Leviticus 23

1خداوند مقررات‌ اعياد مقدس‌ را توسط‌ موسی به‌ قوم‌ اسرائيل‌ داد و فرمود: "برای برگزاری اين‌ اعياد، تمام‌ قوم‌ بايد برای عبادت‌ من‌ جمع‌ شوند.
3(در روز سبت‌ نيز كه‌ هفتمين‌ روز هفته‌ می‌باشد، قوم‌ بايد برای عبادت‌ من‌ جمع‌ شوند. در هر جا كه‌ ساكن‌ باشند بايد در اين‌ روز دست‌ از كار كشيده‌، استراحت‌ كنند.)
4اين‌ اعياد مقدس‌ كه‌ بايد هر سال‌ جشن‌ گرفته‌ شوند از اين‌ قرارند:

عيد پسح‌ و عيد نان‌ فطير

(اعداد 28: 16-25)

5"در غروب‌ روز چهاردهم‌ اولين‌ ماه‌ هر سال‌ مراسم‌ پسح‌ را به‌ احترام‌ من‌ بجا آوريد.
6از روز پانزدهم‌ همان‌ ماه‌، عيد فطير آغاز می‌شود و تا هفت‌ روز بايد فقط‌ نان‌ بدون‌ خميرمايه‌ خورده‌ شود.
7در روز اول‌ اين‌ عيد برای عبادت‌ جمع‌ شويد و از همه‌ء كارهای معمول‌ خود دست‌ بكشيد.
8هفت‌ روز هدايای سوختنی به‌ من‌ تقديم‌ نماييد و در روز هفتم‌ نيز از كارهای معمول‌ خود دست‌ كشيده‌ برای عبادت‌ جمع‌ شويد.

عيد نوبر محصولات‌

(اعداد 28: 26-31)

9"وقتی به‌ سرزمينی كه‌ من‌ به‌ شما می‌دهم‌ رسيديد و اولين‌ محصول‌ خود را درو كرديد، روز بعد از سبت‌، اولين‌ بافه‌ را نزد كاهن‌ بياوريد تا او آن‌ را در حضور من‌ تكان‌ دهد و من‌ آن‌ را از شما قبول‌ كنم‌.
12همان‌ روز يک بره‌ء يک ساله‌ء سالم‌ و بی‌عيب‌ بعنوان‌ قربانی سوختنی به‌ من‌ تقديم‌ كنيد.
13برای هديه‌ء آردی آن‌، دو كيلو آرد مرغوب‌ مخلوط‌ با روغن‌ زيتون‌ آورده‌، بر آتش‌ به‌ من‌ تقديم‌ كنيد؛ اين‌ هديه‌ موردپسند من‌ است‌. يک ليتر شراب‌ هم‌ بعنوان‌ هديه‌ء نوشيدنی تقديم‌ نماييد.
14تا اين‌ هدايا را به‌ من‌ تقديم‌ نكرده‌ايد، نبايد نان‌ يا حبوبات‌ تازه‌ يا برشته‌ بخوريد. اين‌ قانونی است‌ هميشگی برای تمام‌ نسلهای شما در هر جايی كه‌ زندگی كنيد.

15"هفت‌ هفته‌ بعد از روزی كه‌ اولين‌ بافهء‌ خود را به‌ من‌ تقديم‌ كرديد،
16يعنی در روز پنجاهم‌ كه‌ روز بعد از هفتمين‌ سبت‌ است‌ هديه‌ء ديگری از محصول‌ تازه‌ء خود به‌حضور من‌ بياوريد.
17هر خانواده‌ای دو قرص‌ نان‌ كه‌ از دو كيلو آرد مرغوب‌ همراه‌ با خميرمايه‌ پخته‌ شده‌ باشد، بياورد تا در حضور من‌ تكان‌ داده‌ شود و بعنوان‌ هديه‌ای از آخرين‌ برداشت‌ محصول‌ به‌ من‌ تقديم‌ شود
در اصل: "تا نوبر برای خداوند باشد."
.
18همراه‌ با اين‌ نانها، هفت‌ بره‌ء يک سالهء‌ سالم‌ و بی‌عيب‌، يک گوساله‌ و دو قوچ‌ بعنوان‌ قربانی سوختنی با هدايای آردی و نوشيدنی آنها به‌ من‌ تقديم‌ كنيد. اين‌ هدايا كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شوند موردپسند من‌ می‌باشند.
19همچنين‌ يک بز نر بعنوان‌ قربانی گناه‌ و دو بره‌ء نر يكساله‌ بعنوان‌ قربانی سلامتی ذبح‌ كنيد.

20"كاهن‌، اين‌ دو برهء‌ ذبح‌ شده‌ را با نانهای پخته‌ شده‌ از آخرين‌ برداشت‌ محصول‌ شما بعنوان‌ هديه‌ء مخصوص‌ در حضور من‌ تكان‌ دهد. اين‌ هدايا برای من‌ مقدسند و بايد برای خوراک به‌ كاهنان‌ داده‌ شوند.
21در آن‌ روز اعلان‌ شود كه‌ مردم‌ از كارهای محصول‌ خود دست‌ كشيده‌، برای عبادت‌ جمع‌ شوند. اين‌ قانونی است‌ هميشگی برای نسلهای شما در هر جا كه‌ باشيد.
22(وقتی كه‌ محصولات‌ خود را درو می‌كنيد، گوشه‌های مزرعهء‌ خود را تمام‌ درو نكنيد و خوشه‌های برزمين‌ افتاده‌ را جمع‌ نكنيد. آنها را برای فقرا و غريبانی كه‌ در ميان‌ شما ساكنند، بگذاريد.) من‌ خداوند، خدای شما اين‌ دستورات‌ را به‌ شما می‌دهم‌.

