Joshua 21

1بزرگان‌ قبيله‌ء لاوی به‌ شيلوه‌ آمدند و به‌ العازار كاهن‌، يوشع‌ و بقيه‌ء رهبران‌ قبايل‌ گفتند: "خداوند به‌ موسی فرمود كه‌ شهرهايی برای سكونت‌ و چراگاه‌هايی برای گله‌ها به‌ قبيلهء‌ ما داده‌ شود."
3پس‌ بنی‌اسرائيل‌ طبق‌ فرمان‌ خداوند از ملک خود شهرهايی با چراگاه‌های اطرافشان‌ به‌ قبيله‌ء لاوی دادند.

4خاندان‌ قهات‌ نخستين‌ گروه‌ از قبيله‌ء لاوی بودند كه‌ قرعه‌ به‌ نامشان‌ درآمد. به‌ آن‌ دسته‌ از قهاتی‌ها كه‌ از نسل‌ هارون‌ و كاهن‌ بودند، سيزده‌ شهر از شهرهای قبايل‌ يهودا، شمعون‌ و بنيامين‌ داده‌ شد.
5به‌ بقيه‌ء خاندان‌ قهات‌، ده‌ شهر از شهرهای افرايم‌، دان‌ و نصف‌ قبيله‌ء منسی داده‌ شد.
6به‌ خاندان‌ جرشون‌، سيزده‌ شهر از شهرهای قبايل‌ يساكار، اشير، نفتالی و نصف‌ قبيله‌ء منسی كه‌ در باشان‌ قرار داشت‌، داده‌ شد.
7به‌ خاندان‌ مراری، دوازده‌ شهر از شهرهای قبايل‌ رئوبين‌، جاد و زبولون‌ داده‌ شد.
8به‌ اين‌ طريق‌ آنچه‌ كه‌ خداوند به‌ موسی فرموده‌ بود، انجام‌ پذيرفت‌ و شهرها و چراگاه‌ها برای قبيلهء‌ لاوی به‌ حكم‌ قرعه‌ تعيين‌ گرديد.

9اين‌ است‌ اسامی شهرهايی كه‌ از ملک قبايل‌ يهودا و شمعون‌ به‌ نسل‌ هارون‌ كه‌ از طايفه‌ء قهات‌ (پسر لاوی) بودند، داده‌ شد (طايفه‌ء قهات‌ نخستين‌ گروهی بودند كه‌ قرعه‌ به‌ نامشان‌ درآمد):
11شهر حبرون‌ كه‌ همان‌ قريه‌ء اربع‌ باشد (اربع‌ پدر عناق‌ بود) در كوهستان‌ يهودا با چراگاه‌های اطرافش‌ به‌ ايشان‌ تعلق‌ گرفت‌.
12(مزارع‌ و روستاهای اطراف‌ آن‌، قبلاً به‌ كاليب‌ پسر يفنه‌ داده‌ شده‌ بود.)
13علاوه‌ بر شهر حبرون‌ كه‌ از شهرهای پناهگاه‌ بود، اين‌ شهرها نيز به‌ نسل‌ هارون‌ كه‌ كاهن‌ بودند داده‌ شد: لبنه‌،
14يتير، اشتموع‌،
15حولون‌، دبير،
16عين‌، يوطه‌ و بيت‌شمس‌، جمعاً نه‌ شهر با چراگاه‌های اطراف‌ از قبيله‌ء يهودا و شمعون‌.
17از ملک قبيلهء‌ بنيامين‌، اين‌ چهار شهر با چراگاه‌های اطراف‌ داده‌ شد: جبعون‌، جبع‌، عناتوت‌ و علمون‌.
19پس‌ جمعاً سيزده‌ شهر با چراگاه‌های اطراف‌، به‌ نسل‌ هارون‌ كه‌ كاهن‌ بودند تعلق‌ گرفت‌.

20از طرف‌ قبيله‌ء افرايم‌، چهار شهر و چراگاه‌های اطراف‌ آنها به‌ بقيه‌ء خاندان‌ قهات‌ داده‌ شد. اين‌ شهرها عبارت‌ بودند از: شكيم‌ (يكی از شهرهای پناهگاه‌ كه‌ در كوهستان‌ افرايم‌ واقع‌ بود)، جازر، قبصايم‌ و بيت‌حورون‌.

