Job 15

اليفاز سخن‌ می‌گويد: ايوب‌ برای دين‌ارزشی قايل‌ نيست‌

1آنگاه‌ اليفاز تيمانی پاسخ‌ داد:

2ای ايوب‌، فكر می‌كرديم‌ آدم‌ عاقلی هستی، ولی سخنان‌ احمقانه‌ای به‌ زبان‌ می‌آوری. حرفهای تو پوچ‌ و توخالی است‌.
3هيچ‌ آدم‌ حكيمی با اين‌ حرفهای پوچ‌ از خود دفاع‌ نمی‌كند.
4مگر از خدا نمی‌ترسی؟ مگر برای او احترامی قايل‌ نيستی؟
5حرفهای تو گناهانت‌ را آشكار می‌سازد. تو با حيله‌ و نيرنگ‌ صحبت‌ می‌كنی.
6لازم‌ نيست‌ من‌ تو را محكوم‌ كنم‌، چون‌ دهان‌ خودت‌ تو را محكوم‌ می‌كند.

7آيا تو داناترين‌ شخص‌ روی زمين‌ هستی؟ آيا تو قبل‌ از ساخته‌ شدن‌ كوهها وجود داشته‌ای و از نقشه‌های مخفی خدا با خبر بوده‌ای؟ آيا حكمت‌ در انحصار توست‌؟
9تو چه‌ چيزی بيشتر از ما می‌دانی؟ تو چه‌ می‌فهمی كه‌ ما نمی‌فهميم‌؟
10در ميان‌ ما ريش‌سفيدانی هستند كه‌ سنشان‌ از پدر تو هم‌ بيشتر است‌!

11آيا تسلی خدا برای تو كم‌ است‌ كه‌ آن‌ را رد می‌كنی؟ ما از طرف‌ خدا با ملايمت‌ با تو سخن‌ گفتيم‌.
12ولی تو به‌ هيجان‌ آمده‌ای و چشمانت‌ از شدت‌ عصبانيت‌ برق‌ می‌زنند.
13تو بضد خدا سخن‌ می‌گويی.
14بر روی تمام‌ زمين‌ كدام‌ انسانی می‌تواند آنقدر پاک و خوب‌ باشد كه‌ تو ادعا می‌كنی كه‌ هستی؟
15خدا حتی به‌ فرشتگان‌ خود نيز اعتماد ندارد! در نظر او حتی آسمانها نيز پاک نيستند،
16چه‌ رسد به‌ انسان‌ كه‌ گناه‌ را مثل‌ آب‌ سر می‌كشد.

17حال‌، به‌ حقايقی كه‌ به‌ تجربه‌ ياد گرفته‌ام‌ گوش‌ بده‌. من‌ اين‌ حقايق‌ را از خردمندان‌ ياد گرفته‌ام‌. پدران‌ ايشان‌ نيز همين‌ حقايق‌ را به‌ آنها آموختند و چيزی از آنها مخفی نداشتند، و در سرزمينشان‌ بيگانگانی نبودند كه‌ آنها را از راه‌ خدا منحرف‌ سازند:

20مرد شرير تمام‌ عمرش‌ در زحمت‌ است‌.
21صداهای ترسناک در گوش‌ او طنين‌ می‌اندازد و زمانی كه‌ خيال‌ می‌كند در امان‌ است‌، ناگهان‌ غارتگران‌ بر او هجوم‌ می‌آورند.
22در تاريكی جرأت‌ نمی‌كند از خانه‌اش‌ بيرون‌ برود، چون‌ می‌ترسد كشته‌ شود.
23بدنبال‌ نان‌، اين‌ در و آن‌ در می‌زند و اميدی به‌ آينده‌ ندارد.
24مصيبت‌ و بدبختی مانند پادشاهی كه‌ آماده‌ء جنگ‌ است‌، او را به‌ وحشت‌ می‌اندازد و بر او غلبه‌ می‌كند،
25زيرا او مشت‌ خود را بر ضد خدای قادر مطلق‌ گره‌ كرده‌، او را به‌ مبارزه‌ می‌طلبد،
26و گستاخانه‌ سپر خود را به‌ دست‌ گرفته‌، بسوی او حمله‌ور می‌شود.

27مرد شرور هر چند ثروتمند باشد، ولی عاقبت‌ در شهرهای ويران‌ و خانه‌های متروک و در حال‌ فرو ريختن‌ سكونت‌ خواهد كرد
29و تمام‌ ثروتش‌ بر باد خواهد رفت‌.
30تاريكی برای هميشه‌ او را فرا خواهد گرفت‌. نفس‌ خدا او را از بين‌ خواهد برد و شعله‌های آتش‌، دار و ندار او را خواهد سوزانيد.

31پس‌ بهتر است‌ با تكيه‌ كردن‌ به‌ آنچه‌ كه‌ ناپايدار و فانی است‌ خود را گول‌ نزند، زيرا اين‌ كار ثمری ندارد.
32قبل‌ از آنكه‌ بميرد، بيهودگی تمام‌ چيزهايی كه‌ بر آنها تكيه‌ می‌كرد برايش‌ آشكار خواهد شد، زيرا تمام‌ آنها نيست‌ و نابود خواهند شد.
33او مانند درخت‌ انگوری كه‌ ميوه‌اش‌ قبل‌ از رسيدن‌ پلاسيده‌ و مثل‌ درخت‌ زيتونی كه‌ شكوفه‌هايش‌ ريخته‌ باشد، بی‌ثمر خواهد بود.
34اشخاص‌ خدانشناس‌، بی‌كس‌ خواهند ماند و خانه‌هايی كه‌ با رشوه‌ ساخته‌اند در آتش‌ خواهد سوخت‌.
35وجود اين‌ اشخاص‌ از شرارت‌ پر است‌ و آنها غير از گناه‌ و نيرنگ‌ چيزی به‌ بار نمی‌آورند.

Copyright information for FCB