Leviticus 3

قربانی سلامتی‌

1هرگاه‌ كسی بخواهد قربانی سلامتی به‌ خداوند تقديم‌ كند، می‌تواند برای اين‌ كار از گاو نر يا ماده‌ استفاده‌ نمايد. حيوانی كه‌ به‌ خداوند تقديم‌ می‌شود بايد سالم‌ و بی‌عيب‌ باشد.
2شخصی كه‌ حيوان‌ را تقديم‌ می‌كند، بايد دست‌ خود را روی سر آن‌ بگذارد و دم‌ در خيمه‌ء عبادت‌ سرش‌ را ببرد. پسران‌ هارون‌ خون‌ آن‌ را بر چهار طرف‌ قربانگاه‌ بپاشند،
3و پيه‌ داخل‌ شكم‌، قلوه‌ها و چربی روی آنها، وسفيدی روی جگر را همراه‌ قربانی سوختنی بر آتش‌ قربانگاه‌ برای خداوند بسوزانند. اين‌ هديه‌ كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شود، موردپسند خداوند خواهد بود.

6برای قربانی سلامتی می‌توان‌ از گوسفند و بز (نر يا ماده‌) كه‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ باشد نيز استفاده‌ كرد.
7اگر قربانی، گوسفند باشد، شخصی كه‌ آن‌ را به‌ خداوند تقديم‌ می‌كند بايد دستش‌ را روی سر حيوان‌ بگذارد و دم‌ در خيمه‌ء عبادت‌ سرش‌ را ببرد. كاهنان‌ خون‌ آن‌ را بر چهار طرف‌ قربانگاه‌ بپاشند
9و پيه‌، دنبه‌، پيه‌ داخل‌ شكم‌، قلوه‌ها و چربی روی آنها، و سفيدی روی جگر را همچون‌ خوراک به‌ خداوند تقديم‌ كرده‌، بر آتش‌ قربانگاه‌ بسوزانند.

12اگر قربانی، بز باشد، شخصی كه‌ آن‌ را به‌ خداوند تقديم‌ می‌كند بايد دستش‌ را روی سر حيوان‌ بگذارد و دم‌ در خيمهء‌ عبادت‌ سرش‌ را ببرد. كاهنان‌ خون‌ آن‌ را بر چهار طرف‌ قربانگاه‌ بپاشند
14و پيه‌ داخل‌ شكم‌، قلوه‌ها و چربی روی آنها، و سفيدی روی جگر را همچون‌ خوراک به‌ خداوند تقديم‌ كرده‌، بر آتش‌ قربانگاه‌ بسوزانند. اين‌ هديه‌ كه‌ بر آتش‌ تقديم‌ می‌شود، موردپسند خداوند خواهد بود. تمام‌ پيه‌ آن‌ حيوان‌ به‌ خداوند تعلق‌ دارد.
17هيچ‌ يک از شما نبايد خون‌ يا پيه‌ بخوريد. اين‌ قانونی است‌ ابدی برای شما و نسل‌هايتان‌، در هر جا كه‌ باشيد.

Copyright information for FCB