Jeremiah 44

كلام‌ خدا برای يهوديان‌ متواری به‌ مصر

1خداوند قادر متعال‌، خدای بنی‌اسرائيل‌ درباره‌ء تمام‌ يهوديانی كه‌ در شمال‌ مصر زندگی می‌كردند، يعنی در شهرهای مجدل‌، تحفنحيس‌، ممفيس‌، و آنهايی كه‌ در سراسر جنوب‌ مصر ساكن‌ بودند، به‌ من‌ چنين‌ فرمود:

"شما ديديد كه‌ من‌ با اورشليم‌ و ساير شهرهای يهودا چه‌ كردم‌! حتی امروز هم‌ ويران‌ و خالی از سكنه‌ هستند،
3چون‌ ساكنين‌ آنها خدايان‌ بيگانه‌ای را می‌پرستيدند كه‌ نه‌ خودشان‌ می‌شناختند و نه‌ اجدادشان‌، و با اين‌ شرارتها خشم‌ مرا شعله‌ور ساختند.
4با اينكه‌ من‌ همواره‌ خدمتگزاران‌ خود، انبياء را می‌فرستادم‌ تا ايشان‌ را از اين‌ كارهای نفرت‌انگيز منع‌ كنند،
5ولی آنها گوش‌ نمی‌دادند و از گناهان‌ خود دست‌ نمی‌كشيدند، بلكه‌ به‌ پرستش‌ بتها ادامه‌ می‌دادند.
6به‌ همين‌ جهت‌، خشم‌ و غضب‌ من‌ همانند آتش‌ بر شهرهای يهودا و كوچه‌های اورشليم‌ فرود آمد و همانطور كه‌ امروز می‌بينيد، همه‌ جا را ويران‌ ساخته‌ است‌.

7"پس‌ حال‌ چرا تيشه‌ به‌ ريشه‌ء خود می‌زنيد؟ چرا كاری می‌كنيد كه‌ همگی از مرد و زن‌، طفل‌ و نوزاد، از بين‌ برويد، و كسی از شما باقی نماند؟
8چون‌ شما در مصر با پرستيدن‌ بتها و سوزاندن‌ بخور برای آنها، آتش‌ خشم‌ و غضب‌ مرا شعله‌ور می‌سازيد، و با اين‌ كارها مرا وادار می‌كنيد كه‌ شما را بكلی نابود كنم‌ و مورد لعنت‌ و نفرت‌ همه‌ء قومهای روی زمين‌ قرار دهم‌.
9آيا گناهان‌ پدران‌ خود را فراموش‌ كرده‌ايد؟ آيا گناهانی را كه‌ پادشاهان‌ و ملكه‌هايتان‌، خود شما و زنانتان‌ در يهودا و اورشليم‌ مرتكب‌ شده‌ايد، از ياد برده‌ايد؟
10حتی تا اين‌ لحظه‌ نيز، هيچكس‌ از كرده‌ء خود پشيمان‌ نشده‌ و هيچكس‌ نخواسته‌ نزد من‌ باز گردد و از دستوراتی كه‌ به‌ شما و پدران‌ شما داده‌ام‌، پيروی نمايد.

11"از اين‌ رو من‌، خداوند قادر متعال‌، خدای اسرائيل‌ اراده‌ كرده‌ام‌ همه‌ء شما را نابود كنم‌،
12و باقيمانده‌ء مردم‌ يهودا را نيز كه‌ تصميم‌ دارند مانند شما به‌ مصر بيايند، از بين‌ ببرم‌. در اينجا آنها خوار و ذليل‌، ملعون‌ و منفور خواهند گرديد و در اثر جنگ‌ و قحطی همه‌ از خرد و بزرگ‌ هلاک خواهند شد.

13"همانگونه‌ كه‌ ايشان‌ را در اورشليم‌ با جنگ‌، قحطی و مرض‌ مجازات‌ كردم‌، در مصر نيز همانطور مجازات‌ خواهم‌ نمود.
14از اهالی يهودا كه‌ در مصر سكونت‌ گزيده‌اند، كسی زنده‌ باقی نخواهد ماند؛ بجز چند فراری، هيچيک از آنها نخواهند توانست‌ به‌ يهودا باز گردند به‌ جايی كه‌ اينقدر مشتاقش‌ هستند!"

