Jeremiah 49

كلام‌ خدا درباره‌ء عمونی‌ها

1خداوند در بارهء‌ عمونی‌ها چنين‌ می‌فرمايد: "ای شما كه‌ بت‌ ملكوم‌ را می‌پرستيد، چرا شهرهای قبيله‌ء جاد را تصرف‌ كرده‌ايد و در آنها ساكن‌ شده‌ايد؟ مگر تعداد بنی‌اسرائيل‌ برای پر كردن‌ اين‌ شهرها كافی نمی‌باشد؟ آيا كسی نيست‌ كه‌ از اين‌ شهرها دفاع‌ كند؟
2بنابراين‌ روزی خواهد رسيد كه‌ شما را برای اين‌ كار، مجازات‌ خواهم‌ كرد و پايتخت‌ شما، ربه‌ را ويران‌ خواهم‌ نمود. ربه‌ با خاک يكسان‌ خواهد شد و آباديهای اطرافش‌ در آتش‌ خواهد سوخت‌. آنگاه‌ بنی‌اسرائيل‌ خواهند آمد و زمين‌های خود را دوباره‌ تصاحب‌ خواهند نمود. همانگونه‌ كه‌ ديگران‌ را بی‌خانمان‌ كرديد، شما را بی‌خانمان‌ خواهند ساخت‌.

3"ای مردم‌ حشبون‌ ناله‌ كنيد، زيرا عای ويران‌ شده‌ است‌! ای دختران‌ ربه‌ گريه‌ كنيد و لباس‌ عزا بپوشيد! ماتم‌ بگيريد و پريشان‌ حال‌ به‌ اينسو و آنسو بدويد؛ چون‌ بت‌ شما ملكوم‌ با تمام‌ كاهنان‌ و بزرگانش‌ به‌ تبعيد برده‌ خواهد شد.
4ای قوم‌ ناسپاس‌، شما به‌ دره‌های حاصلخيزتان‌ می‌باليد، ولی همگی آنها بزودی نابود خواهند شد. شما به‌ قدرت‌ خود تكيه‌ می‌كنيد و گمان‌ می‌بريد هرگز كسی جرأت‌ نخواهد كرد به‌ شما حمله‌ كند.
5ولی من‌، خداوند قادر متعال‌، شما را از هرسو به‌ وحشت‌ خواهم‌ انداخت‌، زيرا قومهای همسايه‌، شما را از سرزمين‌تان‌ بيرون‌ خواهند نمود و كسی نخواهد بود كه‌ فراريان‌ را دوباره‌ جمع‌ كند.
6ولی درآينده‌ بار ديگر كاميابی را به‌ عمونی‌ها باز خواهم‌ گرداند."

كلام‌ خدا دربارهء‌ ادومی‌ها

7خداوند قادر متعال‌ به‌ ادومی‌ها چنين‌ می‌فرمايد: "آن‌ مردان‌ حكيم‌ و دانای شما كجا هستند؟ آيا درتمام‌ شهر تيمان‌ يكی نيز باقی نمانده‌ است‌؟
8ای مردم‌ ددان‌، به‌ دورترين‌ نقاط‌ صحرا فرار كنيد، چون‌ وقتی ادوم‌ را مجازات‌ كنم‌، شما را هم‌ مجازات‌ خواهم‌ نمود!
9آنانی كه‌ انگور می‌چينند مقدار كمی هم‌ برای فقرا باقی می‌گذارند؛ حتی دزدها نيز همه‌ چيز را نمی‌برند! ولی من‌ سرزمين‌ عيسو را تماماً غارت‌ خواهم‌ كرد؛ مخفيگاه‌هايش‌ را نيز آشكار خواهم‌ ساخت‌ تا جايی برای پنهان‌ شدن‌ باقی نماند. فرزندان‌، برادران‌ و همسايگان‌ او همه‌ نابود خواهند شد؛ خودش‌ نيز از بين‌ خواهد رفت‌.
11اما من‌ از كودكان‌ يتيم‌ نگهداری خواهم‌ كرد و چشم‌ اميد بيوه‌هايتان‌ به‌ من‌ خواهد بود.

