Job 39

1آيا می‌دانی بز كوهی چطور می‌زايد؟ آيا وضع‌ حمل‌ آهو را با چشم‌ خود ديده‌ای؟
2آيا می‌دانی چند ماه‌ طول‌ می‌كشد تا بچه‌های خود را زاييده‌ از بارداری فارغ‌ شوند؟
4بچه‌های آنها در صحرا رشد می‌كنند، سپس‌ والدين‌ خود را ترک نموده‌، ديگر نزدشان‌ برنمی‌گردند.

5گورخرها را چه‌ كسی وحشی بار می‌آورد؟
6من‌ بيابانها و شوره‌زارها را مسكن‌ آنها ساخته‌ام‌.
7از سر و صدای شهر بيزارند و كسی نمی‌تواند آنها را رام‌ كند.
8دامنه‌ء كوهها چراگاه‌ آنهاست‌ و در آنجا هر سبزه‌ای پيدا كنند می‌خورند.

9آيا گاو وحشی راضی می‌شود تو را خدمت‌ كند؟ آيا او كنار آخور تو می‌ايستد؟
10آيا می‌توانی گاو وحشی را با طناب‌ ببندی تا زمينت‌ را شخم‌ بزند؟
11آيا صرفاً بخاطر قوت‌ زيادش‌ می‌توانی به‌ او اعتماد كنی و كار خودت‌ را به‌ او بسپاری؟
12آيا می‌توانی او را بفرستی تا محصولت‌ را بياورد و در خرمنگاه‌ جمع‌ كند؟

13شترمرغ‌ با غرور بالهايش‌ را تكان‌ می‌دهد، ولی نمی‌تواند مانند لک‌لک پرواز كند.
14شترمرغ‌ تخمهای خود را روی زمين‌ می‌گذارد تا خاک آنها را گرم‌ كند.
15او فراموش‌ می‌كند كه‌ ممكن‌ است‌ كسی بر آنها پا بگذارد و آنها را له‌ كند و يا حيوانات‌ وحشی آنها را از بين‌ ببرند.
16او نسبت‌ به‌ جوجه‌هايش‌ چنان‌ بی‌توجه‌ است‌ كه‌ گويی مال‌ خودش‌ نيستند، و اگر بميرند اعتنايی نمی‌كند؛
17زيرا من‌ او را از فهم‌ و شعور محروم‌ كرده‌ام‌.
18ولی هر وقت‌ بالهايش‌ را باز می‌كند تا بدود هيچ‌ اسب‌ و سواركاری به‌ پايش‌ نمی‌رسد.

19آيا قوت‌ اسب‌ را تو به‌ او داده‌ای؟ يا تو گردنش‌ را با يال‌ پوشانيده‌ای؟
20آيا تو به‌ او توانايی بخشيده‌ای تا چون‌ ملخ‌ خيز بردارد و با شيهه‌اش‌ ترس‌ ايجاد كند؟
21ببين‌ چگونه‌ سم‌ خود را به‌ زمين‌ می‌كوبد و از قدرت‌ خويش‌ لذت‌ می‌برد. هنگامی كه‌ به‌ جنگ‌ می‌رود نمی‌هراسد؛ تيغ‌ شمشير و رگبار تير و برق‌ نيزه‌ او را به‌ عقب‌ بر نمی‌گرداند.
24وحشيانه‌ سم‌ بر زمين‌ می‌كوبد و بمجرد نواخته‌ شدن‌ شيپور حمله‌، به‌ ميدان‌ كارزار يورش‌ می‌برد.
25با شنيدن‌ صدای شيپور، شيهه‌ برمی‌آورد و بوی جنگ‌ را از فاصله‌ء دور استشمام‌ می‌كند. از غوغای جنگ‌ و فرمان‌ سرداران‌ به‌ وجد می‌آيد.

26آيا تو به‌ شاهين‌ ياد داده‌ای كه‌ چگونه‌ بپرد و بالهايش‌ را بسوی جنوب‌ پهن‌ كند؟
27آيا به‌ فرمان‌ توست‌ كه‌ عقاب‌ بر فراز قله‌ها به‌ پرواز در می‌آيد تا در آنجا آشيانهء‌ خود را بسازد؟
28ببين‌ چگونه‌ روی صخره‌ها آشيانه‌ می‌سازد و بر قله‌های بلند زندگی می‌كند
29و از آن‌ فاصلهء‌ دور، شكار خود را زير نظر می‌گيرد.
30ببين‌ چگونه‌ دور اجساد كشته‌ شده‌ را می‌گيرند و جوجه‌هايشان‌ خون‌ آنها را می‌خورند.

Copyright information for FCB