگرد!
18ما، قوم‌ مقدس‌ تو، مدت‌ زمانی كوتاه‌ مكان‌ مقدس‌ تو را در تصرف‌ خود داشتيم‌، اما اينک دشمنان‌ ما آن‌ را ويران‌ كرده‌اند.
19ای خداوند، چرا با ما طوری رفتار می‌كنی كه‌ گويا هرگز قوم‌ تو نبوده‌ايم‌ و تو نيز هرگز رهبر ما نبوده‌ای؟

Copyright information for FCB