Joshua 9

حيله‌ء جبعونی‌ها

1وقتی پادشاهان‌ سرزمينهای همسايه‌ از فتوحات‌ بنی‌اسرائيل‌ با خبر شدند، بخاطر حفظ‌ جان‌ و مال‌ خود با هم‌ متحد گشتند تا با يوشع‌ و بنی‌اسرائيل‌ بجنگند. اينها پادشاهان‌ قبايل‌ حيتی، اموری، كنعانی، فرزی، حوی و يبوسی بودند كه‌ در نواحی سمت‌ غربی رود اردن‌ و سواحل‌ دريای مديترانه‌ تا كوه‌های لبنان‌ در شمال‌، زندگی می‌كردند.

3اما مردم‌ جبعون‌ وقتی خبر پيروزی يوشع‌ بر شهرهای اريحا و عای را شنيدند، برای نجات‌ جان‌ خود، عوض‌ جنگ‌ به‌ حيله‌ متوسل‌ شدند. آنها گروهی را با لباسهای ژنده‌ و كفشهای كهنه‌ و پينه‌ زده‌، الاغهايی با پالانهای مندرس‌ و مقداری نان‌ كپک زده‌ خشک و چند مشک شراب‌ كه‌ كهنه‌ و وصله‌دار بودند نزد يوشع‌ فرستادند.
6وقتی اين‌ گروه‌ به‌ اردوگاه‌ اسرائيل‌ در جلجال‌ رسيدند، نزد يوشع‌ و ساير مردان‌ اسرائيلی رفته‌، گفتند: "ما از سرزمين‌ دوری به‌ اينجا آمده‌ايم‌ تا از شما بخواهيم‌ با ما پيمان‌ صلح‌ ببنديد."

7اما اسرائيلی‌ها گفتند: "ما چطور بدانيم‌ كه‌ شما ساكن‌ اين‌ سرزمين‌ نيستيد؟ چون‌ اگر در اين‌ سرزمين‌ ساكن‌ باشيد نمی‌توانيم‌ با شما پيمان‌ صلح‌ ببنديم‌."

8آنها به‌ يوشع‌ گفتند: "ما بندگان‌ تو هستيم‌."

ولی يوشع‌ از آنها پرسيد: "شما چه‌ كسانی هستيد و از كجا آمده‌ايد؟"

9گفتند: "ما بندگانت‌ از يک سرزمين‌ دور به‌ اينجا آمده‌ايم‌؛ زيرا شهرت‌ خداوند، خدايتان‌ به‌ گوش‌ ما رسيده‌ است‌ و شنيده‌ايم‌ كه‌ او چه‌ كارهای بزرگی در مصر كرد
10و چه‌ بلايی بر سر دو پادشاه‌ اموری كه‌ در طرف‌ شرق‌ اردن‌ بودند يعنی سيحون‌، پادشاه‌ حشبون‌ و عوج‌، پادشاه‌ باشان‌ كه‌ در عشتاروت‌ حكومت‌ می‌كرد، آورد.
11پس‌ بزرگان‌ و مردم‌ ما از ما خواستند كه‌ توشه‌ای برای سفر طولانی بگيريم‌ و به‌ حضور شما بياييم‌ و بگوييم‌ كه‌ ما بندگان‌ شما هستيم‌ و از شما می‌خواهيم‌ با ما پيمان‌ صلح‌ ببنديد.
12وقتی عازم‌ سفر شديم‌ اين‌ نانها تازه‌ از تنور درآمده‌ بودند، اما حالا چنانكه‌ می‌بينيد خشک شده‌ و كپک زده‌اند!
13اين‌ مشكهای شراب‌ در آغاز سفر، نو بودند، اما حالا كهنه‌ شده‌ و تركيده‌اند! لباسها و كفشهای ما بسبب‌ طولانی بودن‌ راه‌، مندرس‌ شده‌اند."

14يوشع‌ و بزرگان‌ اسرائيل‌ با ديدن‌ توشه‌ء آنها، حرفهايشان‌ را باور كردند و بدون‌ آنكه‌ با خداوند مشورت‌ نمايند، يوشع‌ با آنها پيمان‌ صلح‌ بست‌ و قول‌ داد كه‌ ايشان‌ را از بين‌ نبرد و بزرگان‌ اسرائيل‌ نيز قسم‌ خوردند كه‌ اين‌ پيمان‌ را نشكنند.

16هنوز سه‌ روز از اين‌ موضوع‌ نگذشته‌ بود كه‌ معلوم‌ شد اين‌ گروه‌ مسافر از همسايگانشان‌ در آن‌ سرزمين‌ هستند و در همان‌ نزديكی زندگی می‌كنند!
17بنی‌اسرائيل‌ در مسير پيشروی خود، سه‌ روز بعد به‌ شهرهای ايشان‌ رسيدند. (نام‌ اين‌ شهرها جبعون‌، كفيره‌، بئيروت‌ و قريه‌ يعاريم‌ بود.)
18اما بخاطر سوگندی كه‌ بزرگان‌ اسرائيل‌ به‌ نام‌ خداوند، خدای اسرائيل‌ ياد كرده‌ بودند نتوانستند آنها را از بين‌ ببرند.

اسرائيليها به‌ بزرگان‌ قوم‌ اعتراض‌ كردند،
19اما آنها در جواب‌ گفتند: "ما به‌ نام‌ خداوند، خدای اسرائيل‌ سوگند خورده‌ايم‌ كه‌ به‌ آنها صدمه‌ای نزنيم‌.
20پس‌ بايد به‌ سوگند خود وفا نموده‌، بگذاريم‌ كه‌ زنده‌ بمانند؛ چون‌ اگر پيمانی را كه‌ با آنان‌ بسته‌ايم‌ بشكنيم‌، خشم‌ خداوند بر ما افروخته‌ خواهد شد."
21سپس‌ اضافه‌ كردند: "بگذاريد ايشان‌ زنده‌ بمانند و برای ما هيزم‌ بشكنند و آب‌ بياورند."

22يوشع‌ جبعونيها را احضار كرده‌، گفت‌: "چرا ما را فريب‌ داده‌، گفتيد كه‌ از سرزمين‌ بسيار دور آمده‌ايد و حال‌ آنكه‌ همسايه‌ء نزديک ما هستيد؟
23پس‌ شما زير لعنت‌ خواهيد بود و بعد از اين‌ بايد هميشه‌ بعنوان‌ غلام‌ برای خانه‌ء خدای ما هيزم‌ بشكنيد و آب‌ مورد نياز را تهيه‌ كنيد."

24آنها گفتند: "چون‌ شنيده‌ بوديم‌ كه‌ خداوند، خدای شما به‌ خدمتگزار خود موسی دستور داده‌ بود تمام‌ اين‌ سرزمين‌ را تصرف‌ نمايد و ساكنانش‌ را نابود كند، پس‌ بسيار ترسيديم‌ و بخاطر نجات‌ جان‌ خود اين‌ كار را كرديم‌.
25ولی حالا در اختيار شما هستيم‌، هر طور كه‌ صلاح‌ می‌دانيد با ما رفتار كنيد."

26يوشع‌ به‌ مردم‌ اسرائيل‌ اجازه‌ نداد آنها را بكشند،
27و ايشان‌ را برای شكستن‌ هيزم‌ و كشيدن‌ آب‌ برای مردم‌ اسرائيل‌ و قربانگاه‌ خداوند تعيين‌ نمود. ايشان‌ تا امروز به‌ كار خود در جايی كه‌ خداوند برای عبادت‌ تعيين‌ كرده‌ است‌ ادامه‌ می‌دهند.

Copyright information for FCB