23از طرف‌ قبيله‌ء دان‌ چهار شهر با چراگاه‌های اطراف‌ آنها به‌ ايشان‌ بخشيده‌ شد. اين‌ شهرها عبارت‌ بودند از: التقی، جِبَتون‌، اَيَلون‌ و جترمون‌.

25نصف1‌ قبيله‌ء منسی، شهرهای تعنک‌، جت‌ رمون‌ و چراگاه‌های اطراف‌ آنها را به‌ ايشان‌ بخشيد.
26به‌ اين‌ ترتيب‌، جمعاً ده‌ شهر با چراگاه‌های اطراف‌ آنها به‌ باقيمانده‌ء خاندان‌ قهات‌ داده‌ شد.

27به‌ خاندان‌ جرشون‌ نيز كه‌ يكی ديگر از گروه‌های قبيله‌ لاوی بود اين‌ شهرها داده‌ شد: از طرف‌ نصف‌ قبيله‌ء منسی، جولان‌ در باشان‌ (يكی از شهرهای پناهگاه‌) و بَعَشتره‌، جمعاً دو شهر با چراگاه‌های اطراف‌.
28از طرف‌ قبيله‌ء يساكار؛ شهرهای قشيون‌، دابره‌،
29يرموت‌ و عين‌ جنيم‌، جمعاً چهار شهر با چراگاه‌های اطراف‌.
30از قبيله‌ء اشير؛ شهرهای مش‌آل‌، عبدون‌،
31حلقات‌ و رحوب‌، جمعاً چهار شهر با چراگاه‌های اطراف‌.
32از قبيله‌ء نفتالی؛ شهرهای قادش‌ در جليل‌ (يكی از شهرهای پناهگاه‌)، حموت‌ دُر و قرتان‌، جمعاً سه‌ شهر با چراگاه‌های اطراف‌.

33پس‌ جمعاً سيزده‌ شهر با چراگاه‌های اطراف‌ آنها به‌ خاندان‌ جرشون‌ داده‌ شد.

34به‌ بقيهء‌ قبيله‌ لاوی كه‌ خاندان‌ مراری را تشكيل‌ می‌دادند، اين‌ شهرها داده‌ شد: از قبيلهء‌ زبولون‌؛ شهرهای يُقنعام‌، قَرته‌،
35دمنه‌ و نحلال‌، جمعاً چهار شهر با چراگاه‌های اطراف‌.
36از قبيله‌ء رئوبين‌؛ شهرهای باصر، يهصه‌،
37قديموت‌ و ميفعت‌، جمعاً چهار شهر با چراگاه‌های اطراف‌.
38از قبيله‌ء جاد؛ شهرهای راموت‌ در جلعاد (يكی از شهرهای پناهگاه‌)، محنايم‌،
39حشبون‌ و يعزير، جمعاً چهار شهر با چراگاه‌های اطراف‌.

40رويهم‌رفته‌ دوازده‌ شهر به‌ حكم‌ قرعه‌ به‌ خاندان‌ مراری كه‌ بقيه‌ء قبيله‌ لاوی را تشكيل‌ می‌دادند، داده‌ شد.

41بدين‌ ترتيب‌ از سرزمينی كه‌ متعلق‌ به‌ بنی‌اسرائيل‌ بود چهل‌ و هشت‌ شهر با چراگاه‌های اطراف‌ آنها به‌ قبيله‌ء لاوی داده‌ شد.

بنی‌اسرائيل‌ سرزمين‌ موعود را تسخير می‌كند

43پس‌ خداوند، تمام‌ سرزمينی را كه‌ به‌ اجداد قوم‌ اسرائيل‌ وعده‌ فرموده‌ بود به‌ بنی‌اسرائيل‌ بخشيد و ايشان‌ آن‌ را تصرف‌ نموده‌، در آن‌ ساكن‌ شدند.
44خداوند چنانكه‌ به‌ اجداد آنها وعده‌ داده‌ بود در سرزمين‌ اسرائيل‌ صلح‌ برقرار نمود و كسی را يارای مقاومت‌ با آنها نبود. خداوند ايشان‌ را ياری نمود تا دشمنان‌ خود را نابود كنند.
45او به‌ تمام‌ وعده‌های نيكويی كه‌ به‌ قوم‌ اسرائيل‌ داده‌ بود وفا كرد.

Copyright information for FCB