Job 12

ايوب‌ پاسخ‌ می‌دهد: مايه‌ء خنده‌ و تمسخر شده‌ام‌

1آنگاه‌ ايوب‌ پاسخ‌ داد:

2آيا فكر می‌كنيد عقل‌ كل‌ هستيد؟ و اگر بميريد حكمت‌ هم‌ با شما خواهد مرد؟
3من‌ هم‌ مثل‌ شما فهم‌ دارم‌ و از شما كمتر نيستم‌. كيست‌ كه‌ اين‌ چيزهايی راكه‌ شما گفته‌ايد نداند؟
4من‌ كه‌ روزگاری دعا می‌كردم‌ و خدا دعايم‌ را اجابت‌ می‌كرد، اكنون‌ مايه‌ء خنده‌ء دوستان‌ خود شده‌ام‌. آری، مرد درستكار و بی‌عيب‌ مورد تمسخر واقع‌ شده‌ است‌.
5اشخاصی كه‌ آسوده‌ هستند رنجديدگان‌ را اهانت‌ می‌كنند و افتادگان‌ را خوار می‌شمارند.
6دزدان‌ و خدانشناسان‌ اگر چه‌ به‌ قدرتشان‌ متكی هستند و نه‌ به‌ خدا، ولی در امنيت‌ و آسايشند.

7كيست‌ كه‌ آنچه‌ را شما می‌گوييد نداند؟ حتی اگر از حيوانات‌ و پرندگان‌ هم‌ بپرسيد اين‌ چيزها را به‌ شما ياد خواهند داد. اگر از زمين‌ و دريا سؤال‌ كنيد به‌ شما خواهند گفت‌ كه‌ دست‌ خداوند اين‌ همه‌ را آفريده‌ است‌.
10جان‌ هر موجود زنده‌ و نفس‌ تمام‌ بشر در دست‌ خداست‌.
11درست‌ همانطور كه‌ دهانم‌ مزه‌ء خوراک خوب‌ را می‌فهمد، همچنان‌ وقتی حقيقت‌ را می‌شنوم‌ گوشم‌ آن‌ را تشخيص‌ می‌دهد.

12شما می‌گوييد: "اشخاص‌ پير حكيم‌ هستند و همه‌ چيز را درک می‌كنند."
13اما حكمت‌ و قدرت‌ واقعی از آن‌ خداست‌. فقط‌ او می‌داند كه‌ چه‌ بايد كرد.

14قدرت‌ خدا چقدر عظيم‌ است‌! آنچه‌ را كه‌ او خراب‌ كند دوباره‌ نمی‌توان‌ بنا كرد. وقتی كه‌ او عرصه‌ را بر انسان‌ تنگ‌ نمايد، راه‌ گريزی نخواهد بود.
15او جلو باران‌ را می‌گيرد و زمين‌ خشک می‌شود. طوفانها می‌فرستد و زمين‌ را غرق‌ آب‌ می‌كند.
16آری، قدرت‌ و حكمت‌ از آن‌ اوست‌. فريب‌دهندگان‌ و فريب‌خوردگان‌ هر دو در دست‌ او هستند.

17او حكمت‌ مشاوران‌ و رهبران‌ را از آنها می‌گيرد و آنها را احمق‌ می‌سازد.
18پادشاهان‌ را برده‌ و اسير می‌كند.
19كاهنان‌ را پست‌ می‌سازد و زورمندان‌ را سرنگون‌ می‌نمايد.
20صدای سخنوران‌ و بصيرت‌ ريش‌سفيدان‌ را از ايشان‌ می‌گيرد.
21بزرگان‌ را حقير و صاحبان‌ قدرت‌ را ذليل‌ می‌سازد.
22تيرگی و ظلمت‌ را به‌ روشنايی تبديل‌ می‌كند.
23قومها را نيرومند می‌سازد، سپس‌ آنها را نابود می‌كند؛ قبيله‌ها را زياد می‌كند، سپس‌ آنها را به‌ اسارت‌ می‌فرستد.
24رهبران‌ ممالک را احمق‌ ساخته‌، حيران‌ و سرگردان‌ رها می‌سازد
25و آنها در تاريكی مثل‌ كورها راه‌ می‌روند و مانند مستها تلوتلو می‌خورند.

Copyright information for FCB