John 18

دستگيری و محاكمه‌‌ء عيسی‌

1پس‌ از پايان‌ دعا، عيسی با شاگردانش‌ به‌ يک باغ‌ زيتون‌ واقع‌ در آنسوی دره‌‌ء "قدرون‌" رفت‌.
2يهودای خائن‌ نيز آن‌ محل‌ را می‌شناخت‌، زيرا عيسی و شاگردانش‌ بارها در آنجا گرد آمده‌ بودند.
3پس‌ يهودا به‌ همراه‌ سربازان‌ و محافظين‌ مخصوص‌ خانه‌‌ء خدا كه‌ كاهنان‌ اعظم‌ و فريسيان‌ در اختيارش‌ گذاشته‌ بودند، با اسلحه‌ و مشعلها و چراغها وارد باغ‌ شدند.

4عيسی با اينكه‌ می‌دانست‌ چه‌ سرنوشتی در انتظار اوست‌، جلو رفت‌ و از ايشان‌ پرسيد: "چه‌ كسی را می‌خواهيد؟"

5جواب‌ دادند: "عيسای ناصری!"

عيسی فرمود: "من‌ خودم‌ هستم‌!" وقتی عيسی اين‌ را می‌گفت‌ يهودا نيز آنجا ايستاده‌ بود.
6به‌ محض‌ اينكه‌ گفت‌ من‌ خودم‌ هستم‌، همه‌ عقب‌عقب‌ رفتند و بر زمين‌ افتادند.

7عيسی باز از ايشان‌ پرسيد: "چه‌ كسی را می‌خواهيد؟"

باز جواب‌ دادند: "عيسای ناصری را."

8فرمود: "من‌ كه‌ گفتم‌ خودم‌ هستم‌. اگر مرا می‌خواهيد، بگذاريد اينها بروند."
9او اين‌ كار را كرد تا مطابق‌ دعای آن‌ شب‌ خود عمل‌ كرده‌ باشد كه‌ فرمود: "تمام‌ كسانی را كه‌ به‌ من‌ سپردی حفظ‌ كردم‌ بطوری كه‌ هيچيک از دست‌ نرفت‌."

10در همين‌ وقت‌، شمعون‌ پطرس‌ شمشير خود را كشيد و گوش‌ راست‌ "ملوک‌" خدمتكار كاهن‌ اعظم‌ را بريد.
11عيسی به‌ پطرس‌ فرمود: "شمشيرت‌ را غلاف‌ كن‌. آيا جامی را كه‌ پدرم‌ به‌ من‌ داده‌ است‌، نبايد بنوشم‌؟"حنا از عيسی بازجويی میکند

12آنگاه‌ سربازان‌ و فرماندهان‌ و محافظين‌ مخصوص‌، عيسی را گرفتند و دستهای او را بستند،
13و او را نخست‌ نزد "حنا"، پدر زن‌ "قيافا" كه‌ كاهن‌ اعظم‌ آن‌ سال‌ بود، بردند.
14قيافا همان‌ است‌ كه‌ به‌ سران‌ قوم‌ يهود گفت‌: "بهتر است‌ اين‌ يک نفر فدای همه‌ شود."

نخستين انکار پطرس

15شمعون‌ پطرس‌ و يک شاگرد ديگر نيز دنبال‌ عيسی رفتند. آن‌ شاگرد با كاهن‌ اعظم‌ آشنا بود، پس‌ توانست‌ دنبال‌ عيسی داخل‌ خانه‌‌ء كاهن‌ اعظم‌ شود.
16ولی پطرس‌ پشت‌ در ماند، تا اينكه‌ آن‌ شاگرد ديگر آمد و با كنيزی كه‌ دربان‌ آنجا بود، گفتگو كرد و پطرس‌ را با خود به‌ داخل‌ خانه‌ برد.
17آن‌ كنيز از پطرس‌ پرسيد: "آيا تو از شاگردان‌ عيسی هستی؟" جواب‌ داد: "نه‌، نيستم‌."
18بيرون‌، هوا سرد بود. پس‌ خدمتكاران‌ و مأموران‌، آتشی درست‌ كردند و دور آن‌ جمع‌ شدند. پطرس‌ نيز به‌ ميان‌ ايشان‌ رفت‌ تا خود را گرم‌ كند.کاهن اعظم از عيسی بازجويی میکند

19در داخل‌، كاهن‌ اعظم‌، از عيسی درباره‌‌ء شاگردان‌ و تعاليم‌ او سؤالاتی كرد.
20عيسی جواب‌ داد: "همه‌ می‌دانند كه‌ من‌ چه‌ تعليمی می‌دهم‌. آشكارا در عبادتگاهها و خانه‌‌ء خدا موعظه‌ كرده‌ام‌؛ تمام‌ سران‌ قوم‌ سخنان‌ مرا شنيده‌اند و به‌ كسی مخفيانه‌ چيزی نگفته‌ام‌.
21چرا اين‌ سؤال‌ را از من‌ می‌كنی؟ از كسانی بپرس‌ كه‌ سخنانم‌ را شنيده‌اند. عده‌ای از ايشان‌ اينجا حاضرند و می‌دانند من‌ چه‌ گفته‌ام‌."
22وقتی اين‌ را گفت‌، يكی از سربازان‌ كه‌ آنجا ايستاده‌ بود، به‌ عيسی سيلی زد و گفت‌: "به‌ كاهن‌ اعظم‌ اينطور جواب‌ می‌دهی؟"

