Jeremiah 46

كلام‌ خدا درباره‌ مصر

1خداوند درباره‌ قومهای مختلف‌ با من‌ سخن‌ گفت‌.
2نخستين‌ قوم‌، مصر بود. در سال‌ چهارم‌ سلطنت‌ يهوياقيم‌ (پسر يوشيا)، پادشاه‌ يهودا، هنگامی كه‌ سپاه‌ نكو، پادشاه‌ مصر، در نبرد كركميش‌ در كنار رود فرات‌ از نبوكدنصر، پادشاه‌ بابل‌ شكست‌ خورد، خداوند درباره‌ء مصريان‌ چنين‌ فرمود:

3"سرداران‌ مصری به‌ سربازان‌ دستور می‌دهند كه‌ سپرها را بردارند و به‌ ميدان‌ جنگ‌ هجوم‌ برند!
4اسبها را زين‌ كنند و سوار شوند. كلاه‌خود بر سر بگذارند، نيزه‌ها را تيز كنند و زره‌ بپوشند.
5اما چه‌ می‌بينم‌؟ لشكريان‌ مصر از ترس‌ درحال‌ فرار هستند! قوی‌ترين‌ سربازانشان‌ بی‌آنكه‌ به‌ پشت‌ سر نگاه‌ كنند، پا به‌ فرار گذاشته‌اند! بلی، ترس‌ و وحشت‌ از هر سو بر آنان‌ هجوم‌ آورده‌ است‌!
6نه‌ قوی‌ترين‌ رزمندگانشان‌ و نه‌ سريع‌ترين‌ آنها، هيچيک جان‌ سالم‌ بدر نخواهند برد. در شمال‌، كنار رود فرات‌، همه‌ می‌لغزند و می‌افتند.

7"اين‌ كدام‌ سپاه‌ نيرومندی است‌ كه‌ به‌ پيش‌ می‌رود و همچون‌ رود نيل‌ كه‌ به‌ هنگام‌ طغيان‌، بالا می‌آيد، زمين‌های اطراف‌ را فرا می‌گيرد؟
8اين‌ لشكر مصر است‌ كه‌ با تكبر ادعا می‌كند كه‌ مثل‌ طغيان‌ نيل‌، دنيا را خواهد گرفت‌ و دشمنان‌ را نابود خواهد كرد.
9پس‌ ای اسبان‌ و عرابه‌ها و سربازان‌ مصر بياييد! ای اهالی سودان‌ و ليبی كه‌ سپرداران‌ لشكر مصر هستيد، ای لوديان‌ كه‌ كماندارانش‌ می‌باشيد، به‌ پيش‌ بياييد!
10چون‌ امروز، روز خداوند، خدای قادر متعال‌ است‌! روزی است‌ كه‌ خداوند از دشمنانش‌ انتقام‌ می‌گيرد. شمشير او آنقدر می‌كشد تا سير شده‌، از خون‌ شما مست‌ گردد. امروز خداوند در سرزمين‌ شمال‌، نزد رود فرات‌ قربانی می‌گيرد.
11ای مردم‌ مصر برای تهيه‌ دارو به‌ جلعاد برويد! ولی برای زخمهای شما علاجی نيست‌. اگر چه‌ داروهای بسيار مصرف‌ نماييد، اما شفا نخواهيد يافت‌.
12رسوايی‌تان‌ به‌ گوش‌ همه‌ رسيده‌ و فرياد نااميدی و شكست‌ شما دنيا را پر كرده‌ است‌. سربازان‌ دلير شما در ميدان‌ جنگ‌ می‌لغزند و روی هم‌ می‌افتند."

آمدن‌ نبوكدنصر

13سپس‌ خداوند درباره‌ء آمدن‌ نبوكدنصر، پادشاه‌ بابل‌ و حمله‌ء او به‌ مصر، اين‌ پيغام‌ را به‌ من‌ داد:

14"اين‌ خبر را در همه‌ء شهرهای مصر اعلام‌ كنيد؛ در شهرهای مجدل‌، ممفيس‌ و تحفنحيس‌ آن‌ را به‌ گوش‌ همه‌ برسانيد: برخيزيد و آماده‌ء جنگ‌ شويد، چون‌ شمشير هلاكت‌، همه‌ء اطرافيان‌ شما را نابود كرده‌ است‌!
15چرا جنگجويان‌ شما می‌افتند و بر نمی‌خيزند؟ چون‌ خداوند آنها را بر زمين‌ كوبيده‌ است‌.
16بسياری از آنها می‌لغزند و دسته‌دسته‌ روی هم‌ می‌افتند. آنگاه‌ سربازان‌ مزدور كه‌ اهل‌ سرزمين‌های ديگر هستند، خواهند گفت‌: "بياييد به‌ زادگاه‌ خويش‌ و نزد قوم‌ خود برگرديم‌ تا از كشتاری كه‌ در اينجاست‌، در امان‌ باشيم‌!"

