Joshua 13

سرزمينهای تسخير نشده‌

1وقتی يوشع‌ به‌ سن‌ پيری رسيد، خداوند به‌ او فرمود: "تو پير شده‌ای در حاليكه‌ سرزمينهای زيادی باقی مانده‌ است‌ كه‌ بايد تصرف‌ شوند.
2-
7اينها هستند آن‌ سرزمينهايی كه‌ باقی مانده‌ و بايد تسخير شوند: تمام‌ سرزمين‌ فلسطينی‌ها (كه‌ شامل‌ پنج‌ شهر پادشاه‌ نشين‌ غزه‌، اشدود، اشقلون‌، جت‌ و عقرون‌ می‌باشد)، سرزمين‌ جشوری‌ها و عوی‌ها در جنوب‌ (تمام‌ سرزمين‌ اين‌ قومها جزو كنعان‌ محسوب‌ می‌شوند و بين‌ رود شيحور در شرق‌ مصر و سرحد عقرون‌ در شمال‌ قرار دارند)، بقيهء‌ سرزمين‌ كنعان‌ كه‌ بين‌ شهر معاره‌ء صيدونی‌ها و شهر افيق‌ در مرز اموريها قرار دارد، سرزمين‌ جبليها، تمام‌ لبنان‌ در شرق‌ كه‌ از بعل‌ جاد در جنوب‌ كوه‌ حرمون‌ تا گذرگاه‌ حمات‌ امتداد می‌يابد، تمام‌ سرزمينهای كوهستانی كه‌ بين‌ لبنان‌ و مسرفوتمايم‌ قرار دارد و متعلق‌ به‌ صيدونيهاست‌. من‌ ساكنان‌ تمام‌ اين‌ سرزمينها را از پيش‌ روی قوم‌ اسرائيل‌ بيرون‌ خواهم‌ راند، اما تو زمينهای آنها را چنانكه‌ دستور داده‌ام‌، بين‌ نه‌ قبيله‌ء اسرائيل‌ و نصف‌ قبيلهء‌ منسی به‌ حكم‌ قرعه‌ تقسيم‌ كن‌ تا ملک ايشان‌ باشد."

تقسيم‌ زمينهای شرق‌ اردن‌

8نصف‌ ديگر قبيله‌ء منسی و دو قبيلهء‌ رئوبين‌ و جاد، قبلاً قسمت‌ خود را در سمت‌ شرقی رود اردن‌ تحويل‌ گرفته‌ بودند، زيرا موسی اين‌ ناحيه‌ را برای آنها تعيين‌ نموده‌ بود.
9از عروعير كه‌ در كناره‌ء وادی ارنون‌ است‌ تا شهری كه‌ در وسط‌ اين‌ وادی است‌ و تمام‌ بيابان‌ ميدبا تا ديبون‌،
10همچنين‌ همهء‌ شهرهای سيحون‌، پادشاه‌ قوم‌ اموری كه‌ از حشبون‌ تا سرحد عمون‌ حكومت‌ می‌كرد، ملک آنها بود.
11و نيز جلعاد، سرزمين‌ جشوری‌ها و معكی‌ها، تمام‌ كوه‌ حرمون‌ و تمام‌ باشان‌ تا شهر سلخه‌ كه‌ تمام‌ جزو قلمرو عوج‌ بود به‌ آنها تعلق‌ داشت‌. (عوج‌ در عشتاروت‌ وادرعی حكومت‌ می‌كرد و از بازماندگان‌ رفائيها بود كه‌ موسی آنها را شكست‌ داد و بيرون‌ راند.)
13اما اسرائيليها مردم‌ جشور و معكی را از زمينهايشان‌ بيرون‌ نكردند، بطوريكه‌ آنها تا امروز در ميان‌ ايشان‌ ساكنند.

14موسی به‌ قبيله‌ء لاوی هيچ‌ زمينی نداده‌ بود، زيرا قرار بود بجای زمين‌، قربانی‌هايی كه‌ بر آتش‌ به‌ خداوند تقديم‌ می‌شد به‌ آنها داده‌ شود.