12"اگر شخص‌ بی‌گناه‌، رنج‌ و زحمت‌ می‌بيند، چقدر بيشتر تو! زيرا تو بی‌سزا نخواهی ماند بلكه‌ يقيناً جام‌ مجازات‌ را تماماً خواهی نوشيد!
13من‌ به‌ نام‌ خود قسم‌ خورده‌ام‌ كه‌ شهر بصره‌ با خاک يكسان‌ شده‌، باعث‌ ترس‌ خواهد گرديد و همچنين‌ مورد نفرين‌ و تمسخر قرار خواهد گرفت‌ و دهات‌ اطرافش‌ برای هميشه‌ خرابه‌ باقی خواهد ماند."

14اين‌ خبر از جانب‌ خداوند به‌ من‌ رسيد:

"سفيری نزد قومها خواهم‌ فرستاد تا از آنها دعوت‌ كند كه‌ عليه‌ ادوم‌ متحد شوند و آن‌ را از بين‌ ببرند.
15من‌ ادوم‌ را در ميان‌ قومها و مردم‌، كوچک و خوار خواهم‌ ساخت‌!
16ای ادوم‌، كه‌ در كوه‌ها و در شكاف‌ صخره‌ها ساكن‌ هستی، شهرت‌ و غرور، فريبت‌ داده‌ است‌. اگر چه‌ آشيانه‌ات‌ مثل‌ عقاب‌ بر قله‌ كوه‌ها باشد، تو را از آنجا به‌ زير خواهم‌ كشيد."

17خداوند می‌فرمايد: "سرنوشت‌ ادوم‌ وحشتناک‌ است‌! هر كه‌ از آنجا عبور كند، از ديدنش‌ مبهوت‌ شده‌، به‌ وحشت‌ خواهد افتاد.
18شهرها و آباديهای اطراف‌ آن‌، مثل‌ شهرهای سدوم‌ و عموره‌ خاموش‌ و بی‌صدا خواهند شد؛ ديگر كسی در آنجا زندگی نخواهد كرد.
19همانگونه‌ كه‌ شيری از جنگلهای اردن‌ بيرون‌ می‌آيد و ناگهان‌ به‌ گوسفندان‌ در حال‌ چريدن‌ هجوم‌ می‌آورد، من‌ نيز ناگهان‌ بر ادومی‌ها هجوم‌ آورده‌، ايشان‌ را از سرزمينشان‌ بيرون‌ خواهم‌ راند. آنگاه‌ شخص‌ مورد نظر خود را تعيين‌ خواهم‌ نمود تا برايشان‌ حكومت‌ كند. زيرا كيست‌ كه‌ مثل‌ من‌ باشد و كيست‌ كه‌ بتواند از من‌ بازخواست‌ كند؟ كدام‌ رهبر است‌ كه‌ با من‌ مخالفت‌ نمايد؟
20بنابراين‌ اراده‌ء من‌ درمورد مردم‌ ادوم‌ و ساكنان‌ تيمان‌ اينست‌ كه‌ دشمن‌، آنها و حتی كودكانشان‌ را به‌ زور ببرد و همه‌ چيزشان‌ را نابود كند.

21"از صدای شكست‌ ادوم‌، زمين‌ خواهد لرزيد. فرياد مردم‌ آن‌، تا دريای سرخ‌ شنيده‌ خواهد شد.
22دشمن‌ مانند عقابی با بالهای گشوده‌ بر شهر بصره‌ پرواز كرده‌، بر آن‌ فرود خواهد آمد. در آن‌ روز، جنگاوران‌ ادوم‌ مانند زنی كه‌ در حال‌ زاييدن‌ است‌، هراسان‌ و پريشان‌ خواهند شد."

كلام‌ خدا درباره‌ء دمشق‌

23خداوند درباره‌ء دمشق‌ چنين‌ می‌گويد:

"مردم‌ شهرهای حمات‌ و ارفاد وحشت‌ كرده‌اند، چون‌ خبر نابودی خود را شنيده‌اند. دلشان‌ مثل‌ دريای خروشان‌ و طوفانی، آشفته‌ است‌ و آرام‌ نمی‌گيرد.
24مردم‌ دمشق‌ همه‌ ضعف‌ كرده‌، فرار می‌كنند؛ همچون‌ زنی كه‌ می‌زايد، همه‌ هراسان‌ و مضطربند.
25چگونه‌ اين‌ شهر پرآوازه‌ و پرنشاط‌، متروک شده‌ است‌!
26در آن‌ روز، اجساد جوانانش‌ در كوچه‌ها خواهند افتاد و تمام‌ سربازانش‌ از بين‌ خواهند رفت‌.
27من‌ ديوارهای دمشق‌ را به‌ آتش‌ خواهم‌ كشيد و قصرهای بنهدد پادشاه‌ را خواهم‌ سوزاند."

