Joshua 15

زمين‌ قبيلهء‌ يهودا

1اين‌ است‌ زمينی كه‌ به‌ حكم‌ قرعه‌ به‌ خاندانهای قبيله‌ء يهودا داده‌ شد:

اين‌ زمين‌ در جنوب‌ به‌ منتهی اليه‌ جنوبی بيابان‌ صين‌ می‌رسيد و در آنجا با ادوم‌ هم‌ مرز می‌شد.
2اين‌ مرز جنوبی از جنوب‌ دريای مرده‌ شروع‌ می‌شد و از جنوب‌ "گردنه‌ء عقربها" گذشته‌، بسوی بيابان‌ صين‌ پيش‌ می‌رفت‌. از آنجا به‌ جنوب‌ قادش‌برنيع‌ می‌رسيد و سپس‌ از حصرون‌ گذشته‌، بطرف‌ ادار بالا می‌رفت‌ و بطرف‌ قَرقَع‌ برمی‌گشت‌ و به‌ عصمون‌ می‌رسيد، بعد دره‌ مصر را طی كرده‌، به‌ دريای مديترانه‌ ختم‌ می‌شد.

5مرز شرقی آن‌ از جنوب‌ دريای مرده‌ شروع‌ می‌شد و تا شمال‌ دريا يعنی جايی كه‌ رود اردن‌ در آن‌ می‌ريزد، امتداد می‌يافت‌.

از آنجا مرز شمالی شروع‌ می‌شد و
6تا بيت‌حجله‌ امتداد می‌يافت‌ و بطرف‌ شمال‌ وادی اردن‌ تا "سنگ‌ بوهَن‌" (بوهَن‌ پسر رئوبين‌ بود) پيش‌ می‌رفت‌.
7در آنجا از ميان‌ دره‌ء عخور گذشته‌، به‌ دبير می‌رسيد. بعد بسمت‌ شمال‌، بسوی جلجال‌ مقابل‌ گردنه‌ء ادوميم‌ در طرف‌ جنوبی دره‌ء عخور برمی‌گشت‌. از آنجا بطرف‌ چشمه‌های عين‌ شمس‌ پيش‌ می‌رفت‌ و به‌ عين‌ روجل‌ می‌رسيد.
8سپس‌ از دره‌ء هنوم‌ كه‌ در امتداد دامنه‌ء جنوبی شهر يبوسی (يعنی اورشليم‌) قرار دارد، بالا می‌رفت‌ و از آنجا به‌ بالای تپه‌ای كه‌ در سمت‌ غربی دره‌ء هنوم‌ و در انتهای شمالی دره‌ء رفائيم‌ است‌، پيش‌ می‌رفت‌.
9از آنجا به‌ چشمه‌های نفتوح‌ كشيده‌ شده‌، به‌ شهرهای نزديک كوه‌ عفرون‌ می‌رسيد و تا بعله‌ (قريه‌ يعاريم‌) امتداد می‌يافت‌.
10سپس‌ از بعله‌ بطرف‌ مغرب‌ به‌ كوه‌ سعير برمی‌گشت‌ و در امتداد دامنهء‌ شمالی كوه‌ يعاريم‌ (كه‌ كسالون‌ باشد) پيش‌ می‌رفت‌ و بطرف‌ بيت‌شمس‌ سرازير شده‌، از تمنه‌ می‌گذشت‌.
11بعد به‌ دامنه‌ء شمالی عقرون‌ می‌رسيد و تا شكرون‌ كشيده‌ می‌شد و از كوه‌ بعله‌ گذشته‌ به‌ يبن‌ئيل‌ می‌رسيد و سرانجام‌ به‌ دريای مديترانه‌ ختم‌ می‌شد.

12مرز غربی، ساحل‌ دريای مديترانه‌ بود.

خاندانهای قبيله‌ء يهودا در داخل‌ اين‌ مرزها زندگی می‌كردند.

زمينی كه‌ به‌ خاندان‌ كاليب‌ داده‌ شد

(داوران‌ 1: 11-15)

13خداوند به‌ يوشع‌ دستور داد كه‌ قسمتی از زمين‌ يهودا را به‌ كاليب‌ (پسر يفنه‌) ببخشد. برحسب‌ اين‌ دستور، قريه‌ء اربع‌ كه‌ نام‌ ديگر آن‌ حبرون‌ بود به‌ او داده‌ شد. (اربع‌ نام‌ پدر عناق‌ بود.)
14كاليب‌، طايفه‌های شيشای، اخيمان‌ و تَلَمای را كه‌ از نسل‌ عناق‌ بودند از آنجا بيرون‌ راند.
15سپس‌ با مردم‌ شهر دبير (كه‌ قبلاً قريه‌ سفر ناميده‌ می‌شد) جنگيد.

16كاليب‌ به‌ افراد خود گفت‌: "هر كه‌ برود و قريه‌ سفر را تصرف‌ نمايد، دخترم‌ عكسه‌ را به‌ او به‌ زنی خواهم‌ داد."
17عُتن‌ئيل‌ (پسر قناز) برادرزاده‌ء كاليب‌، شهر را تصرف‌ نمود و كاليب‌ عكسه‌ را به‌ او به‌ زنی داد.
18عتن‌ئيل‌ وقتی عكسه‌ را به‌ خانه‌ء خود می‌برد، او را ترغيب‌ نمود تا از پدرش‌ قطعه‌ زمينی بخواهد. عكسه‌ از الاغش‌ پياده‌ شد تا در اين‌ باره‌ با پدرش‌ كاليب‌ صحبت‌ كند. كاليب‌ از او پرسيد: "چه‌ می‌خواهی؟"
19عكسه‌ گفت‌: "يک هديه‌ء ديگر هم‌ به‌ من‌ بده‌! چون‌ آن‌ زمينی كه‌ به‌ من‌ داده‌ای، زمين‌ بی‌آبی است‌. يک قطعه‌ زمين‌ كه‌ چشمه‌ در آن‌ باشد به‌ من‌ بده‌." پس‌ كاليب‌ چشمه‌های بالا و پايين‌ را به‌ او بخشيد.