17"نام‌ جديدی به‌ پادشاه‌ مصر بدهيد؛ او را "طبل‌ توخالی" بناميد؛ چون‌ سروصدايش‌ زياد است‌، ولی كاری از دستش‌ برنمی‌آيد.
18من‌، خداوند قادر متعال‌ كه‌ پادشاه‌ همه‌ء جهان‌ هستم‌، به‌ حيات‌ خود قسم‌ می‌خورم‌ كه‌ شخصی نيرومند بر مصر هجوم‌ خواهد آورد؛ او مانند كوه‌ تابور كه‌ بلندتر از كوه‌های ديگر است‌ و مانند كوه‌ كرمل‌ كه‌ در كنار دريا سر به‌ آسمان‌ بركشيده‌، خواهد بود!
19ای مردم‌ مصر، اسباب‌ خود را آماده‌ كنيد و برای تبعيد مهيا شويد، چون‌ شهر ممفيس‌ بكلی ويران‌ خواهد شد و موجود زنده‌ای در آن‌ باقی نخواهد ماند.
20مصر مانند يک ماده‌ گوساله‌ء زيباست‌؛ ولی يک خرمگس‌ او را فراری خواهد داد، خرمگسی كه‌ از شمال‌ خواهد آمد! حتی سربازان‌ مزدور مصر نيز مانند گوساله‌های وحشت‌ زده‌ پا به‌ فرار خواهند گذاشت‌، زيرا روز مصيبت‌ و زمان‌ مجازات‌ ايشان‌ فرا رسيده‌ است‌.
22با نزديک شدن‌ سپاهيان‌ دشمن‌، مصر مانند مار، صفير زنان‌ خزيده‌، خواهد گريخت‌. آنها تيشه‌ به‌ ريشه‌ء مردم‌ مصر خواهند زد، همانطور كه‌ چوب‌ برها درختان‌ را می‌برند و جنگل‌ انبوه‌ را صاف‌ می‌كنند. زيرا لشكر دشمن‌ مانند دسته‌ء ملخها بی‌شمارند.
24مردم‌ مصر با سرافكندگی مغلوب‌ اين‌ قوم‌ شمالی خواهند شد."

25خداوند قادر متعال‌، خدای اسرائيل‌ می‌فرمايد: "من‌ بت‌ آمون‌، خدای شهر تبس‌ و بتهای ديگر مصر را نابود خواهم‌ كرد. پادشاه‌ و تمام‌ كسانی را نيز كه‌ به‌ او اميد بسته‌اند، مكافات‌ خواهم‌ رساند،
26و ايشان‌ رابه‌ دست‌ كسانی كه‌ تشنه‌ء خونشان‌ هستند تسليم‌ خواهم‌ نمود، يعنی بدست‌ نبوكدنصر، پادشاه‌ بابل‌ و سپاه‌ او. ولی بعد از اين‌ دوره‌، سرزمين‌ مصر مجدداً آباد خواهد شد و مردم‌ در آن‌ زندگی خواهند كرد.

27"ولی ای فرزندان‌ بنده‌ء من‌ يعقوب‌، نترسيد؛ ای بنی‌اسرائيل‌، هراس‌ به‌ خود راه‌ ندهيد! من‌ شما و فرزندانتان‌ را از نقاط‌ دور دست‌ و ازسرزمين‌ تبعيد، به‌ وطنتان‌ باز خواهم‌ گرداند و شما در امنيت‌ و آسايش‌ زندگی خواهيد كرد و ديگر كسی باعث‌ ترس‌ شما نخواهد شد.
28ای فرزندان‌ بنده‌ء من‌ يعقوب‌، نترسيد! چون‌ من‌ با شما هستم‌؛ حتی اگر قومهايی را كه‌ شما را در ميانشان‌ پراكنده‌ كردم‌، بكلی تارومار كنم‌، ولی شما را از بين‌ نخواهم‌ برد؛ البته‌ شما را هرگز بی‌سزا نخواهم‌ گذارد؛ بلی، شما را يقيناً تنبيه‌ خواهم‌ نمود، ولی منصفانه‌ و عادلانه‌."

Copyright information for FCB