Job 41

1آيا می‌توانی تمساح‌ را با قلاب‌ صيد كنی يا به‌ دور زبانش‌ كمند بيندازی؟
2آيا می‌توانی از بينی او طناب‌ رد كنی يا چانه‌اش‌ را با نيزه‌ سوراخ‌ نمايی؟
3آيا از تو خواهش‌ خواهد كرد كه‌ دست‌ از سرش‌ برداری؟
4آيا می‌پذيرد كه‌ تا آخر عمر، او را برده‌ء خود سازی؟
5آيا می‌توانی با او مثل‌ يک پرنده‌ بازی كنی يا به‌ او افسار زده‌، او را به‌ كنيزانت‌ هديه‌ نمايی؟
6آيا ماهيگران‌ می‌توانند او را تكه‌تكه‌ كرده‌، به‌ تاجران‌ بفروشند؟
7آيا تير به‌ پوست‌ او فرو می‌رود يا نيزه‌ء ماهيگيری سر او را سوراخ‌ می‌كند؟
8اگر به‌ او دست‌ بزنی چنان‌ آشوبی به‌ پا می‌كند كه‌ ديگر هرگز هوس‌ نكنی به‌ اونزديک شوی!

9هركه‌ بخواهد او را بگيرد از ديدنش‌ به‌ لرزه‌ می‌افتد و تلاشش‌ نافرجام‌ می‌ماند.
10هيچكس‌ جرأت‌ ندارد او را تحريک كند يا در مقابلش‌ بايستد.
11در تمام‌ دنيا كسی نيست‌ كه‌ با او درگير شود و جان‌ سالم‌ بدر برد.

12از عظمت‌ و قدرت‌ اعضای بدن‌ او ديگر چه‌ گويم‌؟
13كيست‌ كه‌ بتواند پوست‌ او را بشكافد؟ يا كيست‌ كه‌ جرأت‌ كند به‌ دندانهای ترسناک او نزديک شود و يا دهان‌ او را باز كند؟
15پشت‌ او از فلسهايی كه‌ محكم‌ بهم‌ چسبيده‌اند پوشيده‌ شده‌ است‌، بطوريكه‌ هيچ‌ چيز قادر نيست‌ آنها را از هم‌ جدا كند و حتی هوا نيز نمی‌تواند به‌ داخل‌ آنها نفوذ نمايد.
18وقتی عطسه‌ می‌كند بخارآن‌ در پرتو نور خورشيد می‌درخشد. چشمانش‌ مانند طلوع‌ خورشيد درخشان‌ است‌.
19از دهانش‌ آتش‌ زبانه‌ می‌كشد.
20دودی كه‌ از سوراخهای بينی‌اش‌ خارج‌ می‌شود مانند بخاری است‌ كه‌ از ديگ‌ جوشان‌ بر می‌خيزد.
21نفس‌ او هيزم‌ را به‌ آتش‌ می‌كشد؛ شعله‌های سوزان‌ از دهانش‌ می‌جهد.
22قدرت‌ حيرت‌آوری در گردن‌ او نهفته‌ است‌ و هر كه‌ او را می‌بيند به‌ وحشت‌ می‌افتد.
23لايه‌های گوشت‌ بدنش‌ سفت‌ و محكم‌ بهم‌ چسبيده‌ است‌.
24دلش‌ مثل‌ سنگ‌ زيرين‌ آسياب‌ سخت‌ است‌.
25وقتی برمی‌خيزد زورمندان‌ هراسان‌ می‌شوند و از ترس‌ بيهوش‌ می‌گردند.
26شمشير، نيزه‌، تير يا زوبين‌ بر او كارگر نيست‌.
27آهن‌ برايش‌ مثل‌ كاه‌ است‌ و مفرغ‌ مانند چوب‌ پوسيده‌.
28تيرهای كمان‌ نمی‌توانند او را فراری دهند. سنگهای فلاخن‌ چون‌ پر كاه‌ بر او بی‌اثرند.
29چماق‌ برای او مانند كاه‌ است‌. او به‌ تيرهايی كه‌ بطرفش‌ پرتاب‌ می‌شوند، می‌خندد.
30پوست‌ شكمش‌ مانند تكه‌های سفال‌، تيز است‌ و مانند چنگال‌ خرمنكوب‌ روی زمين‌ شيار به‌ وجود می‌آورد.
31با حركات‌ خود اعماق‌ دريا را مانند يک ظرف‌ جوشان‌ به‌ غليان‌ می‌آورد و دريا را مثل‌ ديگ‌ عطاران‌ بهم‌ می‌زند.
32خط‌ درخشانی بدنبال‌ خود برجای می‌گذارد، بطوريكه‌ دريا از كف‌ سفيد پوشيده‌ می‌شود.
33در روی زمين‌ هيچ‌ موجودی مانند او بی‌باک نيست‌.
34او سلطان‌ حيوانات‌ وحشی است‌ و هيچ‌ جانوری به‌ پای او نمی‌رسد.

Copyright information for FCB