كلام‌ خدا درباره‌ء قيدار و حاصور

28اين‌ پيشگويی در باره‌ء طايفه‌ء قيدار
قيدار نام يکی از طوايف عرب است که در شرق فلسطين زندگی می کردند.
و مردم‌ نواحی حاصور است‌ كه‌ به‌ دست‌ نبوكدنصر، پادشاه‌ بابل‌ مغلوب‌ شدند. خداوند می‌فرمايد: "بر مردم‌ قيدار هجوم‌ بياوريد و اين‌ ساكنين‌ مشرق‌ زمين‌ را از بين‌ ببريد.
29گله‌ و رمه‌ و خيمه‌های ايشان‌ و هر چه‌ را در آنهاست‌ بگيريد و تمام‌ شترهايشان‌ را ببريد.

"مردم‌ از هر طرف‌ با ترس‌ و وحشت‌ فرياد برمی‌آورند و می‌گويند: "ما محاصره‌ شده‌ايم‌ و از بين‌ خواهيم‌ رفت‌!"

30"فرار كنيد! هر چه‌ زودتر بگريزيد. ای اهالی حاصور
در اينجا حاصور به برخی قبايل عرب اشاره دارد و منظور شهر معروف حاصور واقع در شمال درياچهء جليل نيست.
به‌ بيابانها پناه‌ ببريد، زيرا نبوكدنصر، پادشاه‌ بابل‌ برضد شما توطئه‌ چيده‌ و برای نابودی شما آماده‌ می‌شود."

31خداوند به‌ نبوكدنصر پادشاه‌، فرموده‌ است‌: "برو و به‌ آن‌ قبايل‌ چادرنشين‌ ثروتمند حمله‌ كن‌ كه‌ تصور می‌كنند در رفاه‌ و امنيت‌ هستند و به‌ خود می‌بالند كه‌ مستقل‌ می‌باشند؛ شهرهای ايشان‌ نه‌ ديواری دارد و نه‌ دروازه‌ای.
32شترها و حيواناتشان‌ همه‌ از آن‌ تو خواهد شد. من‌ اين‌ مردم‌ را كه‌ گوشه‌های موی خود را می‌تراشند، به‌ هر طرف‌ پراكنده‌ خواهم‌ ساخت‌ و از هر سو برايشان‌ بلا خواهم‌ فرستاد."

33خداوند می‌فرمايد كه‌ حاصور مسكن‌ جانوران‌ صحرا خواهد شد و تا ابد ويران‌ خواهد ماند و ديگر كسی هرگز در آن‌ زندگی نخواهد كرد.

كلام‌ خداوند درباره‌ء عيلام‌

34در آغاز سلطنت‌ صدقيا، پادشاه‌ يهودا، خداوند قادر متعال‌ پيامی برضد عيلام‌ به‌ من‌ داد و فرمود: "من‌ سپاه‌ عيلام‌ را درهم‌ خواهم‌ كوبيد.
36مردم‌ عيلام‌ را به‌ هرسو پراكنده‌ خواهم‌ ساخت‌ طوری كه‌ هيچ‌ سرزمينی نباشد كه‌ آوارگان‌ عيلام‌ در آن‌ يافت‌ نشوند.
37من‌ با خشم‌ شديد خود، عيلام‌ را دچار بلا و مصيبت‌ خواهم‌ كرد و ايشان‌ را به‌ دست‌ دشمنانشان‌ خواهم‌ سپرد تا بكلی نابودشان‌ كنند.
38من‌ پادشاه‌ و بزرگان‌ عيلام‌ را از بين‌ خواهم‌ برد و تخت‌ سلطنت‌ خود را در آنجا برقرار خواهم‌ نمود.
39ولی درآينده‌، عيلام‌ را دوباره‌ كامياب‌ خواهم‌ ساخت‌."

Copyright information for FCB