Leviticus 21

تقدس‌ كاهنان‌

1خداوند به‌ موسی فرمود: "به‌ كاهنان‌ كه‌ از نسل‌ هارون‌ هستند بگو كه‌ هرگز با دست‌ زدن‌ به‌ شخص‌ مرده‌ خودشان‌ را نجس‌ نكنند،
2مگر اينكه‌ مرده‌ از بستگان‌ نزديک آنها باشد، مثل‌: مادر، پدر، پسر، دختر، برادر يا خواهری كه‌ شوهر نكرده‌ و تحت‌ تكفل‌ او بوده‌ است‌.
4كاهنان‌ در ميان‌ قوم‌ خود رهبر هستند و نبايد مثل‌ افراد عادی خودشان‌ را نجس‌ سازند.

5"كاهنان‌ نبايد موی سر يا گوشه‌های ريش‌ خود را بتراشند و يا بدن‌ خود را مجروح‌ كنند.
6ايشان‌ بايد برای من‌ مقدس‌ باشند و به‌ اسم‌ من‌ بی‌احترامی نكنند. آنها برای من‌ هدايای خوراكی بر آتش‌ تقديم‌ می‌كنند، پس‌ بايد مقدس‌ باشند.
7كاهن‌ نبايد با يک فاحشه‌ كه‌ خود را بی‌عصمت‌ كرده‌ و يا با زنی كه‌ طلاق‌ گرفته‌، ازدواج‌ كند؛ چون‌ او مرد مقدسی است‌.
8كاهنان‌ را مقدس‌ بشماريد زيرا ايشان‌ هدايای خوراكی به‌ من‌ تقديم‌ می‌كنند، و من‌ كه‌ خداوند هستم‌ و شما را تقديس‌ می‌كنم‌، مقدس‌ می‌باشم‌.
9اگر دختر كاهنی فاحشه‌ شود به‌ تقدس‌ پدرش‌ لطمه‌ می‌زند و بايد زنده‌ زنده‌ سوزانده‌ شود.

10"كاهن‌ اعظم‌ كه‌ با روغن‌ مخصوص‌، مسح‌ و تقديس‌ شده‌ و لباس‌های مخصوص‌ كاهنی را می‌پوشد، نبايد هنگام‌ عزاداری موی سر خود را باز كند يا گريبان‌ لباس‌ خود را چاک بزند.
11او نبايد با خارج‌ شدن‌ از عبادتگاه‌ و وارد شدن‌ به‌ خانه‌ای كه‌ جنازه‌ای در آن‌ هست‌، حتی اگر جنازه‌ء پدر يا مادرش‌ باشد، خود را و عبادتگاه‌ مقدس‌ مرا بی‌حرمت‌ سازد، زيرا تبرک روغن‌ مسح‌ من‌ كه‌ خداوند هستم‌ بر سر اوست‌.
13او بايد با دختر باكره‌ای ازدواج‌ كند.
14او نبايد با زن‌ بيوه‌ يا طلاق‌ گرفته‌ يا فاحشه‌ ازدواج‌ كند بلكه‌ با دختر باكره‌ای از قوم‌ خود، در غيراينصورت‌ فرزندان‌ او ديگر مقدس‌ نخواهند بود. من‌ كه‌ خداوند هستم‌ او را برای كاهنی تقديس‌ كرده‌ام‌."

16خداوند به‌ موسی فرمود: " به‌ هارون‌ بگو كه‌ در نسلهای آينده‌ هر كدام‌ از فرزندانش‌ كه‌ عضوی از بدنش‌ معيوب‌ باشد نبايد هدايای خوراكی را به‌ حضور من‌ تقديم‌ كند.
18كسی كه‌ نقصی در صورت‌ داشته‌ باشد و يا كور، شل‌، ناقص‌ الخلقه‌،
19دست‌ يا پا شكسته‌،
20گوژپشت‌ يا كوتوله‌ باشد، چشم‌ معيوب‌ يا مرض‌ پوستی داشته‌ يا خواجه‌ باشد،
21بسبب‌ نقص‌ جسمی‌اش‌ اجازه‌ ندارد هدايای خوراكی را كه‌ بر آتش‌ به‌ من‌ تقديم‌ می‌شود، تقديم‌ كند.
22با وجود اين‌ بايد از خوراک كاهنان‌ كه‌ از هدايای تقديمی به‌ خداوند است‌ به‌ او غذا داده‌ شود هم‌ از هدايای مقدس‌ و هم‌ از مقدس‌ترين‌ هدايا.
23ولی او نبايد به‌ پرده‌ء مقدس‌ عبادتگاه‌ يا به‌ قربانگاه‌ نزديک شود چون‌ نقص‌ بدنی دارد و اين‌ عمل‌ او عبادتگاه‌ مرا بی‌حرمت‌ می‌كند، زيرا من‌ كه‌ خداوند هستم‌ آن‌ را تقديس‌ كرده‌ام‌."

24موسی اين‌ دستورات‌ را به‌ هارون‌ و پسرانش‌ و تمامی قوم‌ اسرائيل‌ داد.

Copyright information for FCB