Job 39

آيا می‌دانی بز كوهی چطور می‌زايد؟ آيا وضع‌ حمل‌ آهو را با چشم‌ خود ديده‌ای؟
آيا می‌دانی چند ماه‌ طول‌ می‌كشد تا بچه‌های خود را زاييده‌ از بارداری فارغ‌ شوند؟
بچه‌های آنها در صحرا رشد می‌كنند، سپس‌ والدين‌ خود را ترک نموده‌، ديگر نزدشان‌ برنمی‌گردند.

گورخرها را چه‌ كسی وحشی بار می‌آورد؟
من‌ بيابانها و شوره‌زارها را مسكن‌ آنها ساخته‌ام‌.
از سر و صدای شهر بيزارند و كسی نمی‌تواند آنها را رام‌ كند.
دامنه‌ء كوهها چراگاه‌ آنهاست‌ و در آنجا هر سبزه‌ای پيدا كنند می‌خورند.

آيا گاو وحشی راضی می‌شود تو را خدمت‌ كند؟ آيا او كنار آخور تو می‌ايستد؟
10 آيا می‌توانی گاو وحشی را با طناب‌ ببندی تا زمينت‌ را شخم‌ بزند؟
11 آيا صرفاً بخاطر قوت‌ زيادش‌ می‌توانی به‌ او اعتماد كنی و كار خودت‌ را به‌ او بسپاری؟
12 آيا می‌توانی او را بفرستی تا محصولت‌ را بياورد و در خرمنگاه‌ جمع‌ كند؟

13 شترمرغ‌ با غرور بالهايش‌ را تكان‌ می‌دهد، ولی نمی‌تواند مانند لک‌لک پرواز كند.
14 شترمرغ‌ تخمهای خود را روی زمين‌ می‌گذارد تا خاک آنها را گرم‌ كند.
15 او فراموش‌ می‌كند كه‌ ممكن‌ است‌ كسی بر آنها پا بگذارد و آنها را له‌ كند و يا حيوانات‌ وحشی آنها را از بين‌ ببرند.
16 او نسبت‌ به‌ جوجه‌هايش‌ چنان‌ بی‌توجه‌ است‌ كه‌ گويی مال‌ خودش‌ نيستند، و اگر بميرند اعتنايی نمی‌كند؛
17 زيرا من‌ او را از فهم‌ و شعور محروم‌ كرده‌ام‌.
18 ولی هر وقت‌ بالهايش‌ را باز می‌كند تا بدود هيچ‌ اسب‌ و سواركاری به‌ پايش‌ نمی‌رسد.

19 آيا قوت‌ اسب‌ را تو به‌ او داده‌ای؟ يا تو گردنش‌ را با يال‌ پوشانيده‌ای؟
20 آيا تو به‌ او توانايی بخشيده‌ای تا چون‌ ملخ‌ خيز بردارد و با شيهه‌اش‌ ترس‌ ايجاد كند؟
21 ببين‌ چگونه‌ سم‌ خود را به‌ زمين‌ می‌كوبد و از قدرت‌ خويش‌ لذت‌ می‌برد. هنگامی كه‌ به‌ جنگ‌ می‌رود نمی‌هراسد؛ تيغ‌ شمشير و رگبار تير و برق‌ نيزه‌ او را به‌ عقب‌ بر نمی‌گرداند.
24 وحشيانه‌ سم‌ بر زمين‌ می‌كوبد و بمجرد نواخته‌ شدن‌ شيپور حمله‌، به‌ ميدان‌ كارزار يورش‌ می‌برد.
25 با شنيدن‌ صدای شيپور، شيهه‌ برمی‌آورد و بوی جنگ‌ را از فاصله‌ء دور استشمام‌ می‌كند. از غوغای جنگ‌ و فرمان‌ سرداران‌ به‌ وجد می‌آيد.

26 آيا تو به‌ شاهين‌ ياد داده‌ای كه‌ چگونه‌ بپرد و بالهايش‌ را بسوی جنوب‌ پهن‌ كند؟
27 آيا به‌ فرمان‌ توست‌ كه‌ عقاب‌ بر فراز قله‌ها به‌ پرواز در می‌آيد تا در آنجا آشيانهء‌ خود را بسازد؟
28 ببين‌ چگونه‌ روی صخره‌ها آشيانه‌ می‌سازد و بر قله‌های بلند زندگی می‌كند
29 و از آن‌ فاصلهء‌ دور، شكار خود را زير نظر می‌گيرد.
30 ببين‌ چگونه‌ دور اجساد كشته‌ شده‌ را می‌گيرند و جوجه‌هايشان‌ خون‌ آنها را می‌خورند.

Copyright information for FCB