Leviticus 24

1خداوند به‌ موسی فرمود: "به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بگو كه‌ روغن‌ زيتون‌ خالص‌ برای چراغدان‌ عبادتگاه‌ بياورند تا چراغهای آن‌ هميشه‌ روشن‌ بماند.
3هارون‌ چراغدان‌ طلای خالص‌ را كه‌ در بيرون‌ پرده‌ء حايل‌ بين‌ قدس‌ و قدس‌الاقداس‌ است‌، هر روز غروب‌ با روغن‌ تازه‌ پر نموده‌، فتيله‌هايش‌ را تميز كند و تا صبح‌ آن‌ را در حضور من‌ روشن‌ نگه‌ دارد. اين‌ يک قانون‌ هميشگی برای نسلهای شماست‌.

نان‌ مقدس‌

5-
8"در هر سبت‌، دوازده‌ قرص‌ نان‌ بگير و آنها را در دو رديف‌ شش‌ تايی روی ميزی كه‌ از طلای خالص‌ است‌ و در حضور من‌ قرار دارد بگذار. (اين‌ نانها بايد با آرد مرغوب‌ پخته‌ شوند و برای پختن‌ هر قرص‌ يک كيلو آرد مصرف‌ شود.) روی هر رديف‌ نان‌، بخور مقدس‌ خالص‌ گذاشته‌ شود. اين‌ بخور بعنوان‌ نمونه‌ای از نان‌، بر آتش‌ به‌ درگاه‌ من‌ تقديم‌ شود.
9نانها به‌ هارون‌ و پسرانش‌ و نسلهای او تعلق‌ دارد و ايشان‌ بايد آن‌ را در جای مقدسی كه‌ برای اين‌ منظور در نظر گرفته‌ شده‌ است‌ بخورند، چون‌ اين‌ هديه‌ از مقدس‌ترين‌ هدايايی است‌ كه‌ بر آتش‌ به‌ درگاه‌ من‌ تقديم‌ می‌شود."

مجازات‌ كفر

10روزی در اردوگاه‌، مرد جوانی كه‌ مادرش‌ اسرائيلی و پدرش‌ مصری بود با يكی از مردان‌ اسرائيلی به‌ نزاع‌ پرداخت‌.
11هنگام‌ نزاع‌ مردی كه‌ پدرش‌ مصری بود به‌ خداوند كفر گفت‌. پس‌ او را نزد موسی آوردند. (مادر آن‌ مرد، دختر دبری از قبيلهء‌ دان‌ بود و شلوميت‌ نام‌ داشت‌.)
12او را به‌ زندان‌ انداختند تا هنگامی كه‌ معلوم‌ شود خواست‌ خداوند برای او چيست‌.

13خداوند به‌ موسی فرمود: "او را بيرون‌ اردوگاه‌ ببر و به‌ تمام‌ كسانی كه‌ كفر او را شنيدند، بگو كه‌ دستهای خود را بر سر او بگذارند. بعد تمام‌ قوم‌ اسرائيل‌ او را سنگسار كنند.
15به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بگو كه‌ هر كس‌ به‌ خدای خود كفر بگويد بايد سزايش‌ را ببيند و بميرد. تمام‌ جماعت‌ بايد او را سنگسار كنند. اين‌ قانون‌ هم‌ شامل‌ اسرائيلی‌ها می‌شود و هم‌ شامل‌ غريبه‌ها.

17"هر كه‌ انسانی را بكشد، بايد كشته‌ شود.
18هر كس‌ حيوانی را كه‌ مال‌ خودش‌ نيست‌ بكشد، بايد آن‌ را عوض‌ دهد جان‌ در برابر جان‌.
19هر كه‌ صدمه‌ای به‌ كسی وارد كند، بايد به‌ خود او نيز همان‌ صدمه‌ وارد شود. شكستگی در برابر شكستگی، چشم‌ در برابر چشم‌ و دندان‌ در برابر دندان‌.
21پس‌، هر كس‌ حيوانی را بكشد، بايد آن‌ را عوض‌ دهد، اما اگر انسانی را بكشد، بايد كشته‌ شود.
22اين‌ قانون‌ هم‌ برای غريبه‌ها و هم‌ برای اسرائيلی‌هاست‌. من‌ كه‌ خداوند، خدای شما هستم‌ اين‌ دستور را می‌دهم‌."

23پس‌ آن‌ جوان‌ را بيرون‌ اردوگاه‌ برده‌، همانطور كه‌ خداوند به‌ موسی امر فرموده‌ بود، سنگسار كردند.

Copyright information for FCB