Leviticus 26

1خداوند فرمود: "بت‌ برای خود درست‌ نكنيد. مجسمه‌، ستونهای سنگی و سنگهای تراشيده‌ شده‌ برای پرستش‌ نسازيد، زيرا من‌ خداوند، خدای شما هستم‌.
2قانون‌ روز سبت‌ مرا اطاعت‌ كنيد و عبادتگاه‌ مرا محترم‌ بداريد، زيرا من‌ خداوند هستم‌.

3"اگر تمامی اوامر مرا اطاعت‌ كنيد،
4به‌ موقع‌ برای شما باران‌ خواهم‌ فرستاد و زمين‌، محصول‌ خود را و درختان‌، ميوه‌ء خود را خواهند داد.
5خرمن‌ شما بقدری زياد خواهد بود كه‌ كوبيدن‌ آن‌ تا هنگام‌ چيدن‌ انگور ادامه‌ خواهد داشت‌ و انگور شما بقدری فراوان‌ خواهد بود كه‌ چيدن‌ آن‌ تا فصل‌ كاشتن‌ بذر طول‌ خواهد كشيد. خوراک كافی خواهيد داشت‌ و در سرزمين‌ خود در امنيت‌ زندگی خواهيد كرد،
6زيرا من‌ به‌ سرزمين‌ شما صلح‌ و آرامش‌ خواهم‌ بخشيد و شما با خاطری آسوده‌ به‌ خواب‌ خواهيد رفت‌. حيوانات‌ خطرناک را از سرزمينتان‌ دور خواهم‌ نمود و شمشير از زمين‌ شما گذر نخواهد كرد.
7دشمنانتان‌ را تعقيب‌ خواهيد كرد و ايشان‌ را با شمشيرهايتان‌ خواهيد كشت‌.
8پنج‌ نفر از شما صد نفر را تعقيب‌ خواهند كرد و صدنفرتان‌ ده‌ هزار نفر را! تمام‌ دشمنانتان‌ را شكست‌ خواهيد داد.
9شما را مورد لطف‌ خود قرار خواهم‌ داد و شما را كثير گردانيده‌، به‌ عهدی كه‌ با شما بسته‌ام‌ وفا خواهم‌ كرد.
10بقدری محصول‌ اضافی خواهيد داشت‌ كه‌ در وقت‌ به‌ دست‌ آمدن‌ محصول‌ جديد ندانيد با آن‌ چه‌ كنيد!
11من‌ در ميان‌ شما ساكن‌ خواهم‌ شد و ديگر شما را طرد نخواهم‌ كرد.
12در ميان‌ شما راه‌ خواهم‌ رفت‌ و خدای شما خواهم‌ بود و شما قوم‌ من‌ خواهيد بود.
13من‌ خداوند، خدای شما هستم‌ كه‌ شما را از سرزمين‌ مصر بيرون‌ آوردم‌ تا ديگر برده‌ نباشيد. زنجيرهای اسارت‌ شما را پاره‌ كردم‌ و شما را سربلند نمودم‌.

مجازات‌ نااطاعتی‌

(تثنيه‌ 28: 15-68)

14"ولی اگر به‌ من‌ گوش‌ ندهيد و مرا اطاعت‌ نكنيد،
15قوانين‌ مرا رد كنيد و عهدی را كه‌ با شما بسته‌ام‌ بشكنيد،
16آنگاه‌ من‌ شما را تنبيه‌ خواهم‌ كرد و ترس‌ و امراض‌ مهلک و تبی كه‌ چشمهايتان‌ را كور كند و عمرتان‌ را تلف‌ نمايد بر شما خواهم‌ فرستاد. بذر خود را بيهوده‌ خواهيد كاشت‌، زيرا دشمنانتان‌ حاصل‌ آن‌ را خواهند خورد.
17من‌ برضد شما برخواهم‌ خاست‌ و شما دربرابر دشمنان‌ خود پا به‌ فرار خواهيد گذاشت‌. كسانی كه‌ از شما نفرت‌ دارند بر شما حكومت‌ خواهند كرد. حتی از سايه‌ء خود خواهيد ترسيد.

