Jeremiah 5

گناه‌ اورشليم‌

1خداوند می‌فرمايد: "تمام‌ كوچه‌های اورشليم‌ را بگرديد. بر سر چهارراه‌ها بايستيد. همه‌ جا را خوب‌ جستجو كنيد! اگر بتوانيد حتی يک شخص‌ باانصاف‌ و درستكار پيدا كنيد، من‌ اين‌ شهر را از بين‌ نخواهم‌ برد!
2اين‌ قوم‌ حتی به‌ نام‌ من‌ قسم‌ می‌خورند!"

3ای خداوند، تو به‌ يک چيز اهميت‌ می‌دهی و آن‌ راستی و درستی است‌. تو سعی كردی ايشان‌ را اصلاح‌ كنی، اما آنها نخواستند؛ هر چند ايشان‌ را زدی، ولی دردی احساس‌ نكردند! روی خود را از سنگ‌ هم‌ سخت‌تر كرده‌اند و نمی‌خواهند توبه‌ كنند.

4آنگاه‌ گفتم‌: "از اشخاص‌ فقير و نادان‌ چه‌ انتظاری می‌شود داشت‌؟ آنها از راه‌ها و فرمانهای خدا چيزی نمی‌فهمند! پس‌ چطور می‌توانند دستورات‌ او را اطاعت‌ كنند؟
5بنابراين‌ نزد رهبران‌ ايشان‌ رفته‌ و با آنها وارد گفتگو خواهم‌ شد، زيرا آنها راه‌های خداوند و دستورات‌ او را می‌دانند." ولی ديدم‌ كه‌ ايشان‌ هم‌ از پيروی خدا برگشته‌ و عليه‌ او سر به‌ طغيان‌ برداشته‌اند.

6به‌ همين‌ دليل‌ شيرهای درنده‌ء جنگل‌ به‌ جان‌ ايشان‌ خواهند افتاد، گرگهای بيابان‌ به‌ ايشان‌ حمله‌ خواهند كرد و پلنگها در اطراف‌ شهرهايشان‌ كمين‌ خواهند كرد تا هر كس‌ را كه‌ بيرون‌ برود، پاره‌پاره‌ كنند؛ زيرا گناهانشان‌ از حد گذشته‌ و بارها از خدا روی برگردانده‌اند.

7خداوند می‌گويد: "ديگر چگونه‌ می‌توانم‌ شما را ببخشم‌؟ چون‌ حتی فرزندانتان‌ مرا ترک گفته‌اند و آنچه‌ را كه‌ خدا نيست‌ می‌پرستند. من‌ خوراک به‌ آنها دادم‌ تا سير بشوند، ولی بجای تشكر، غرق‌ زناكاری شدند و وقت‌ خود را با فاحشه‌ها تلف‌ كردند.
8آنها مثل‌ اسبان‌ سير و سرحالی هستند كه‌ برای جفت‌ ماده‌ء همسايه‌ء خود شيهه‌ می‌كشند.
9آيا برای اين‌ كارهای شرم‌آور تنبيه‌شان‌ نكنم‌؟ آيا نبايد از چنين‌ قومی انتقام‌ بگيرم‌؟
10پس‌ ای دشمنان‌ به‌ تاكستان‌هايشان‌ هجوم‌ ببريد و خرابشان‌ كنيد! ولی بكلی نابود نكنيد. شاخه‌هايشان‌ را قطع‌ كنيد، چون‌ از آن‌ خداوند نيستند."

هشدار خداوند

11خداوند می‌فرمايد: "مردم‌ اسرائيل‌ و مردم‌ يهودا به‌ من‌ خيانت‌ بزرگی كرده‌اند؛
12ايشان‌ مرا انكار كرده‌ و گفته‌اند: خدا با ما كاری ندارد! هيچ‌ بلايی بر سر ما نخواهد آمد! نه‌ قحطی خواهد شد و نه‌ جنگ‌!
13انبياء، همگی طبل‌های تو خالی هستند و كلام‌ خدا در دهان‌ هيچيک از ايشان‌ نيست‌؛ بلايی كه‌ ما را از آن‌ می‌ترسانند، بر سر خودشان‌ خواهد آمد!"

14از اين‌ رو خداوند قادر متعال‌ به‌ من‌ چنين‌ فرمود: "برای اينگونه‌ سخنان‌ است‌ كه‌ من‌ كلام‌ خود را در دهان‌ تو ای ارميا، مانند آتش‌ می‌سازم‌ و اين‌ قوم‌ را همانند هيزم‌ می‌گردانم‌ تا ايشان‌ را بسوزاند."

