James 1سلام و درود از يعقوب

1در يعقوب‌، خدمتگزار خدا و عيسی مسيح‌ خداوند، به‌ مسيحيان‌ يهودی‌نژاد كه‌ در سراسر جهان‌ پراكنده‌اند، سلام‌ و درود می‌فرستد.

شادی در سختی‌ها

2برادران‌ عزيز، وقتی مشكلات‌ و آزمايشهای سخت‌ از هر سو بر شما هجوم‌ می‌آورند، بسيار شاد باشيد،
3زيرا در آزمايش‌ و سختی‌هاست‌ كه‌ صبر و تحملتان‌ بيشتر می‌شود.
4پس‌ بگذاريد صبرتان‌ فزونی يابد و نكوشيد از زير بار مشكلات‌ شانه‌ خالی كنيد، زيرا وقتی صبرتان‌ به‌ حد كمال‌ رسيد، افرادی كامل‌ و بالغ‌ خواهيد شد و به‌ هيچ‌ چيز نياز نخواهيد داشت‌.
5اما اگر كسی از شما طالب‌ حكمت‌ و فهم‌ برای درک اراده‌ و خواست‌ خداست‌، بايد دعا كند و آن‌ را از خدا بخواهد؛ زيرا خدا خرد و حكمت‌ را به‌ هر كه‌ از او درخواست‌ كند، سخاوتمندانه‌ عطا می‌فرمايد بدون‌ اينكه‌ او را سرزنش‌ نمايد.
6اما وقتی از او درخواست‌ می‌كنيد، شک به‌ خود راه‌ ندهيد، بلكه‌ يقين‌ داشته‌ باشيد كه‌ خدا جواب‌ دعايتان‌ را خواهد داد؛ زيرا كسی كه‌ شک می‌كند، مانند موجی است‌ در دريا كه‌ در اثر وزش‌ باد به‌ اينسو و آنسو رانده‌ می‌شود.
7چنين‌ شخصی، هرگز نمی‌تواند تصميم‌ قاطعی بگيرد. پس‌ اگر با ايمان‌ دعا نكنيد، انتظار پاسخ‌ نيز از خدا نداشته‌ باشيد.
9مسيحيانی كه‌ از مال‌ اين‌ دنيا بی‌بهره‌ هستند، نبايد خود را حقير پندارند، بلكه‌ بايد شاد باشند زيرا در نظر خدا بزرگ‌ و سربلند هستند.
10مسيحيان‌ ثروتمند نيز نبايد خود را بزرگ‌ بدانند، بلكه‌ بايد شاد باشند كه‌ ثروت‌ اين‌ دنيا، گنج‌ واقعی آنان‌ نيست‌، زيرا ثروت‌ اين‌ دنيا مانند گُلی است‌ كه‌ بعد از مدتی، در اثر تابش‌ آفتاب‌ سوزان‌، زيبايی خود را از دست‌ می‌دهد و پژمرده‌ می‌شود. بلی، شخص‌ ثروتمند نيز چنين‌ است‌؛ پس‌ از اندک زمانی می‌ميرد و هر آنچه‌ انجام‌ داده‌، بی‌ثمر می‌ماند.

12خوشابه‌ حال‌ كسی كه‌ آزمايشهای سخت‌ زندگی را متحمل‌ می‌شود، زيرا وقتی از اين‌ آزمايشها سربلند بيرون‌ آمد، خداوند تاج‌ حيات‌ را به‌ او عطا خواهد فرمود، تاجی كه‌ به‌ تمام‌ دوستداران‌ خود وعده‌ داده‌ است‌.

13وقتی كسی وسوسه‌ شده‌، بسوی گناهی كشيده‌ می‌شود، فكر نكند كه‌ خدا او را وسوسه‌ می‌كند، زيرا خدا از گناه‌ و بدی بدور است‌ و كسی را نيز به‌ انجام‌ آن‌، وسوسه‌ و ترغيب‌ نمی‌كند.
14وسوسه‌ يعنی اينكه‌ انسان‌ فريفته‌ و مجذوب‌ افكار و اميال‌ ناپاک خود شود.
15اين‌ افكار و اميال‌ ناپاک‌، او را به‌ انجام‌ كارهای گناه‌آلود می‌كشاند؛ و اين‌ كارها نيز منجر به‌ مرگ‌ می‌گردند، كه‌ همانا مجازات‌ الهی است‌.
16پس‌ ای برادران‌ عزيز، در اين‌ مورد اشتباه‌ نكنيد.
17از جانب‌ خدا فقط‌ مواهب‌ نيكو و كامل‌ به‌ ما می‌رسد، زيرا او آفرينندهء‌‌ همه‌ء‌ روشنايی‌هاست‌ و خدايی است‌ تغييرناپذير.
18او چنين‌ اراده‌ فرمود كه‌ ما را بوسيلهء‌ پيام‌ انجيل‌، زندگی تازه‌ ببخشد تا ما نخستين‌ فرزندان‌ خانواده‌ء‌‌ الهی او باشيم‌.عمل‌ كردن‌ به‌ كلام‌ خدا

19برادران‌ عزيز، به‌ اين‌ نكته‌ توجه‌ كنيد: بيشتر گوش‌ بدهيد، كمتر سخن‌ بگوييد، و زود خشمگين‌ نشويد.
20زيرا خشم‌ نمی‌گذارد آنطور كه‌ خدا می‌خواهد، خوب‌ و درستكار باشيم‌.
21بنابراين‌، هر نوع‌ ناپاكی و عادت‌ زشت‌ را كه‌ هنوز در وجودتان‌ باقی است‌، از خود دور كنيد؛ و با فروتنی كلام‌ خدا را كه‌ در دلتان‌ كاشته‌ شده‌ است‌، بپذيريد، زيرا اين‌ كلام‌ قدرت‌ دارد جانهای شما را نجات‌ بخشد.
22اما فراموش‌ نكنيد كه‌ اين‌ كلام‌ را نه‌ فقط‌ بايد شنيد، بلكه‌ بايد به‌ آن‌ عمل‌ كرد. پس‌ خود را فريب‌ ندهيد،
23زيرا كسی كه‌ كلام‌ را فقط‌ می‌شنود ولی به‌ آن‌ عمل‌ نمی‌كند، مانند شخصی است‌ كه‌ صورت‌ خود را در آينه‌ نگاه‌ می‌كند؛
24اما به‌ محض‌ اينكه‌ از مقابل‌ آينه‌ دور می‌شود، چهره‌ء‌ خود را فراموش‌ می‌كند.
25اما كسی كه‌ به‌ كلام‌ خدا كه‌ قانون‌ كامل‌ آزادی بشر است‌، توجه‌ داشته‌ باشد، نه‌ تنها آن‌ را هميشه‌ بخاطرخواهد داشت‌، بلكه‌ به‌ دستوراتش‌ نيز عمل‌ خواهد كرد، و خدا عمل‌ او را بركت‌ خواهد داد.

26هر كه‌ خود را مسيحی می‌داند، اما نمی‌تواند بر زبان‌ تند خود مسلط‌ باشد، خود را گول‌ می‌زند و مذهب‌ او پشيزی ارزش‌ ندارد.
در نظر خدای پدر، مسيحی پاک و بی‌عيب‌ كسی است‌ كه‌ به‌ كمک يتيمان‌ و بيوه‌زنان‌ می‌شتابد، و نسبت‌ به‌ خداوند وفادار می‌ماند و خود را از آلودگيهای دنيا دور نگاه‌ می‌دارد.

Copyright information for FCB