Job 28

1مردم‌ می‌دانند چگونه‌ نقره‌ را از معدن‌ استخراج‌ نمايند، طلا را تصفيه‌ كنند،
2آهن‌ را از زمين‌ بيرون‌ آورند و مس‌ را از سنگ‌ جدا سازند.
3آنها می‌دانند چطور معادن‌ تاريک را روشن‌ كنند و در جستجوی سنگهای معدن‌ تا عمق‌های تاريک زمين‌ فرو روند.
4آنها در نقاطی دور دست‌، جايی كه‌ پای بشری بدان‌ راه‌ نيافته‌، در دل‌ زمين‌ نقب‌ می‌زنند و از طنابها آويزان‌ شده‌، به‌ عمق‌ معادن‌ می‌روند.

5مردم‌ می‌دانند چگونه‌ از روی زمين‌ غذا تهيه‌ كنند، درحاليكه‌ در زير پوسته‌ء همين‌ زمين‌، آتش‌ نهفته‌ است‌.
6آنها می‌دانند چگونه‌ از سنگهای آن‌ ياقوت‌ و طلا به‌ دست‌ بياورند.
7حتی پرندگان‌ شكاری راه‌ معادن‌ را نمی‌دانند و چشم‌ هيچ‌ عقابی آن‌ را نمی‌تواند ببيند؛
8پای شير يا جانور درنده‌ء ديگری به‌ اين‌ معادن‌ نرسيده‌ است‌؛
9ولی‌مردم‌ می‌دانند چطور سنگهای خارا را تكه‌تكه‌ نموده‌، كوه‌ها را از بيخ‌ و بن‌ بركنند،
10صخره‌ها را بشكافند و به‌ سنگهای قيمتی دست‌ يابند.
11آنها حتی سرچشمه‌ء رودها را كاوش‌ می‌كنند وچيزهای مخفی ازآن‌ بيرون‌ می‌آورند.

12مردم‌ همه‌ء اينها را می‌دانند، ولی نمی‌دانند فهم‌ و حكمت‌ را در كجا بيابند.
13حكمت‌ در بين‌ انسانها پيدا نمی‌شود و هيچكس‌ ارزش‌ آن‌ را نمی‌داند.

14اقيانوسها می‌گويند: "در اينجا حكمت‌ نيست‌." و درياها جواب‌ می‌دهند: "در اينجا هم‌ نيست‌."
15حكمت‌ را با طلا و نقره‌ نمی‌توان‌ خريد،
16و نه‌ با طلای خالص‌ و سنگهای قيمتی.
17حكمت‌ از طلا و الماس‌ بسيار گرانبهاتر است‌ و آن‌ را نمی‌توان‌ با جواهرات‌ خريداری كرد.
18مرجان‌ و بلور در برابر حكمت‌ هيچ‌ ارزشی ندارند. قيمت‌ آن‌ از لعل‌ بسيار گرانتر است‌.
19نه‌ می‌توان‌ آن‌ را با زبرجد مرغوب‌ خريد و نه‌ با طلای ناب‌.

20پس‌ حكمت‌ را از كجا می‌توان‌ به‌ دست‌ آورد؟ در كجا پيدا می‌شود؟
21زيرا از چشمان‌ تمامی افراد بشر پنهان‌ است‌. حتی از چشمان‌ تيزبين‌ پرندگان‌ هوا نيز مخفی است‌؛
22دنيای مردگان‌ نيز از آن‌ اطلاع‌ ندارد.

23فقط‌ خدا می‌داند كه‌ حكمت‌ را كجا می‌توان‌ پيدا كرد؛
24زيرا او تمامی زمين‌ را زير نظر دارد و آنچه‌ را كه‌ در زير آسمانست‌ مشاهده‌ می‌كند.
25او باد را به‌ حركت‌ درمی‌آورد و حدود اقيانوسها را تعيين‌ می‌كند.
26به‌ باران‌ فرمان‌ می‌دهد كه‌ ببارد و مسير برق‌ آسمان‌ را تعيين‌ می‌كند.
27پس‌ او می‌داند حكمت‌ كجاست‌. او آن‌ را آزمايش‌ كرده‌ و تأييد نموده‌ است‌،
28و به‌ افراد بشر می‌گويد: "بدانيد كه‌ ترس‌ از خداوند، حكمت‌ واقعی، و دوری نمودن‌ از شرارت‌، فهم‌ حقيقی می‌باشد."

Copyright information for FCB