15خداوند می‌فرمايد: "ای بنی‌اسرائيل‌، من‌ قومی را از دور دست‌ برضد تو خواهم‌ فرستاد، قومی نيرومند و قديمی را كه‌ زبانشان‌ را نمی‌فهمی.
16كمانداران‌ آنها همه‌ جنگجويانی نيرومندند كه‌ بدون‌ ترحم‌ می‌كشند.
17آنها خرمن‌ تو را غارت‌ كرده‌، نان‌ فرزندانت‌ را خواهند برد؛ گله‌های گوسفند و رمه‌های گاو، انگور و انجير تو را به‌ يغما برده‌، شهرهای حصاردارت‌ را كه‌ خيال‌ می‌كنی در امن‌ و امانند، تاراج‌ خواهند كرد.
18اما در آن‌ زمان‌ هم‌ باز شما را بكلی از ميان‌ نخواهم‌ برد.

19"پس‌ اگر از تو ای ارميا بپرسند: چرا خداوند ما را دچار اين‌ بلايا می‌كند؟ در پاسخ‌ بگو: همانطور كه‌ شما خدا را فراموش‌ كرديد و در سرزمين‌ خود خدايان‌ بيگانه‌ را پرستيديد، به‌ همان‌ ترتيب‌ بيگانگان‌ را در سرزمينی كه‌ از آن‌ شما نيست‌ خدمت‌ و بردگی خواهيد كرد."

20خداوند می‌فرمايد كه‌ به‌ اهالی يهودا و به‌ قوم‌ اسرائيل‌ چنين‌ اعلام‌ نماييد:

21"ای قوم‌ نادان‌ و بی‌فهم‌ كه‌ چشم‌ داريد، ولی نمی‌بينيد؛ گوش‌ داريد، ولی نمی‌شنويد، اين‌ را بشنويد:
22آيا نبايد به‌ من‌ احترام‌ بگذاريد؟ آيا نبايد در حضور من‌، ترس‌ وجودتان‌ را فرا گيرد؟ من‌ كه‌ شن‌ را بعنوان‌ قانونی جاودانی، حد درياها قرار دادم‌؛ اگر چه‌ درياها خروش‌ برآورند و امواجشان‌ به‌ تلاطم‌ آيند، از اين‌ حد نمی‌توانند بگذرند!"

23خداوند می‌فرمايد: "قوم‌ من‌ دلی سركش‌ و طغيان‌گر دارند. ايشان‌ ياغی شده‌ و مرا ترک گفته‌اند، و هيچگاه‌ حرمت‌ مرا نگه‌ نداشته‌اند، هر چند من‌ باران‌ را در بهار و پاييز به‌ ايشان‌ عطا كردم‌، و فصل‌ كشت‌ و برداشت‌ محصول‌ را برای آنان‌ تعيين‌ نمودم‌.
25برای همين‌ است‌ كه‌ اين‌ بركات‌ نيكو را از ايشان‌ گرفته‌ام‌؛ گناه‌، ايشان‌ را از تمام‌ اين‌ بخششها محروم‌ كرده‌ است‌.

26"در ميان‌ قوم‌ من‌ اشخاص‌ بدكاری وجود دارند كه‌ همچون‌ شكارچيانی كه‌ برای شكار كمين‌ می‌گذارند، ايشان‌ هم‌ برای انسان‌ دام‌ می‌گذارند.
27همانطور كه‌ شكارچی قفس‌ خود را پر از پرنده‌ می‌كند، ايشان‌ نيز خانه‌های خود را از نقشه‌های فريبكارانه‌ و غارتگرانه‌ پركرده‌اند، به‌ همين‌ دليل‌ است‌ كه‌ اكنون‌ قدرتمند و ثروتمند هستند.
28خوب‌ می‌خورند و خوب‌ می‌پوشند و رفتار بدشان‌ حد و اندازه‌ای ندارد؛ نه‌ به‌ داد يتيمان‌ می‌رسند و نه‌ حق‌ فقيران‌ را به‌ آنها می‌دهند.
29بنابراين‌ من‌ ايشان‌ را مجازات‌ خواهم‌ كرد و از چنين‌ قومی انتقام‌ خواهم‌ گرفت‌!

30"اتفاق‌ عجيب‌ و هولناكی در اين‌ سرزمين‌ روی داده‌ است‌:
31انبياء پيامهای دروغين‌ می‌دهند و كاهنان‌ نيز بنابر گفته‌ء ايشان‌ عمل‌ می‌نمايند، قوم‌ من‌ هم‌ از اين‌ وضع‌ راضی‌اند. اما بدانيد كه‌ چيزی به‌ نابودی شما نمانده‌ است‌؛ آنوقت‌ چه‌ خواهيد كرد؟"

Copyright information for FCB