18"اگر باز هم‌ مرا اطاعت‌ نكنيد، هفت‌ بار شديدتر از پيش‌، شما را بخاطر گناهانتان‌ مجازات‌ خواهم‌ كرد.
19قدرت‌ شما را كه‌ به‌ آن‌ فخر می‌كنيد، درهم‌ خواهم‌ كوبيد. آسمان‌ شما بی‌باران‌ و زمين‌ شما خشک خواهد شد.
20نيروی خود را به‌ هدر خواهيد داد، چون‌ زمين‌ شما حاصل‌ خود و درختانتان‌ ميوه‌ء خويش‌ را نخواهند داد.

21"اگر بعد از همه‌ء اينها باز هم‌ مرا اطاعت‌ نكنيد و به‌ من‌ گوش‌ ندهيد، آنوقت‌ بخاطر گناهانتان‌ هفت‌ مرتبه‌ بيشتر بلا بر سرتان‌ می‌آورم‌.
22جانوران‌ وحشی را می‌فرستم‌ تا فرزندانتان‌ را بكشند و حيوانات‌ شما را هلاک كنند و از تعداد جمعيت‌ شما بكاهند تا راه‌هايتان‌ بدون‌ رهگذر و متروک شوند.

23"اگر با وجود اين‌ اصلاح‌ نشويد و برخلاف‌ خواست‌ من‌ رفتار كنيد،
24آنوقت‌ من‌ هم‌ برخلاف‌ ميل‌ شما رفتار خواهم‌ كرد و شما را بسبب‌ گناهانتان‌ هفت‌ بار بيشتر از پيش‌ تنبيه‌ خواهم‌ نمود.
25اگر عهد مرا بشكنيد، از شما انتقام‌ می‌كشم‌ و عليه‌ شما جنگ‌ بر پا می‌كنم‌. وقتی از دست‌ دشمن‌ به‌ شهرهايتان‌ بگريزيد در آنجا وبا به‌ ميان‌ شما خواهم‌ فرستاد، و شما مغلوب‌ دشمنانتان‌ خواهيد شد.
26ذخيره‌ء آرد شما را از بين‌ خواهم‌ برد بطوری كه‌ حتی يک تنور هم‌ برای پختن‌ نان‌ ده‌ خانواده‌ زياد باشد. بعد از آنكه‌ سهم‌ نان‌ خود را خورديد، باز هم‌ گرسنه‌ خواهيد بود.

27"با اين‌ وصف‌ اگر باز به‌ من‌ گوش‌ ندهيد و اطاعت‌ نكنيد،
28بشدت‌ غضبناک می‌شوم‌ و بسبب‌ گناهانتان‌ هفت‌ مرتبه‌ شديدتر از پيش‌ شما را تنبيه‌ می‌كنم‌،
29بحدی كه‌ از شدت‌ گرسنگی پسران‌ و دختران‌ خود را خواهيد خورد.
30بت‌خانه‌هايی را كه‌ در بالای تپه‌ها ساخته‌ايد خراب‌ خواهم‌ كرد، قربانگاه‌هايی را كه‌ بر آنها بخور می‌سوزانيد با خاک يكسان‌ خواهم‌ نمود، جنازه‌های شما را بر بتهای بی‌جانتان‌ خواهم‌ انداخت‌ و از شما نفرت‌ خواهم‌ داشت‌.
31شهرهايتان‌ را ويران‌ و مكانهای عبادتتان‌ را خراب‌ خواهم‌ كرد. قربانی‌هايتان‌ را نخواهم‌ پذيرفت‌.
32آری، سرزمين‌ شما را خالی از سكنه‌ خواهم‌ كرد و دشمنانتان‌ در آنجا ساكن‌ خواهند شد و از بلايی كه‌ بر سر شما آورده‌ام‌، حيران‌ خواهند شد.

