Judges 1

جنگ‌ بنی‌اسرائيل‌ با بقيهء‌ كنعانيها

داوران‌

كتاب‌ داوران‌ حاوی 350 سال‌ رويدادهای قبل‌ از دوران‌ سلطنتی اسرائيل‌ است‌. پيش‌ از اينكه‌ شائول‌ بعنوان‌ نخستين‌ پادشاه‌ اسرائيل‌، حكومت‌ اين‌ قوم‌ را عهده‌دار شود، رهبرانی اسرائيل‌ را اداره‌ می‌كردند. واژه‌ء "داوران‌" كه‌ عنوان‌ اين‌ كتاب‌ است‌، به‌ همين‌ رهبران‌ اشاره‌ می‌كند.

در اين‌ كتاب‌ می‌خوانيم‌ كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ خدای خود را كه‌ آنان‌ را از مصر بيرون‌ آورده‌ بود تا به‌ سرزمين‌ موعود برساند، فراموش‌ می‌كنند و مانند قوم‌های مجاور به‌ پرستش‌ بتها می‌پردازند. گاه‌ دوازده‌ قبيلهء‌ اسرائيل‌ بجای جنگيدن‌ با دشمنان‌ خود، با يكديگر وارد كارزار می‌شوند. گويا هر قبيله‌ای فقط‌ منافع‌ خود را جستجو می‌كند و نه‌ مصالح‌ تمام‌ قوم‌ را.

در زمان‌ داوران‌، در سرزمين‌ كنعان‌ هنوز قوم‌ها و قبيله‌هايی باقی مانده‌ بودند كه‌ بر اسرائيل‌ يورش‌ می‌بردند. اينان‌ عبارت‌ بودند از فلسطينيها، حيتيها و اموريها. زمانی كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ مورد تاخت‌ و تاز دشمن‌ قرار می‌گرفت‌، از خداوند طلب‌ ياری می‌نمود و خداوند نيز يک "داور" به‌ كمک آنان‌ می‌فرستاد تا آنان‌ را رهبری كرده‌، دشمن‌ را شكست‌ دهد. سپس‌ برای مدتی صلح‌ برقرار می‌شد. اما بمجرد فوت‌ داور، قوم‌ اسرائيل‌ دوباره‌ به‌ روش‌ گناه‌آلود خود روی می‌آورد. در اين‌ كتاب‌ شرح‌ كارهای دوازده‌ "داور" آمده‌ است‌.

در اين‌ كتاب‌ همچنين‌ می‌خوانيم‌ كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ هنگامی كه‌ از عبادت‌ خداوند دست‌ برمی‌دارند تا چه‌ حد ظالم‌ و ستمكار می‌شوند و مانند قوم‌های ديگر به‌ شرارت‌ می‌پردازند.

در داوران‌ 2: 11-19 می‌توان‌ خلاصه‌ء تمام‌ كتاب‌ را ديد. فراز و نشيبهای قوم‌ اسرائيل‌، يكی پس‌ از ديگری، بصورت‌ هفت‌ دوره‌ در اين‌ كتاب‌ ثبت‌ شده‌ است‌. بنظر می‌رسد كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ متوجه‌ نمی‌شوند كه‌ گناه‌ هميشه‌ مجازات‌ دارد. بارها می‌خوانيم‌ كه‌ قوم‌ اسرائيل‌ هر چه‌ دلشان‌ می‌خواست‌ انجام‌ می‌دادند و با اين‌ كار، راه‌ را برای مشكلات‌ بيشتر باز می‌كردند.

كتاب‌ داوران‌ گويای اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ خداوند هرگز گناه‌ را بی‌سزا نمی‌گذارد، اما در ضمن‌، بمجرد اينكه‌ شخص‌ خاطی متوجهء‌ خطای خود می‌شود و با تأسف‌ قلبی و حقيقی، دست‌ توبه‌ بسوی خداوند دراز می‌كند، خداوند او را می‌بخشد و از گناهش‌ چشم‌پوشی می‌كند.

1پس‌ از مرگ‌ يوشع‌، بنی‌اسرائيل‌ از خداوند سؤال‌ كردند: "خداوندا، كداميک از قبيله‌های ما اول‌ بايد به‌ جنگ‌ كنعانيها برود؟"

2خداوند به‌ ايشان‌ فرمود: "قبيله‌ء يهودا برود. من‌ زمين‌ كنعانيها را به‌ تصرف‌ آنها درخواهم‌ آورد."

