Jeremiah 4

دعوت‌ به‌ توبه‌

1خداوند می‌فرمايد: "ای اسرائيل‌، اگر نزد من‌ بازگردی و دست‌ از بت‌پرستی برداری و به‌ من‌ وفادار بمانی،
2اگر تنها مرا خدای خود بدانی و با انصاف‌ و راستی و درستی زندگی كنی، آنگاه‌ همه‌ء قومهای جهان‌ با ديدن‌ تو بسوی من‌ خواهند آمد و از من‌ بركت‌ يافته‌، به‌ من‌ افتخار خواهند نمود."

3خداوند به‌ اهالی يهودا و اورشليم‌ چنين‌ می‌فرمايد: "زمينِ سختِ دلتان‌ را شخم‌ بزنيد، و تخم‌ خوب‌ را در ميان‌ خارها نكاريد.
4دل‌ و وجود خود را از هر آلايش‌ بزداييد، و گرنه‌ آتش‌ خشم‌ من‌ شما را بسبب‌ تمام‌ گناهانتان‌ خواهد سوزاند و كسی نخواهد توانست‌ آن‌ را خاموش‌ كند.

حمله‌ به‌ يهودا

5"شيپورها را در تمام‌ سرزمين‌ يهودا به‌ صدا درآوريد! با صدای بلند فرياد برآوريد و به‌ اهالی يهودا و اورشليم‌ اعلان‌ كرده‌، بگوييد كه‌ به‌ شهرهای امن‌ و حصاردار پناه‌ ببرند!
6راه‌ اورشليم‌ را با علامت‌ مشخص‌ كنيد! فرار كنيد و درنگ‌ ننماييد! چون‌ من‌ بلا و ويرانی مهلكی ازسوی شمال‌ بر شما نازل‌ خواهم‌ كرد.
7نابود كننده‌ء قومها مانند شيری از مخفی گاه‌ خود بيرون‌ آمده‌، بسوی سرزمين‌ شما در حركت‌ است‌! شهرهايتان‌ خراب‌ و خالی از سكنه‌ خواهد شد.
8پس‌ لباس‌ ماتم‌ بپوشيد و گريه‌ و زاری كنيد، زيرا شدت‌ خشم‌ خداوند هنوز كاهش‌ نيافته‌ است‌.
9در آن‌ روز، دل‌ پادشاه‌ و بزرگان‌ از ترس‌ فرو ريخته‌، كاهنان‌ متحير و انبياء پريشان‌ خواهند شد."

10(خداوندا، مردم‌ از آنچه‌ تو گفتی فريب‌ خورده‌اند! چون‌ تو به‌ اهالی اورشليم‌ وعده‌ء آرامش‌ و سلامتی دادی، حال‌ آنكه‌ اكنون‌ شمشير بر گلوی ايشان‌ قرار گرفته‌ است‌!)

11در آن‌ زمان‌ خداوند از بيابان‌، بادی سوزان‌ بر ايشان‌ خواهد فرستاد نه‌ بادی ملايم‌ برای زدودن‌ خاشاک خرمن‌، بلكه‌ طوفانی شديد. به‌ اين‌ ترتيب‌ خداوند هلاكت‌ قوم‌ خود را اعلام‌ می‌كند.
13نگاه‌ كن‌! دشمن‌ مانند ابر بسوی ما می‌آيد؛ عرابه‌های او همچون‌ گردبادند و اسبهايش‌ از عقاب‌ تيزروتر. وای بر ما، چون‌ غارت‌ شده‌ايم‌!

14ای اهالی اورشليم‌ دلهای خود را از شرارت‌ پاک كنيد تا نجات‌ يابيد! تا به‌ كی می‌خواهيد افكار ناپاک را در دلتان‌ نگاه‌ داريد؟
15قاصدان‌ از شهر "دان‌" تا كوهستان‌ "افرايم‌"، همه‌ جا مصيبت‌ شما را اعلام‌ می‌كنند.
16آنها می‌آيند تا به‌ ملتها هشدار دهند و به‌ اورشليم‌ بگويند كه‌ دشمن‌ از سرزمين‌ دور می‌آيد و عليه‌ شهرهای يهودا غريو جنگ‌ برمی‌آورد.

