Job 38

پاسخ‌ خداوند

آنگاه‌ خداوند از درون‌ گردباد به‌ ايوب‌ چنين‌ پاسخ‌ داد:

اين‌ كيست‌ كه‌ با حرفهای پوچ‌ و بی‌معنی حكمت‌ مرا رد می‌كند؟
حال‌، مثل‌ يک مرد بايست‌ و به‌ پرسش‌ من‌ پاسخ‌ بده‌.

وقتی زمين‌ را بنياد نهادم‌ تو كجا بودی؟ اگر می‌دانی به‌ من‌ بگو.
آيا می‌دانی اندازه‌های زمين‌ چگونه‌ تعيين‌ شد و چه‌ كسی آن‌ را با شاقول‌ اندازه‌ گرفت‌؟
آيا می‌دانی وقتی در ميان‌ غريو شادی ستارگان‌ صبح‌ و فرشتگان‌ آسمان‌، زمين‌ بنياد نهاده‌ می‌شد، پايه‌های آن‌ بر چه‌ چيز قرار گرفت‌ و سنگ‌ زاويهء‌ آن‌ را چه‌ كسی كار گذاشت‌؟
وقتی دريا از شكم‌ زمين‌ بيرون‌ آمد چه‌ كسی برای آن‌ حد گذاشت‌؟
اين‌ من‌ بودم‌ كه‌ دريا را با ابرها پوشاندم‌ و با تاريكی برايش‌ قنداقه‌ درست‌ كردم‌،
10 حدود آن‌ را تعيين‌ نمودم‌ و با سواحل‌، آن‌ را محصور كردم‌.
11 به‌ دريا گفتم‌: "از اينجا جلوتر نيا و موجهای سركش‌ تو از اين‌ حد تجاوز نكنند!"

12 آيا در تمام‌ عمرت‌ هرگز به‌ خورشيد فرمان‌ داده‌ای كه‌ طلوع‌ كند؟
13 آيا هرگز به‌ روشنايی روز گفته‌ای كه‌ كرانه‌های زمين‌ را در بر بگيرد تا شرارت‌ شب‌ رخت‌ بربندد؟
14 آيا هرگز سپيده‌ء صبح‌ را به‌ رنگ‌ قرمز درآورده‌ای تا روشنايی روز نمايان‌ شده‌ بدكاران‌ را از ظلم‌ و شرارت‌ باز دارد؟

16 آيا چشمه‌هايی را كه‌ درياها از آن‌ جاری می‌گردند كشف‌ كرده‌ای و يا به‌ اعماق‌ درياها قدم‌ گذاشته‌ای؟
17 آيا دروازه‌های دنيای تاريک مردگان‌ را ديده‌ای؟
18 آيا می‌دانی پهنای زمين‌ چقدر است‌؟ اگر می‌دانی به‌ من‌ بگو!

19 آيا می‌دانی روشنايی و تاريكی از كجا می‌آيند؟
20 آيا می‌توانی حدودشان‌ را پيدا كنی و به‌ سرچشمه‌ء آنها برسی؟
21 البته‌ تو همه‌ء اين‌ چيزها را می‌دانی! مگر نه‌ اين‌ است‌ كه‌ تو هنگام‌ خلقت‌ دنيا وجود داشته‌ای!

22 آيا تو مخزنهای برف‌ را ديده‌ای؟ آيا می‌دانی تگرگ‌ در كجا ساخته‌ و انبار می‌شود؟
23 من‌ آنها را برای زمان‌ جنگ‌ و بلا ذخيره‌ كرده‌ام‌.
24 آيا می‌دانی روشنايی از كجا می‌تابد و باد شرقی از كجا می‌وزد؟

25 چه‌ كسی دره‌ها را برای سيلابها حفر نمود و مسير برق‌ آسمان‌ را تعيين‌ كرد؟ چه‌ كسی باران‌ را بر بيابانهای خشک و متروک می‌باراند تا زمين‌ ويران‌ و باير سيراب‌ گشته‌ گياهان‌ تازه‌ بروياند؟

28 آيا باران‌ يا شبنم‌ پدری دارد؟
29 كيست‌ كه‌ يخ‌ را به‌ وجود می‌آورد و شبنم‌ را توليد می‌كند،
30 آب‌ را به‌ يخ‌ مبدل‌ می‌سازد و سطح‌ دريا را مانند سنگ‌، منجمد می‌نمايد؟

31 آيا می‌توانی مجموعه‌ء ستارگان‌ پروين‌ را بهم‌ ببندی؟ يا رشته‌ء منظومه‌ء جبار را باز كنی؟
32 آيا می‌توانی گردش‌ منظم‌ فصول‌ را اداره‌ كنی و دب‌ اكبر را با ستارگانش‌ در آسمان‌ هدايت‌ نمايی؟
33 آيا از قوانين‌ آسمان‌ سر در می‌آوری و می‌دانی اينها چه‌ تأثيری بر زمين‌ دارند؟
34 آيا می‌توانی بر سر ابرها فرياد بزنی تا ببارند؟
35 آيا می‌توانی به‌ برق‌ آسمان‌ دستور دهی در مسيرش‌ روانه‌ شود؟ و آيا او فرمان‌ تو را اطاعت‌ خواهد كرد؟

36 كيست‌ كه‌ فهم‌ و شعور به‌ انسان‌ می‌دهد؟
37 كيست‌ كه‌ با حكمتش‌ ابرها را می‌شمارد و مشكهای آب‌ آسمان‌ را بر زمين‌ خالی می‌كند و خاک را بصورت‌ كلوخهای گلی در می‌آورد؟

39 آيا می‌توانی برای ماده‌ شير و بچه‌هايش‌ كه‌ در لانه‌ء خود لميده‌ و يا در جنگل‌ به‌ كمين‌ نشسته‌اند، خوراک تهيه‌ كنی تا شكمشان‌ را سير كنند؟
41 وقتی كلاغها به‌ اينسو و آنسو پرواز می‌كنند تا شكم‌ گرسنه‌ء خود و جوجه‌هايشان‌ را كه‌ نزد خدا فرياد بر می‌آورند سير كنند، چه‌ كسی برايشان‌ خوراک تهيه‌ می‌كند؟

Copyright information for FCB