3رهبران‌ قبيله‌ء يهودا از قبيله‌ء شمعون‌ خواستند تا ايشان‌ را در اين‌ جنگ‌ ياری نمايند، و به‌ ايشان‌ گفتند: "كمک كنيد تا كنعانيها را از سرزمينی كه‌ به‌ قبيله‌ء ما تعلق‌ دارد، بيرون‌ كنيم‌. ما نيز به‌ شما كمک خواهيم‌ كرد تا زمين‌ خود را تصاحب‌ نماييد." پس‌ قبيله‌ء شمعون‌ همراه‌ قبيله‌ء يهودا عازم‌ جنگ‌ شدند.
4خداوند ايشان‌ را در شكست‌ دادن‌ كنعانی‌ها و فرزی‌ها كمک كرد بطوری كه‌ ده‌ هزار تن‌ از دشمنان‌ را در بازق‌ كشتند. پادشاه‌ آنها، ادونی بازق‌ گريخت‌ ولی طولی نكشيد كه‌ اسرائيليها او را دستگير نموده‌، شستهای دست‌ و پای او را بريدند.

7ادونی بازق‌ گفت‌: "هفتاد پادشاه‌ با دست‌ و پای شست‌ بريده‌ از خرده‌ نانهای سفره‌ء من‌ می‌خوردند. اكنون‌ خدا مرا به‌ سزای اعمالم‌ رسانيده‌ است‌." ادونی بازق‌ را به‌ اورشليم‌ بردند و او در آنجا مرد.

8قبيله‌ء يهودا شهر اورشليم‌ را گرفته‌، اهالی آنجا را قتل‌ عام‌ نمودند و شهر را به‌ آتش‌ كشيدند.
9بعد از آن‌، آنها با كنعانی‌هايی كه‌ در نواحی كوهستانی و صحرای نِگِب‌ و كوهپايه‌های غربی ساكن‌ بودند وارد جنگ‌ شدند.
10آنگاه‌ قبيلهء‌ يهودا بر كنعانيهای ساكن‌ حبرون‌ (كه‌ قبلاً قريه‌ء اربع‌ ناميده‌ می‌شد) حمله‌ بردند و طايفه‌های شيشای، اخيمان‌ و تلمای را شكست‌ دادند.
11سپس‌ به‌ شهر دبير (كه‌ قبلاً به‌ قريه‌ء سفر معروف‌ بود) هجوم‌ بردند.

12كاليب‌ به‌ افراد خود گفت‌: "هركه‌ برود و قريه‌ء سفر را تصرف‌ نمايد، دخترم‌ عكسه‌ را به‌ او به‌ زنی خواهم‌ داد."

13عتن‌ئيل‌، پسر قناز (قناز برادر كوچک كاليب‌ بود) شهر را تصرف‌ نمود و كاليب‌ عكسه‌ را به‌ او به‌ زنی داد.
14عتن‌ئيل‌ وقتی عكسه‌ را به‌ خانه‌ء خود می‌برد، او را ترغيب‌ نمود تا از پدرش‌ قطعه‌ زمينی بخواهد. عكسه‌ از الاغش‌ پياده‌ شد تا در اين‌ باره‌ با پدرش‌ كاليب‌ صحبت‌ كند. كاليب‌ از او پرسيد: "چه‌ می‌خواهی؟"
15عكسه‌ گفت‌: "يک هديه‌ء ديگر هم‌ به‌ من‌ بده‌! آن‌ زمينی كه‌ به‌ من‌ داده‌ای، زمين‌ بی‌آبی است‌. يک قطعه‌ زمين‌ كه‌ چشمه‌ در آن‌ باشد به‌ من‌ بده‌." پس‌ كاليب‌ چشمه‌های بالا و پايين‌ را به‌ او بخشيد.

16وقتی كه‌ قبيله‌ء يهودا به‌ ملک تازه‌ء خود واقع‌ در بيابان‌ نگب‌، نزديک عراد، وارد شدند، قبيلهء‌ قينی (از نسل‌ پدر زن‌ موسی) نيز به‌ آنها پيوستند. آنها خانه‌های خود را در اريحا (معروف‌ به‌ شهر نخلستان‌) ترک نموده‌، از آن‌ پس‌ در ميان‌ قبيله‌ء يهودا ساكن‌ شدند.
17آنگاه‌ قبيله‌ء يهودا همراه‌ قبيله‌ء شمعون‌، كنعانی‌هايی را كه‌ در شهر صَفَت‌ زندگی می‌كردند شكست‌ دادند و شهرشان‌ را بكلی نابود كرده‌، آن‌ را حرمه‌ (يعنی "نابودی") ناميدند.
18همچنين‌ قبيله‌ء يهودا شهرهای غزه‌، اشقلون‌، عقرون‌ و روستاهای اطراف‌ آنها را فتح‌ كردند.
19خداوند به‌ قبيلهء يهودا ياری نمود تا نواحی كوهستانی را تصرف‌ كنند؛ اما موفق‌ نشدند ساكنان‌ دشتها را بيرون‌ رانند، چون‌ ساكنان‌ آنجا دارای عرابه‌های آهنين‌ بودند.