17خداوند می‌فرمايد: "همانگونه‌ كه‌ كشاورزان‌، مزرعه‌ای را احاطه‌ می‌كنند، دشمن‌ هم‌ شهر اورشليم‌ را محاصره‌ خواهد كرد، زيرا قوم‌ من‌ برضد من‌ شورش‌ كرده‌اند.
18ای يهودا، اين‌ بلايا نتيجه‌ء رفتار و كارهای خود تو است‌؛ مجازات‌ تو بسيار تلخ‌ است‌ و همچون‌ شمشيری در قلبت‌ فرو رفته‌ است‌."

اندوه‌ ارميا برای قومش‌

19دردی طاقت‌فرسا وجودم‌ را فرا گرفته‌ و دلم‌ بيتاب‌ شده‌ است‌! ديگر نمی‌توانم‌ ساكت‌ و آرام‌ بمانم‌، چون‌ صدای شيپور دشمن‌ و فرياد جنگ‌ در گوشم‌ طنين‌ افكنده‌ است‌.
20خرابی از پی خرابی فرا می‌رسد تا سرزمين‌ ما را بكلی ويران‌ كند. ناگهان‌، در يک چشم‌ بهم‌ زدن‌، تمام‌ خيمه‌ها غارت‌ می‌شوند و خانه‌ها به‌ ويرانه‌ تبديل‌ می‌گردند.
21اين‌ وضع‌ تا به‌ كی طول‌ می‌كشد؟ تا به‌ كی بايد خروش‌ جنگ‌ و صدای شيپور جنگ‌ را بشنوم‌؟

22خداوند در جواب‌ می‌فرمايد: "تا وقتی كه‌ قوم‌ من‌ در حماقتشان‌ بمانند! چون‌ ايشان‌ نمی‌خواهند مرا بشناسند. آنها مثل‌ بچه‌های نادان‌ و احمقند؛ برای بدی كردن‌ بسيار استادند، ولی در خوبی كردن‌ هيچ‌ استعدادی ندارند."

23به‌ زمين‌ نظر انداختم‌؛ همه‌ جا ويران‌ بود! به‌ آسمان‌ نگاه‌ كردم‌؛ آن‌ هم‌ تيره‌ و تار بود!
24به‌ كوه‌ها نظر كردم‌؛ به‌ خود می‌لرزيدند و تپه‌ها از جا كنده‌ می‌شدند.
25نگاه‌ كردم‌ و ديدم‌ نه‌ آدمی بود و نه‌ پرنده‌ای؛ همه‌ گريخته‌ بودند.

26بوستان‌، بيابان‌ گرديده‌ و تمام‌ شهرها از حضور خداوند و شدت‌ خشم‌ او خراب‌ شده‌ بود.
27خداوند دستور ويرانی سرزمين‌ يهودا را صادر كرده‌ است‌.

با اين‌ همه‌، خداوند می‌فرمايد: "اين‌ سرزمين‌ بكلی ويران‌ نخواهد شد و گروه‌ كوچكی باقی خواهد ماند.
28بسبب‌ فرمانی كه‌ بر ضد قومم‌ صادر كرده‌ام‌، تمام‌ مردم‌ دنيا عزا خواهند گرفت‌ و آسمانها سياه‌ خواهند پوشيد. ولی من‌ اراده‌ء خود را اعلام‌ كرده‌ام‌ و آن‌ را تغيير نخواهم‌ داد؛ تصميم‌ خود را گرفته‌ام‌ و از آن‌ بر نخواهم‌ گشت‌."

29اهالی شهرها از صدای نزديک شدن‌ سواران‌ و كمانداران‌ فرار خواهند كرد. عده‌ای در بيشه‌ها پنهان‌ خواهند شد و برخی به‌ كوه‌ها خواهند گريخت‌. شهرها از سكنه‌ خالی شده‌، مردم‌ از ترس‌ فرار خواهند كرد.
30ای كه‌ غارت‌ شده‌ای چرا ديگر لباس‌ فاخر می‌پوشی و خود را با جواهرات‌ می‌آرايی و به‌ چشمانت‌ سرمه‌ می‌كشی؟ از اين‌ تلاش‌ها هيچ‌ سودی نمی‌بری، چون‌ يارانت‌ از تو برگشته‌ و قصد جانت‌ را دارند.

31فريادی به‌ گوشم‌ رسيد مانند ناله‌ء زنی كه‌ برای اولين‌ بار می‌زايد. اين‌ آه‌ و ناله‌ء قوم‌ من‌ است‌ كه‌ زير پای دشمنان‌ خود، از نفس‌ افتاده‌ و دست‌ التماس‌ دراز كرده‌ است‌!

Copyright information for FCB