33"بلای جنگ‌ را بر شما نازل‌ خواهم‌ كرد تا در ميان‌ قوم‌ها پراكنده‌ شويد. سرزمين‌ شما خالی و شهرهايتان‌ خراب‌ خواهند شد.
34آنگاه‌ زمينهايی كه‌ نمی‌گذاشتيد استراحت‌ كنند، در تمام‌ سالهايی كه‌ شما در سرزمين‌ دشمن‌ در اسارت‌ بسر می‌بريد، باير خواهند ماند و استراحت‌ خواهند كرد. آری، آنوقت‌ است‌ كه‌ زمين‌ استراحت‌ می‌كند و از روزهای آرامی خود برخوردار می‌شود. زمين‌ بعوض‌ سالهايی كه‌ شما به‌ آن‌ آرامی نداده‌ بوديد، استراحت‌ خواهد كرد.

36"كاری می‌كنم‌ كه‌ آن‌ عده‌ از شما هم‌ كه‌ به‌ سرزمين‌ دشمن‌ به‌ اسارت‌ رفته‌ايد، در آنجا پيوسته‌ در ترس‌ و وحشت‌ بسر بريد. از صدای برگ‌ درختی كه‌ باد آن‌ را بر روی زمين‌ حركت‌ می‌دهد پا به‌ فرار خواهيد گذاشت‌. به‌ گمان‌ اينكه‌ دشمن‌ در تعقيب‌ شماست‌، خواهيد گريخت‌ و بر زمين‌ خواهيد افتاد.
37آری، هر چند كسی شما را تعقيب‌ نكند، پا به‌ فرار خواهيد گذاشت‌ و درحين‌ فرار روی هم‌ خواهيد افتاد، گويی از جنگ‌ می‌گريزيد. رمقی نخواهيد داشت‌ تا دربرابر دشمنان‌ خود بايستيد.
38در ميان‌ قومها هلاک خواهيد شد و در ميان‌ دشمنانتان‌ از پای درخواهيد آمد.
39آنهايی كه‌ باقی بمانند در سرزمين‌ دشمن‌ بخاطر گناهان‌ خود و گناهان‌ اجدادشان‌ از بين‌ خواهند رفت‌.

40"ولی اگر آنها به‌ گناهان‌ خود و به‌ گناهان‌ پدرانشان‌ كه‌ به‌ من‌ خيانت‌ ورزيدند و باعث‌ شدند كه‌ من‌ آنها را به‌ سرزمين‌ دشمنانشان‌ تبعيد كنم‌، اعتراف‌ كنند و متواضع‌ گردند و مجازات‌ گناهانشان‌ را بپذيرند،
42آنگاه‌ دوباره‌ وعده‌های خود را با ابراهيم‌ و اسحاق‌ و يعقوب‌ به‌ ياد خواهم‌ آورد و به‌ ياد سرزمين‌ آنها خواهم‌ افتاد،
43سرزمينی كه‌ متروک مانده‌، كشت‌ نشده‌ و استراحت‌ يافته‌ است‌. هر چند ايشان‌ بخاطر رد كردن‌ قوانين‌ من‌ و خوار شمردن‌ دستورات‌ من‌ مجازات‌ خواهند شد،
44ولی با وجود اين‌ من‌ ايشان‌ رادر سرزمين‌ دشمنانشان‌ ترک نخواهم‌ كرد و بكلی از بين‌ نخواهم‌ برد و عهد خود را با آنها نخواهم‌ شكست‌، چون‌ من‌ خداوند، خدای ايشان‌ هستم‌.
45من‌ عهدی را كه‌ با اجداد ايشان‌ بستم‌ به‌ ياد خواهم‌ آورد، زيرا من‌ اجداد ايشان‌ را پيش‌ چشم‌ تمام‌ قوم‌ها ازمصر بيرون‌ آوردم‌ تا خدای ايشان‌ باشم‌. من‌ خداوند هستم‌."

46اينها احكام‌، قوانين‌ و مقرراتی هستند كه‌ خداوند در كوه‌ سينا توسط‌ موسی به‌ قوم‌ اسرائيل‌ داد.

Copyright information for FCB