20همانطور كه‌ موسی قول‌ داده‌ بود شهر حبرون‌ به‌ كاليب‌ داده‌ شد و كاليب‌ اهالی اين‌ شهر را كه‌ از نسل‌ سه‌ پسر عناق‌ بودند، بيرون‌ راند.

21قبيله‌ء بنيامين‌، يبوسی‌هايی را كه‌ در اورشليم‌ سكونت‌ داشتند بيرون‌ نكردند بنابراين‌ آنها تا به‌ امروز در آنجا در ميان‌ قبيله‌ء بنيامين‌ زندگی می‌كنند.

22خداوند با قبيله‌ء يوسف‌ بود، و آنها توانستند بيت‌ئيل‌ را (كه‌ قبلاً لوز ناميده‌ می‌شد) تصرف‌ كنند. آنها نخست‌ جاسوسانی به‌ شهر فرستادند.
24آن‌ جاسوسان‌ مردی را كه‌ از شهر بيرون‌ می‌آمد گرفتند و به‌ او گفتند كه‌ اگر به‌ آنها راه‌ نفوذ به‌ شهر را نشان‌ دهد جان‌ او و خانواده‌اش‌ در امان‌ خواهد بود.
25او راه‌ نفوذ به‌ شهر را به‌ آنها نشان‌ داد. پس‌ وارد شده‌، اهالی شهر را قتل‌ عام‌ نمودند، ولی آن‌ مرد و خانواده‌اش‌ را نكشتند.
26بعد اين‌ مرد به‌ سرزمين‌ حيتی‌ها رفت‌ و در آنجا شهری بنا كرد و آن‌ را لوز ناميد كه‌ تا به‌ امروز به‌ همان‌ نام‌ باقی است‌.

27قبيله‌ء منسی نتوانستند ساكنان‌ شهرهای بيت‌شان‌، تعنک‌، دُر، يبلعام‌، مجدو و اهالی روستاهای اطراف‌ آنها را بيرون‌ كنند. پس‌ كنعانی‌ها همچنان‌ در آنجا ماندند.
28وقتی اسرائيلی‌ها نيرومندتر شدند، كنعانی‌ها را مثل‌ برده‌ بكار گرفتند ولی آنها را بكلی از آن‌ سرزمين‌ بيرون‌ نكردند.
29قبيله‌ء افرايم‌ نيز كنعانيهای ساكن‌ جازر را بيرون‌ نكردند و آنها هنوز هم‌ در ميان‌ قبيلهء‌ افرايم‌ زندگی می‌كنند.
30قبيله‌ء زبولون‌ نيز اهالی فطرون‌ و نهلول‌ را بيرون‌ نراندند، پس‌ اين‌ كنعانيها در ميان‌ قبيلهء‌ زبولون‌ باقی ماندند و بصورت‌ برده‌ بكار گرفته‌ شدند.
31همچنين‌ قبيله‌ء اشير، ساكنان‌ عكو، صيدون‌، احلب‌، اكزيب‌، حلبه‌، عفيق‌ و رحوب‌ را بيرون‌ نراندند. بنابراين‌ قبيله‌ء اشير در ميان‌ كنعانی‌های‌ آن‌ سرزمين‌ زندگی می‌كنند.
33قبيله‌ء نفتالی هم‌ ساكنان‌ بيت‌شمس‌ و بيت‌عنات‌ را بيرون‌ نكردند، بنابراين‌ ايشان‌ مثل‌ برده‌ در ميان‌ اين‌ قبيله‌ به‌ زندگی خود ادامه‌ می‌دهند.
34اما قبيله‌ء دان‌ توسط‌ اموری‌ها به‌ كوهستان‌ رانده‌ شدند و نتوانستند از آنجا پايين‌ بيايند و در دشت‌ ساكن‌ شوند.
35اموری‌ها قصد داشتند، اَيَلون‌، شَعَلُبيم‌ و كوه‌ حارس‌ را تصرف‌ كنند ولی قبيله‌ء يوسف‌ آنها را مغلوب‌ ساخته‌، به‌ بردگی گرفتند.
36سرحد اموری‌ها از گردنهء‌ عقربها شروع‌ شده‌، به‌ سالع‌ می‌رسيد و از آنجا نيز فراتر می‌رفت‌.

Copyright information for FCB