Job 22

اليفاز سخن‌ می‌گويد: گناه‌ ايوب‌ بزرگ‌ است‌

1آنگاه‌ اليفاز تيمانی پاسخ‌ داد:

2آيا از انسان‌ فايده‌ای به‌ خدا می‌رسد؟ حتی از خردمندترين‌ انسانها نيز فايده‌ای به‌ او نمی‌رسد!
3اگر تو عادل‌ و درستكار باشی آيا نفع‌ آن‌ به‌ خدا می‌رسد؟
4اگر تو خداترس‌ باشی آيا او تو را مجازات‌ می‌كند؟
5هرگز! مجازات‌ تو برای شرارت‌ و گناهان‌ بی‌شماری است‌ كه‌ در زندگی مرتكب‌ شده‌ای!
6تو بدون‌ شک از دوستان‌ محتاجی كه‌ به‌ تو مقروض‌ بودند تمام‌ لباس‌هايشان‌ را گرو گرفته‌، چيزی برايشان‌ باقی نگذاشته‌ای.
7به‌ تشنه‌ها آب‌ نداده‌ای و شكم‌ گرسنه‌ها را سير نكرده‌ای،
8هر چند تو آدم‌ توانگر و ثروتمندی بودی و املاک زيادی داشتی.
9بيوه‌زنان‌ را دست‌ خالی از پيش‌ خود رانده‌ و به‌ يتيمان‌ رحم‌ نكرده‌ای.
10برای همين‌ است‌ كه‌ اكنون‌ دچار دامها و ترسهای غير منتظره‌ شده‌ای و ظلمت‌ و امواج‌ وحشت‌، تو را فرا گرفته‌اند.

12خدا بالاتر از آسمانها و بالاتر از بلندترين‌ ستارگان‌ است‌.
13ولی تو می‌گويی: "خدا چگونه‌ می‌تواند از پس‌ ابرهای تيره‌، اعمال‌ مرا مشاهده‌ و داوری كند؟
14ابرها او را احاطه‌ كرده‌اند و او نمی‌تواند ما را ببيند. او در آن‌ بالا، بر گنبد آسمان‌ حركت‌ می‌كند."

15آيا می‌خواهی به‌ راهی بروی كه‌ گناهكاران‌ در گذشته‌ از آن‌ پيروی كرده‌اند؟
16كسانی كه‌ اساس‌ زندگيشان‌ فرو ريخت‌ و نابهنگام‌ مردند؟
17زيرا به‌ خدای قادر مطلق‌ گفتند: "ای خدا از ما دور شو! تو چه‌ كاری می‌توانی برای ما انجام‌ دهی؟"
18درحاليكه‌ خدا خانه‌هايشان‌ را سرشار از بركت‌ ساخته‌ بود. بنابراين‌ من‌ خود را از راه‌های شروران‌ دور نگه‌ خواهم‌ داشت‌.
19درستكاران‌ و بی‌گناهان‌ هلاكت‌ شروران‌ را می‌بينند و شاد شده‌، می‌خندند و می‌گويند: "دشمنان‌ ما از بين‌ رفتند و اموالشان‌ در آتش‌ سوخت‌."

21ای ايوب‌، از مخالفت‌ با خدا دست‌ بردار و با او صلح‌ كن‌ تا لطف‌ او شامل‌ حال‌ تو شود.
22دستورات‌ او را بشنو و آنها را در دل‌ خود جای بده‌.
23اگر بسوی خدا بازگشت‌ نموده‌، تمام‌ بديها را از خانه‌ء خود دور كنی، آنگاه‌ زندگی تو همچون‌ گذشته‌ سروسامان‌ خواهد گرفت‌.
24اگر طمع‌ را از خود دور كنی و طلای خود را دور بريزی،
25آنوقت‌ خدای قادر مطلق‌ خودش‌ گنج‌ و نقره‌ء خالص‌ برای تو خواهد بود!
26به‌ او اعتماد خواهی كرد و از وجود او لذت‌ خواهی برد.
27نزد او دعا خواهی نمود و او دعای تو را اجابت‌ خواهد كرد و تو تمام‌ نذرهايت‌ را به‌ جا خواهی آورد.
28دست‌ به‌ هر كاری بزنی موفق‌ خواهی شد و بر راه‌هايت‌ هميشه‌ نور خواهد تابيد.
29اگر كسی به‌ تو حمله‌ كند و تو را به‌ زمين‌ افكند، می‌دانی كسی هست‌ كه‌ دوباره‌ تو را بلند كند. بلی، او فروتنان‌ را نجات‌ می‌دهد؛
30پس‌ اگر فروتن‌ شده‌، خود را از گناه‌ پاک سازی او تو را خواهد رهانيد.

Copyright information for FCB