Leviticus 1

قربانی سوختنی‌

لاويان‌

كتاب‌ لاويان‌ سومين‌ كتاب‌ عهد عتيق‌ است‌. برخی اين‌ كتاب‌ را "كتاب‌ راهنمای كاهنان‌" نيز می‌نامند، زيرا مراسم‌ مذهبی كه‌ توسط‌ كاهنان‌ اجرا می‌شد در اين‌ كتاب‌ آمده‌ است‌. كلمه‌ء "لاويان‌" از نام‌ قبيلهء‌ لاوی گرفته‌ شده‌ است‌. همه‌ء كاهنان‌ اسرائيل‌ از اين‌ قبيله‌ بودند. كتاب‌ لاويان‌ را موسی به‌ هنگام‌ سفر بيابانی بنی‌اسرائيل‌ نوشته‌ است‌.

هفت‌ فصل‌ اول‌ كتاب‌ در خصوص‌ شيوهء‌ قربانی برای گناهان‌ كاهنان‌ و مردم‌ ديگر نوشته‌ شده‌ است‌. بقيهء‌ فصول‌ كتاب‌ از قواعد مربوط‌ به‌ خوراک پاک و ناپاک‌، و نيزمقدس‌ داشتن‌ روز "سبت‌" و رفتار درست‌ و نادرست‌ سخن‌ می‌گويد. فصل‌ شانزدهم‌ از اهميت‌ خاصی برخوردار است‌. در اين‌ فصل‌ مراسمی كه‌ درباره‌ء روز معروف‌ "كفاره‌" توسط‌ كاهن‌ اعظم‌ اجرا می‌شود، نوشته‌ شده‌ است‌. در كتاب‌ لاويان‌ خداوند به‌ قوم‌ خود وعده‌ می‌دهد كه‌ همراه‌ آنان‌ باشد. "در ميان‌ شما راه‌ خواهم‌ رفت‌ و خدای شما خواهم‌ بود و شما قوم‌ من‌ خواهيد بود."

كلمهء‌ "مقدس‌" در اين‌ كتاب‌ بارها به‌ كار رفته‌ تا نشان‌ دهد خدا چگونه‌ است‌ و چه‌ رفتاری از قوم‌ خود انتظار دارد. خداوند به‌ آنان‌ می‌فرمايد كه‌ حفظ‌ احكام‌ و مراسم‌ او بايد جزئی از زندگی قوم‌ او باشد.

1خداوند از خيمهء‌ عبادت‌ با موسی سخن‌ گفت‌ و به‌ او فرمود كه‌ دستورات‌ زير را به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بدهد:

وقتی كسی برای خداوند قربانی می‌كند، قربانی او بايد گاو، گوسفند و يا بز باشد.
3اگر بخواهد برای قربانی سوختنی يک گاو قربانی كند، آن‌ گاو بايد نر و بی‌عيب‌ باشد. گاو را دم‌ در ورودی خيمه‌ء عبادت‌ بياورد تا مورد قبول‌ خداوند قرار گيرد.
4شخصی كه‌ آن‌ را می‌آورد، بايد دستش‌ را روی سر حيوان‌ بگذارد. به‌ اين‌ ترتيب‌ آن‌ قربانی پذيرفته‌ شده‌، گناهان‌ شخص‌ را كفاره‌ می‌كند.
5بعد خود آن‌ شخص‌ حيوان‌ را در حضور خداوند سر ببرد و پسران‌ هارون‌ كه‌ كاهنند، خون‌ آن‌ را بياورند و بر چهار طرف‌ قربانگاه‌ كه‌ جلو در ورودی خيمهء‌ عبادت‌ است‌، بپاشند.
6سپس‌ آن‌ شخص‌ پوست‌ گاو را بكند و آن‌ را قطعه‌قطعه‌ كند،
7و كاهنان‌ هيزم‌ روی قربانگاه‌ بگذارند، آتش‌ روشن‌ كنند
8و قطعه‌ها و سر و پيه‌ آن‌ را روی هيزم‌ قرار دهند.
9آنگاه‌ آن‌ شخص‌ بايد دل‌ و روده‌ و پاچه‌های گاو را با آب‌ بشويد و كاهنان‌ همه‌ را روی قربانگاه‌ بسوزانند. اين‌ قربانی سوختنی كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شود، مورد پسند خداوند خواهد بود.

10اگر گوسفند يا بز برای قربانی بياورند، آن‌ نيز بايد نر و بی‌عيب‌ باشد.
11شخصی كه‌ آن‌ را می‌آورد بايد در سمت‌ شمالی قربانگاه‌ درحضور خداوند سرش‌ را ببرد و كاهنان‌ كه‌ پسران‌ هارونند، خونش‌ را بر چهار طرف‌ قربانگاه‌ بپاشند.
12سپس‌، آن‌ شخص‌ حيوان‌ قربانی شده‌ را قطعه‌ قطعه‌ كند و كاهنان‌ اين‌ قطعه‌ها را با سر و پيه‌ آن‌ روی هيزم‌ قربانگاه‌ بگذارند.
13آن‌ شخص‌ بايد دل‌ و روده‌ و پاچه‌های گوسفند يا بز را با آب‌ بشويد. سپس‌ كاهنان‌ همه‌ء آنها را روی آتش‌ قربانگاه‌ بسوزانند. اين‌ قربانی سوختنی كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شود، موردپسند خداوند خواهد بود.

14اگر كسی می‌خواهد برای قربانی سوختنی پرنده‌ قربانی كند، آن‌ پرنده‌ بايد قمری يا جوجه‌ كبوتر باشد.
15كاهن‌، پرنده‌ را بگيرد و جلو قربانگاه‌ ببرد، سرش‌ را بكند بطوری كه‌ خونش‌ بر پهلوی قربانگاه‌ بريزد. چينه‌دان‌ و محتويات‌ داخل‌ شكمش
(1: 16) "محتويات داخل شکمش" يا "پرهايش".
‌ را درآورد و آنها را در طرف‌ شرق‌ قربانگاه‌ درجايی كه‌ خاكستر قربانگاه‌ ريخته‌ می‌شود بيندازد. سپس‌ بالهای پرنده‌ را گرفته‌، آن‌ را از وسط‌ پاره‌ كند بدون‌ اينكه‌ پرنده‌ دو تكه‌ شود. آنگاه‌ كاهن‌ آن‌ را روی هيزم‌ قربانگاه‌ بسوزاند. اين‌ قربانی سوختنی كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شود، موردپسند خداوند خواهد بود.

Copyright information for FCB