شهرهای يهودا

20سرزمينی كه‌ به‌ قبيله‌ء يهودا تعلق‌ گرفت‌ شامل‌ شهرهای زير بود.

21شهرهايی كه‌ در امتداد مرزهای ادوم‌ در دشت‌ نگب‌ واقع‌ شده‌ بودند و عبارت‌ بودند از:

قبص‌ئيل‌، عيدر، ياجور،
22قينه‌، ديمونه‌، عدعده‌،
23قادش‌، حاصور، يتنان‌،
24زيف‌، طالم‌، بعلوت‌،
25حاصور حَدَته‌، قريوت‌ حصرون‌ (يا حاصور)،
26اَمام‌، شماع‌، مولاده‌،
27حَصَر جده‌، حشمون‌، بيت‌فالط‌،
28حصر شوعال‌، بئرشبع‌، بزيوتيه‌،
29بعاله‌، عييم‌، عاصم‌،
30التولد، كسيل‌، حرمه‌،
31صقلغ‌، مدمنه‌، سنسنه‌،
32لباوت‌، سلخيم‌، عين‌ و رمون‌، جمعاً بيست‌ و نه‌ شهر با روستاهای اطراف‌.

33شهرهايی كه‌ در دشتها واقع‌ شده‌ بودند و عبارت‌ بودند از:

اشتاول‌، صَرعه‌، اشنه‌،
34زانوح‌، عين‌جنيم‌، تفوح‌، عينام‌،
35يرموت‌، عدلام‌، سوكوه‌، عزيقه‌،
36شعرايم‌، عديتايم‌، جديره‌ و جديرتايم‌، جمعاً چهارده‌ شهر با روستاهای اطراف‌.

37صنان‌، حداشاه‌، مجدل‌ جاد،
38دلعان‌، مصفه‌، يُقت‌ئيل‌،
39لاخيش‌، بُصقه‌، عجلون‌،
40كبون‌، لحمان‌، كتليش‌،
41جديروت‌، بيت‌داجون‌، نعمه‌ و مقيده‌ جمعاً شانزده‌ شهر با روستاهای اطراف‌.

42لبنه‌، عاتر، عاشان‌،
43يفتاح‌، اشنه‌، نصيب‌،
44قعيله‌، اكزيب‌ و مريشه‌ جمعاً نه‌ شهر با روستاهای اطراف‌.

45همچنين‌ تمام‌ شهرها و روستاهای ناحيه‌ عقرون‌ جزو ملک قبيله‌ء يهودا بود.
46مرز آن‌ از عقرون‌ تا دريای مديترانه‌ بود و شهرهايی كه‌ اطراف‌ اشدود واقع‌ شده‌ بودند با روستاهای مجاور جزو زمين‌ يهودا به‌ شمار می‌آمدند.
47و نيز خود شهر اشدود و غزه‌ با آباديهای اطراف‌ آنها و تمام‌ شهرهای كنار دريای مديترانه‌ تا دره‌ء مصر جزو ملک يهودا بودند.

48شهرهايی كه‌ در نواحی كوهستانی قرار داشتند و عبارت‌ بودند از:

شامير، يتير، سوكوه‌،
49دنه‌، قريه‌ سنه‌ (يا دبير)،
50عناب‌، اشتموه‌، عانيم‌،
51جوشن‌، حولون‌ و جيلوه‌، جمعاً يازده‌ شهر با روستاهای اطراف‌.

52اراب‌، دومه‌، اشعان‌،
53يانوم‌، بيت‌تفوح‌، افيقه‌،
54حُمطه‌، قريه‌ اربع‌ (حبرون‌) و صيعور، جمعاً نه‌ شهر با روستاهای اطراف‌.

55معون‌، كرمل‌، زيف‌، يوطه‌،
56يزرعيل‌، يُقدعام‌، زانوح‌،
57قاين‌، جبعه‌ و تِمنه‌ جمعاً ده‌ شهر با روستاهای اطراف‌.

58حلحول‌، بيت‌صور، جدور،
59معارات‌، بيت‌عنوت‌ و التقون‌، جمعاً شش‌ شهر با روستاهای اطراف‌.

60قريه‌ بعل‌ (قريه‌ يعاريم‌) و رَبه‌ جمعاً دو شهر با روستاهای اطراف‌.

61شهرهايی كه‌ در بيابان‌ واقع‌ شده‌ بودند و عبارت‌ بودند از:

بيت‌عربه‌، مدين‌، سكاكه‌،
62نبشان‌، شهر نمک و عين‌ جُدی، جمعاً شش‌ شهر با روستاهای اطراف‌.

63اما مردم‌ قبيله‌ء يهودا نتوانستند يبوسی‌ها را كه‌ در اورشليم‌ زندگی می‌كردند بيرون‌ كنند. پس‌ آنها در اورشليم‌ ماندند و هنوز هم‌ در آنجا هستند و با مردم‌ قبيله‌ء يهودا زندگی می‌كنند.

Copyright information for FCB