Jeremiah 24

دو سبد انجير

1پس‌ از آنكه‌ نبوكدنصر، پادشاه‌ بابل‌، يهوياكين‌ (پسر يهوياقيم‌) پادشاه‌ يهودا را همراه‌ با بزرگان‌ يهودا و صنعتگران‌ و آهنگران‌ به‌ بابل‌ به‌ اسارت‌ برد، خداوند در رؤيا، دو سبد انجير به‌ من‌ نشان‌ داد كه‌ در مقابل‌ خانه‌ء خداوند در اورشليم‌ قرار داشت‌.
2در يک سبد انجيرهای رسيده‌ و تازه‌ بود و در سبد ديگر انجيرهای بد و گنديده‌ای كه‌ نمی‌شد خورد.
3خداوند به‌ من‌ فرمود: "ارميا، چه‌ می‌بينی؟"

جواب‌ دادم‌: "انجير! انجيرهای خوب‌ خيلی‌ خوبند؛ ولی انجيرهای بد آنقدر بدند كه‌ نمی‌شود خورد."

4آنگاه‌ خداوند فرمود: "انجيرهای خوب‌ نمونه‌ء اسيرانی است‌ كه‌ از راه‌ لطف‌ به‌ بابل‌ فرستاده‌ام‌.
6من‌ بر آنان‌ نظر لطف‌ انداخته‌، مراقب‌ خواهم‌ بود كه‌ در آنجا با ايشان‌ خوشرفتاری شود و ايشان‌ را به‌ اين‌ سرزمين‌ بازخواهم‌ گرداند؛ من‌ نخواهم‌ گذاشت‌ ايشان‌ ريشه‌كن‌ و نابود شوند بلكه‌ ايشان‌ را حمايت‌ كرده‌، استوار خواهم‌ ساخت‌.
7به‌ ايشان‌ دلی خواهم‌ داد كه‌ مشتاق‌ شناخت‌ من‌ باشد؛ آنها قوم‌ من‌ خواهند شد و من‌ خدای ايشان‌، چون‌ با تمام‌ دل‌ نزد من‌ بازخواهند گشت‌.

8"ولی انجيرهای بد، نمونه‌ء صدقيا، پادشاه‌ يهودا، اطرافيان‌ او و بقيه‌ء مردم‌ اورشليم‌ است‌ كه‌ در اين‌ سرزمين‌ باقی مانده‌اند و يا در مصر ساكنند. من‌ با ايشان‌ همان‌ كاری را خواهم‌ كرد كه‌ با انجيرهای گنديده‌ء بی مصرف‌ می‌كنند.
9ايشان‌ را مورد نفرت‌ تمام‌ مردم‌ دنيا قرار خواهم‌ داد و در هر جايی كه‌ ايشان‌ را آواره‌ كنم‌، مورد تمسخر، سرزنش‌ و نفرين‌ واقع‌ خواهند شد.
10همه‌ را گرفتار جنگ‌ و قحطی و بيماری خواهم‌ نمود تا از سرزمين‌ اسرائيل‌ كه‌ آن‌ را به‌ ايشان‌ و به‌ پدرانشان‌ دادم‌، محو و نابود شوند."

Copyright information for FCB