Joshua 20

1خداوند به‌ يوشع‌ فرمود:
2"به‌ مردم‌ اسرائيل‌ بگو كه‌ شهرهای پناهگاه‌ را كه‌ قبلاً دستورات‌ آن‌ را توسط‌ موسی به‌ شما داده‌ بودم‌
رجوع کنيد به اعداد فصل 35 و اول تواريخ فصل 6.
، تعيين‌ كنند،
3تا اگر كسی مرتكب‌ قتل‌ غير عمد شود به‌ آنجا پناه‌ ببرد و از انتقام‌ بستگان‌ مقتول‌ در امان‌ باشد.
4وقتی قاتل‌ به‌ يكی از اين‌ شهرها برسد بايد به‌ دروازهء‌ شهر كه‌ محل‌ قضاوت‌ است‌ برود و قضيه‌ را برای بزرگان‌ شهر شرح‌ دهد. آنها نيز بايد او را به‌ داخل‌ شهر برده‌، مكانی برای زندگی كردن‌ به‌ او بدهند تا پيش‌ ايشان‌ بماند.
5اگر يكی از بستگان‌ مقتول‌ برای كشتن‌ قاتل‌ بيايد، نبايد قاتل‌ را تسليم‌ نمايند، چون‌ او بطور تصادفی مرتكب‌ عمل‌ قتل‌ شده‌ است‌، نه‌ از روی كينه‌ و غرض‌.
6او بايد تا زمان‌ محاكمه‌اش‌ در حضور مردم‌، و تا وفات‌ رئيس‌ كهنه‌ای كه‌ در زمان‌ واقعه‌ بر مصدر كار بوده‌ است‌، در آن‌ شهر بماند. اما بعد از آن‌، آزاد است‌ و می‌تواند به‌ شهر و خانه‌ء خود بازگردد."

7پس‌ اين‌ شهرها برای پناهگاه‌ اختصاص‌ يافتند: قادش‌ جليل‌ در كوهستان‌ نفتالی، شكيم‌ در كوهستان‌ افرايم‌ و قريهء‌ اربع‌ (كه‌ حبرون‌ نيز ناميده‌ می‌شد) در كوهستان‌ يهودا.
8همچنين‌ در سمت‌ شرقی رود اردن‌، در شرق‌ اريحا، اين‌ شهرها برای پناهگاه‌ اختصاص‌ يافتند: باصر در صحرا از ملک قبيله‌ء رئوبين‌، راموت‌ در جلعاد از ملک قبيلهء‌ جاد و جولان‌ در باشان‌ از ملک قبيله‌ء منسی.

9شهرهای پناهگاه‌، هم‌ برای اسرائيلی‌ها بود و هم‌ برای غريبانی كه‌ در ميان‌ ايشان‌ زندگی می‌كردند، تا اگر كسی تصادفاً مرتكب‌ قتل‌ شود، به‌ يكی از آنها فرار كند تا قبل‌ از محاكمه‌اش‌ در حضور مردم‌، به‌ دست‌ مدعی خون‌ مقتول‌، كشته‌ نشود.

شهرهای قبيله‌ء لاوی‌

(اعداد 35: 1-8)

Copyright information for FCB