Jeremiah 20

منازعه‌ با فشحور

1فشحور كاهن‌، پسر امير، كه‌ رئيس‌ ناظران‌ خانه‌ء خداوند بود، وقتی سخنان‌ مرا شنيد،
2دستور داد مرا بزنند و در كنار دروازه‌ء بالايی بنيامين‌ كه‌ نزديک خانه‌ء خداوند بود، در كنده‌ قرار دهند.
3آنها تمام‌ شب‌ مرا در آنجا نگه‌ داشتند.

روز بعد، وقتی فشحور مرا آزاد می‌كرد، به‌ او گفتم‌: "فشحور، خداوند نام‌ تو را عوض‌ كرده‌ است‌؛ او نام‌ تو را "ساكن‌ در وحشت‌" نهاده‌ است‌.
4خداوند تو و دوستانت‌ را دچار هراس‌ و وحشت‌ خواهد ساخت‌. آنها را خواهی ديد كه‌ با شمشير دشمن‌ كشته‌ می‌شوند. خداوند اهالی يهودا را به‌ پادشاه‌ بابل‌ تسليم‌ خواهد كرد و او اين‌ قوم‌ را به‌ بابل‌ به‌ اسارت‌ خواهد برد و يا خواهد كشت‌.
5خداوند اجازه‌ خواهد داد كه‌ دشمنان‌، اورشليم‌ را غارت‌ كنند و تمام‌ ثروت‌ و اشياء قيمتی شهر و جواهرات‌ سلطنتی يهودا را به‌ بابل‌ ببرند.
6و تو ای فشحور، با تمام‌ اعضای خانواده‌ات‌ اسير شده‌، به‌ بابل‌ خواهيد رفت‌ و در همانجا خواهيد مرد و دفن‌ خواهيد شد هم‌ تو و هم‌ تمام‌ دوستانت‌ كه‌ برای آنها به‌ دروغ‌ پيشگويی می‌كردی كه‌ اوضاع‌ خوب‌ و آرام‌ است‌!"

گله‌ء ارميا از خداوند

7آنگاه‌ گفتم‌: "خداوندا، تو به‌ من‌ وعده‌ دادی كه‌ كمكم‌ كنی، ولی مرا فريفته‌ای؛ اما من‌ مجبورم‌ كلام‌ تو را به‌ ايشان‌ اعلام‌ نمايم‌، چون‌ از من‌ نيرومندتری! من‌ مسخره‌ء مردم‌ شده‌ام‌ و صبح‌ تا شب‌ همه‌ به‌ من‌ می‌خندند.
8هيچ‌ گاه‌ نتوانسته‌ام‌ سخنی تشويق‌آميز از جانب‌ تو به‌ ايشان‌ بگويم‌، بلكه‌ هميشه‌ از بدبختی و ظلم‌ و غارت‌ صحبت‌ كرده‌ام‌. برای همين‌ است‌ كه‌ اينقدر مرا سرزنش‌ و اهانت‌ می‌كنند.
9از طرف‌ ديگر اگر نخواهم‌ كلام‌ تو را اعلام‌ كنم‌ و از جانب‌ تو سخن‌ بگويم‌، آنگاه‌ كلام‌ تو در دلم‌ مثل‌ آتش‌، شعله‌ور می‌شود كه‌ تا مغز استخوانهايم‌ را می‌سوزاند و نمی‌توانم‌ آرام‌ بگيرم‌.
10از هر طرف‌ صدای تهديد آنها را می‌شنوم‌ و بدنم‌ می‌لرزد. حتی دوستانم‌ می‌گويند كه‌ از دست‌ من‌ شكايت‌ خواهند كرد. آنها منتظرند كه‌ بيفتم‌، و به‌ يكديگر می‌گويند: "شايد او خودش‌ را به‌ دام‌ بيندازد؛ آن‌ وقت‌ می‌توانيم‌ از او انتقام‌ بگيريم‌."

11ولی خداوند همچون‌ يک مرد جنگی، نيرومند و توانا، دركنارم‌ ايستاده‌ است‌؛ پس‌ دشمنانم‌ به‌ زمين‌ خواهند افتاد و بر من‌ چيره‌ نخواهند شد. ايشان‌ شكست‌ خواهند خورد و اين‌ رسوايی هميشه‌ برآنها خواهد ماند.

12ای خداوند قادر متعال‌ كه‌ مردم‌ را از روی عدل‌ و انصاف‌ می‌آزمايی و از دلها و افكار ايشان‌ آگاهی، بگذار تا انتقام‌ تو را از ايشان‌ ببينم‌، چون‌ داد خود را نزد تو آورده‌ام‌.

13برای خداوند سرود شكرگزاری خواهم‌ خواند و او را تمجيد خواهم‌ كرد، زيرا او مظلومان‌ را از دست‌ ظالمان‌ رهايی می‌دهد.

يأس‌ ارميا

14نفرين‌ بر آن‌ روزی كه‌ بدنيا آمدم‌! لعنت‌ بر آن‌ روزی كه‌ مادرم‌ مرا زاييد!
15لعنت‌ بر آن‌ كسی كه‌ به‌ پدرم‌ مژده‌ داد كه‌ او صاحب‌ پسری شده‌ و با اين‌ مژده‌ او را شاد ساخت‌!
16ای كاش‌ مثل‌ شهرهای قديم‌ كه‌ خداوند بدون‌ ترحم‌ زير و رويشان‌ كرد، او هم‌ نابود شود و صبح‌ تا شب‌ از صدای جنگ‌ در وحشت‌ باشد،
17زيرا به‌ هنگام‌ تولدم‌ مرا نكشت‌! ای كاش‌ در شكم‌ مادرم‌ می‌مردم‌ و رحم‌ مادرم‌ گور من‌ می‌شد!
18اصلاً چرا بدنيا آمدم‌؟ آيا تنها برای اينكه‌ در تمام‌ زندگی شاهد سختی و اندوه‌ باشم‌ و عمر خود را در شرمساری و رسوايی بسر برم‌؟

Copyright information for FCB