زمين‌ قبيله‌ء رئوبين‌

15موسی بخشی از سرزمين‌ را به‌ خاندانهای قبيلهء‌ رئوبين‌ داده‌ بود.
16حدود زمين‌ آنها از عروعير در كنار وادی ارنون‌ و شهری كه‌ در وسط‌ آن‌ وادی است‌، تا آنطرف‌ دشت‌ مجاور ميدبا بود.
17سرزمين‌ آنها شامل‌ حشبون‌ و تمام‌ شهرهای آن‌ دشت‌ می‌شد، يعنی ديبون‌، باموت‌بعل‌، بيت‌بعل‌ معون‌،
18يهصه‌، قديموت‌، ميفاعت‌،
19قريتايم‌، سبمه‌، سارت‌ شحر در كوهستان‌ بالای دره‌،
20بيت‌فغور، بيت‌يشيموت‌ و دامنه‌ كوه‌ پيسگاه‌.

21همچنين‌ شهرهايی كه‌ در دشت‌ بودند و نيز شهرهای سيحون‌، پادشاه‌ اموری كه‌ در حشبون‌ حكومت‌ می‌كرد به‌ ملكيت‌ قبيله‌ء رئوبين‌ درآمدند. موسی، سيحون‌ پادشاه‌ و بزرگان‌ مديان‌ را كه‌ عبارت‌ بودند از: اَوِی، راقم‌، صور، حور و رابع‌ شكست‌ داده‌ بود. اين‌ افراد در سرزمين‌ سيحونِ پادشاه‌ زندگی می‌كردند و با او متحد بودند.
22بلعام‌ جادوگر، پسر بعور، نيز از جمله‌ كسانی بود كه‌ بوسيله‌ اسرائيليها در جنگ‌ كشته‌ شده‌ بودند.
23رود اردن‌، مرز غربی قبيله‌ء رئوبين‌ بود. اينها شهرها و دهاتی بودند كه‌ به‌ خاندانهای قبيله‌ء رئوبين‌ به‌ ملكيت‌ داده‌ شدند.

زمين‌ قبيله‌ء جاد

24موسی همچنين‌ قسمتی از سرزمين‌ را برای خاندانهای قبيله‌ء جاد تعيين‌ نموده‌ بود. اين‌ قسمت‌ عبارت‌ بود از:
25يعزير، تمام‌ شهرهای جلعاد و نصف‌ سرزمين‌ عمونی‌ها تا عروعير نزديک ربه‌
26و از حشبون‌ تا رامت‌ مصفه‌ و بطونيم‌، و از محنايم‌ تا سرحد دبير؛
27شهرهای بيت‌هارام‌ و بيت‌نمره‌، سوكوت‌، صافون‌، كه‌ در درهء‌ اردن‌ بودند و همچنين‌ بقيه‌ ملک سيحون‌، پادشاه‌ حشبون‌. رود اردن‌ مرز غربی قبيله‌ء جاد بود و تا درياچه‌ء جليل‌ در شمال‌ امتداد داشت‌.
28اينها شهرها و دهاتی بودند كه‌ به‌ خاندانهای قبيله‌ء جاد به‌ ملكيت‌ داده‌ شدند.

زمينِ نصف‌ قبيله‌ء منسی‌

29موسی قسمتی از سرزمين‌ را برای خاندانهای نصف‌ قبيله‌ء منسی تعيين‌ نموده‌ بود.
30زمين‌ ايشان‌ از محنايم‌ بطرف‌ شمال‌ بود و شامل‌ باشان‌ (مملكت‌ سابق‌ عوج‌ پادشاه‌) و تمام‌ شهرهای يائير (واقع‌ در باشان‌) كه‌ شصت‌ شهر بودند، می‌شد.
31نصف‌ جلعاد و شهرهای پادشاه‌ نشين‌ عوج‌ يعنی عشتاروت‌ و ادرعی در باشان‌ به‌ نصف‌ خاندان‌ ماخير پسر منسی داده‌ شد.

32اين‌ بود چگونگی تقسيم‌ زمينهای شرق‌ رود اردن‌، بوسيله‌ موسی، هنگامی كه‌ او در شرق‌ اريحا در دشت‌ موآب‌ بود.
33اما موسی هيچ‌ سهمی به‌ قبيلهء‌ لاوی نداد، زيرا چنانكه‌ به‌ ايشان‌ گفته‌ بود، بجای زمين‌، خداوند، خدای اسرائيل‌ ميراث‌ ايشان‌ بود.

Copyright information for FCB