عيد شيپورها

(اعداد 29: 1-6)

23"روز اول‌ ماه‌ هفتم‌ هر سال‌ روز استراحت‌ است‌ و همهء‌ قوم‌ اسرائيل‌ بايد با شنيدن‌ صدای شيپورها، برای عبادت‌ جمع‌ شوند.
25در آن‌ روز هديه‌ای بر آتش‌ به‌ من‌ تقديم‌ كنيد و هيچ‌ كار ديگری انجام‌ ندهيد.

روز كفاره‌

(اعداد 29: 7-11)

26"روز دهم‌ ماه‌ هفتم‌ هر سال‌، روز كفاره‌ است‌. در آن‌ روز تمام‌ قوم‌ بايد برای عبادت‌ جمع‌ شوند و روزه‌ بگيرند و هديه‌ای بر آتش‌ به‌ من‌ تقديم‌ كنند.
28در روز كفاره‌ هيچ‌ كار نكنيد، زيرا روزی است‌ كه‌ بايد برای گناهان‌ خود از من‌ كه‌ خدای شما هستم‌ طلب‌ آمرزش‌ نماييد.
29هر شخصی كه‌ آن‌ روز را در روزه‌ بسر نبرد، از ميان‌ قوم‌ خود طرد خواهد شد.
30من‌ كسی را كه‌ در آن‌ روز دست‌ به‌ هر گونه‌ كاری بزند، طرد كرده‌، مجازات‌ خواهم‌ نمود. اين‌ قانونی است‌ هميشگی برای نسلهای شما در هر جا كه‌ باشيد.
32از غروب‌ روز نهم‌ ماه‌ هفتم‌ تا غروب‌ روز بعد، روز مخصوص‌ كفاره‌ است‌ و بايد در آن‌ روز روزه‌ بگيريد و استراحت‌ كنيد.

عيد سايه‌بانها

(اعداد 29: 12-40)

33"روز پانزدهم‌ ماه‌ هفتم‌، عيد سايه‌بانها آغاز می‌شود و بايد تا مدت‌ هفت‌ روز در حضور من‌ جشن‌ گرفته‌ شود.
35در روز اول‌ تمامی قوم‌ اسرائيل‌ را برای عبادت‌ جمع‌ كنيد و از كارهای معمول‌ خود دست‌ بكشيد.
36در هر هفت‌ روز عيد، هديه‌ای بر آتش‌ به‌ من‌ تقديم‌ نماييد. در روز هشتم‌ دوباره‌ تمامی قوم‌ را برای عبادت‌ جمع‌ كنيد و هديه‌ای بر آتش‌ به‌ من‌ تقديم‌ نماييد. اين‌ روز، آخرين‌ روز عيد است‌ و نبايد هيچ‌ كاری انجام‌ دهيد.

37("اين‌ است‌ اعياد مقدسی كه‌ در آنها بايد تمامی قوم‌ برای عبادت‌ جمع‌ شده‌، قربانی‌های سوختنی، هدايای آردی، هدايای نوشيدنی و ساير قربانی‌ها را بر آتش‌ به‌ درگاه‌ من‌ تقديم‌ كنند.
38اين‌ اعياد مقدس‌ غير از روزهای مخصوص‌ سبت‌ است‌. هدايايی كه‌ در اين‌ اعياد تقديم‌ می‌كنيد غير از هدايای روزانه‌، نذری و داوطلبانه‌ای است‌ كه‌ به‌ خداوند تقديم‌ می‌كنيد.)

39"از روز پانزدهم‌ ماه‌ هفتم‌ كه‌ پايان‌ برداشت‌ محصول‌ است‌، اين‌ عيد هفت‌ روزه‌ را در حضور من‌ جشن‌ بگيريد. به‌ ياد داشته‌ باشيد كه‌ روزهای اول‌ و آخر اين‌ عيد، روزهای استراحت‌ می‌باشند.
40در روز اول‌، از درختان‌ خود ميوه‌های خوب‌ بچينيد و شاخه‌های نخل‌ و شاخه‌های درختان‌ پربرگ‌ و شاخه‌های بيد گرفته‌ با آنها سايه‌بان‌ درست‌ كنيد و هفت‌ روز در حضور من‌ كه‌ خداوند، خدای شما هستم‌ شادی كنيد.
41برگزاری اين‌ عيد هفت‌ روزه‌ در ماه‌ هفتم‌، يک قانون‌ دايمی است‌ كه‌ بايد نسل‌ اندر نسل‌ انجام‌ گيرد.
42در طول‌ آن‌ هفت‌ روز همهء‌ شما اسرائيليها بايد در سايه‌بانها بسر بريد.
43هدف‌ از اين‌ عيد آن‌ است‌ كه‌ نسلهای شما بدانند هنگامی كه‌ من‌ بنی‌اسرائيل‌ را از مصر بيرون‌ آوردم‌، آنها رادر زير سايه‌بانها سكونت‌ دادم‌. من‌ خداوند، خدای شما هستم‌."

44بدين‌ ترتيب‌ موسی مقررات‌ اعياد مقدس‌ را به‌ اطلاع‌ قوم‌ اسرائيل‌ رسانيد.

نگهداری از چراغها

(خروج‌ 27: 20و21)

Copyright information for FCB