23عيسی جواب‌ داد: "اگر سخنی ناراست‌ گفته‌ام‌، آن‌ را ثابت‌ كن‌. ولی اگر سخنم‌ راست‌ است‌، چرا سيلی می‌زنی؟"

24سپس‌ "حنا" عيسی را دست‌ بسته‌، نزد "قيافا" فرستاد كه‌ او نيز كاهن‌ اعظم‌ بود.دومين و سومين انکار پطرس

25در حالی كه‌ شمعون‌ پطرس‌ در كنار آتش‌ ايستاده‌ بود و خود را گرم‌ می‌كرد، يک نفر ديگر از او پرسيد: "تو از شاگردان‌ او نيستی؟" جواب‌ داد: "البته‌ كه‌ نيستم‌."

26يكی از خدمتكاران‌ كاهن‌ اعظم‌ كه‌ از خويشان‌ كسی بود كه‌ پطرس‌ گوشش‌ را بريده‌ بود، گفت‌: "مگر من‌ خودم‌ تو را در باغ‌ با عيسی نديدم‌؟"

27باز پطرس‌ حاشا كرد. همان‌ لحظه‌ خروس‌ بانگ‌ زد.محاکمه عيسی در حضور پيلاطوس

28نزديک صبح‌، بازجويی از عيسی تمام‌ شد. پس‌ قيافا او را به‌ كاخ‌ فرماندار رومی فرستاد. يهوديان‌ برای اينكه‌ نجس‌ نشوند، داخل‌ كاخ‌ نشدند، چون‌ اگر داخل‌ می‌شدند ديگر نمی‌توانستند در مراسم‌ "عيد پِسَح‌" و مراسم‌ قربانی شركت‌ كنند.
29پس‌ فرماندار رومی كه‌ نامش‌ "پيلاطوس‌" بود، بيرون‌ آمد و پرسيد: "اتهام‌ اين‌ شخص‌ چيست‌؟ از دست‌ او چه‌ شكايت‌ داريد؟"
30جواب‌ دادند: "اگر مجرم‌ نبود، دستگيرش‌ نمی‌كرديم‌."
31پيلاطوس‌ گفت‌: "پس‌ او را ببريد و مطابق‌ قوانين‌ مذهبی خودتان‌ محاكمه‌ كنيد."

گفتند: "ما می‌خواهيم‌ او بر صليب‌ اعدام‌ شود و لازم‌ است‌ كه‌ دستور اين‌ كار را شما بدهيد."

32اين‌ مطابق‌ پيشگويی خود عيسی بود كه‌ فرموده‌ بود به‌ چه‌ ترتيبی بايد بميرد.

33پيلاطوس‌ به‌ داخل‌ كاخ‌ برگشت‌ و دستور داد عيسی را نزد او بياورند. آنگاه‌ از او پرسيد: "آيا تو پادشاه‌ يهود هستی؟"

34عيسی پرسيد: "منظورت‌ از "پادشاه‌" آن‌ است‌ كه‌ شما رومی‌ها می‌گوييد يا پادشاهی كه‌ يهوديان‌ منتظر ظهورش‌ هستند؟"

35پيلاطوس‌ گفت‌: "مگر من‌ يهودی هستم‌ كه‌ اين‌ چيزها را از من‌ می‌پرسی؟ قوم‌ خودت‌ و كاهنانشان‌ تو را اينجا آورده‌اند. چه‌ كرده‌ای؟"

36عيسی فرمود: "من‌ يک پادشاه‌ دنيوی نيستم‌. اگر بودم‌، پيروانم‌ می‌جنگيدند تا در چنگ‌ سران‌ قوم‌ يهود گرفتار نشوم‌. پادشاهی من‌ متعلق‌ به‌ اين‌ دنيا نيست‌."

37پيلاطوس‌ پرسيد: "بهر حال‌ منظورت‌ اين‌ است‌ كه‌ تو پادشاهی؟"

عيسی فرمود: "بلی، من‌ برای همين‌ منظور متولد شده‌ام‌، و آمده‌ام‌ تا حقيقت‌ را به‌ دنيا بياورم‌؛ و تمام‌ كسانی كه‌ حقيقت‌ را دوست‌ دارند از من‌ پيروی می‌كنند."

38پيلاطوس‌ گفت‌: "حقيقت‌ چيست‌؟"

سپس‌ بيرون‌ رفت‌ و به‌ مردم‌ گفت‌: "او هيچ‌ جرمی مرتكب‌ نشده‌ است‌؛
39ولی رسم‌ اينست‌ كه‌ در هر "عيد پِسَح‌" يک زندانی را برای شما آزاد كنم‌. اگر بخواهيد، حاضرم‌ "پادشاه‌ يهود" را آزاد كنم‌."

ولی مردم‌ فرياد زدند: "نه‌، او را نمی‌خواهيم‌. باراباس‌ را می‌خواهيم‌!" (باراباس‌ راهزن‌ بود.)

Copyright information for FCB