15آنگاه‌ تمام‌ مردانی كه‌ می‌دانستند همسرانشان‌ برای بتها بخور می‌سوزانند، و زنان‌ حاضر در آنجا و گروه‌ بزرگی از يهوديان‌ ساكن‌ جنوب‌ مصر، چنين‌ جواب‌ دادند:

16"ما به‌ دروغهای تو كه‌ ادعا می‌كنی پيغام‌ خداوند است‌، گوش‌ نخواهيم‌ داد!
17ما هر چه‌ دوست‌ داشته‌ باشيم‌، خواهيم‌ كرد. برای ملكه‌ء آسمان‌ بخور خواهيم‌ سوزاند و برايش‌ قربانی خواهيم‌ كرد، همانگونه‌ كه‌ خود و اجدادمان‌، پادشاهان‌ و بزرگانمان‌، قبلاً در شهرهای يهودا و در كوچه‌های‌ اورشليم‌ اين‌ كار را انجام‌ می‌داديم‌. در آن‌ زمان‌ خوراک به‌ اندازه‌ كافی داشتيم‌، خوشبخت‌ بوديم‌ و دچار هيچ‌ بلايی نمی‌شديم‌!
18ولی از روزی كه‌ از بخور سوزاندن‌ و پرستش‌ ملكه‌ء آسمان‌ دست‌ كشيديم‌، بدبخت‌ شده‌ايم‌ و در اثر جنگ‌ و قحطی از بين‌ می‌رويم‌."

19زنان‌ نيز چنين‌ گفتند: "آيا خيال‌ می‌كنی ما بدون‌ اطلاع‌ و كمک شوهرانمان‌ ملكه‌ء آسمان‌ را می‌پرستيديم‌ و هدايای نوشيدنی، تقديمش‌ می‌كرديم‌ و برای او نانهای شيرينی با تصوير خودش‌ می‌پختيم‌؟"

20پس‌ به‌ تمام‌ مردان‌ و زنانی كه‌ اين‌ جواب‌ را به‌ من‌ دادند، گفتم‌:

21"آيا تصور می‌كنيد خداوند نمی‌دانست‌ كه‌ شما و اجدادتان‌، پادشاهان‌ و بزرگانتان‌، و تمام‌ مردم‌ در شهرهای يهودا و كوچه‌های اورشليم‌، برای بتها بخور می‌سوزانديد؟ بلی، او می‌دانست‌،
22ولی چون‌ ديگر نمی‌توانست‌ بيش‌ از اين‌ كارهای زشت‌ شما را تحمل‌ كند، سرزمينتان‌ را ويران‌ و ملعون‌ كرد، بطوری كه‌ تا به‌ امروز خالی از سكنه‌ مانده‌ است‌.
23به‌ اين‌ دليل‌ تمام‌ اين‌ بلاها بر سر شما آمده‌ كه‌ برای بتها بخور می‌سوزانيديد و نسبت‌ به‌ خداوند گناه‌ می‌كرديد و نمی‌خواستيد او را اطاعت‌ كنيد."

24سخنان‌ خود را خطاب‌ به‌ قوم‌ مخصوصاً به‌ زنان‌، ادامه‌ دادم‌ و توجه‌ آنها را به‌ كلام‌ خداوند جلب‌ كرده‌، گفتم‌ كه‌
25خداوند قادر متعال‌، خدای اسرائيل‌ چنين‌ می‌فرمايد: "شما و زنانتان‌ گفته‌ايد كه‌ هرگز از پيروی و پرستش‌ ملكه‌ء آسمان‌ دست‌ نخواهيد كشيد و اين‌ را با اعمال‌ و رفتارتان‌ ثابت‌ كرده‌ايد. بسيار خوب‌، پس‌ به‌ قول‌ و قرار و نذرتان‌ وفا كنيد!
26ولی ای اهالی يهودا كه‌ در مصر ساكن‌ هستيد، به‌ آنچه‌ می‌گويم‌، گوش‌ كنيد! من‌ به‌ نام‌ پر شكوه‌ خود قسم‌ خورده‌ام‌ كه‌ از اين‌ پس‌ هرگز به‌ دعای شما توجهی نكنم‌ و به‌ درخواست‌ كمک شما اعتنايی ننمايم‌.
27من‌ هميشه‌ مراقب‌ شما خواهم‌ بود، اما نه‌ برای خوبی كردن‌! ترتيبی خواهم‌ داد كه‌ بدی و بلا بر سرتان‌ نازل‌ شود و در اثر جنگ‌ و قحطی نابود شويد و از بين‌ برويد.

28"فقط‌ عده‌ء كمی از مرگ‌ رهايی يافته‌، از مصر به‌ يهودا مراجعت‌ خواهند كرد. آنگاه‌ آنانی كه‌ زنده‌ مانده‌ باشند، خواهند دانست‌ چه‌ كسی راست‌ می‌گويد من‌ يا آنها!
29و برای اينكه‌ به‌ شما ثابت‌ شود كه‌ همينجا در مصر شما را مجازات‌ خواهم‌ كرد و بر شما بلا نازل‌ خواهم‌ نمود، اين‌ علامت‌ را به‌ شما می‌دهم‌:
30حفرع‌، پادشاه‌ مصر را بدست‌ دشمنانش‌ كه‌ به‌ خونش‌ تشنه‌اند خواهم‌ سپرد، همانگونه‌ كه‌ صدقيا، پادشاه‌ يهودا را تحويل‌ نبوكدنصر پادشاه‌ بابل‌ دادم‌."

Copyright information for FCB