Leviticus 5

موارد قربانی گناه‌

1هرگاه‌ كسی از وقوع‌ جرمی اطلاع‌ داشته‌ باشد ولی در مورد آنچه‌ كه‌ ديده‌ يا شنيده‌ در دادگاه‌ شهادت‌ ندهد، مجرم‌ است‌.

2هرگاه‌ كسی لاشهء‌ حيوان‌ حرام‌ گوشتی را لمس‌ كند، حتی اگر ندانسته‌ اين‌ كار را كرده‌ باشد، نجس‌ و مجرم‌ است‌.

3هرگاه‌ كسی نجاست‌ انسان‌ را لمس‌ كند، حتی اگر ندانسته‌ اين‌ كار را كرده‌ باشد، وقتی متوجه‌ شد چه‌ كرده‌ است‌، مجرم‌ می‌باشد.

4اگر كسی نسنجيده‌ قولی دهد و قسم‌ بخورد كه‌ آن‌ را بجاآورد ولی بعد پی‌ببرد كه‌ قول‌ بی‌جايی داده‌ است‌، مجرم‌ می‌باشد.

5در هر يک از اين‌ موارد، شخص‌ بايد به‌ گناهش‌ اعتراف‌ كند
6و برای قربانی گناه‌ خود يک بره‌ يا بز ماده‌ نزد خداوند بياورد تا كاهن‌ برايش‌ كفاره‌ كند.

7اگر شخص‌ مجرم‌ تنگدست‌ باشد و نتواند بره‌ای بياورد، می‌تواند دو قمری يا دو جوجه‌ كبوتر برای كفارهء‌ گناه‌ خود به‌ خداوند تقديم‌ كند، يكی برای قربانی گناه‌ و ديگری برای قربانی سوختنی.
8كاهن‌ پرنده‌ای را كه‌ برای قربانی گناه‌ آورده‌ شده‌، بگيرد و سرش‌ را ببرد، ولی طوری كه‌ از تنش‌ جدا نشود.
9سپس‌ قدری از خون‌ آن‌ را بر پهلوی قربانگاه‌ بپاشد و بقيه‌ را به‌ پای قربانگاه‌ بريزد. اين‌، قربانی گناه‌ است‌.
10پرنده‌ء دوم‌ را بعنوان‌ قربانی سوختنی طبق‌ دستورالعملی كه‌ قبلا داده‌ شده‌ است‌ قربانی كند. به‌ اين‌ ترتيب‌ كاهن‌ برای گناه‌ او كفاره‌ خواهد كرد و گناه‌ او بخشيده‌ خواهد شد.

11اگر او فقيرتر از آنست‌ كه‌ بتواند دو قمری يا دو جوجه‌ كبوتر برای كفاره‌ء گناه‌ خود قربانی كند، می‌تواند يک كيلو آرد مرغوب‌ بياورد. ولی نبايد آن‌ را با روغن‌ زيتون‌ مخلوط‌ كند يا كندر بر آن‌ بگذارد، زيرا اين‌، قربانی گناه‌ است‌.
12آرد را پيش‌ كاهن‌ بياورد تا كاهن‌ مشتی از آن‌ را بعنوان‌ نمونه‌ بردارد و روی قربانگاه‌ بسوزاند، درست‌ مثل‌ قربانی‌هايی كه‌ بر آتش‌ به‌ خداوند تقديم‌ می‌شود. اين‌، قربانی گناه‌ اوست‌.
13به‌ اين‌ ترتيب‌ كاهن‌ برای گناه‌ او در هر يک از اين‌ موارد، كفاره‌ خواهد كرد و او بخشيده‌ خواهد شد. در اين‌ قربانی نيز مثل‌ هديهء‌ آردی، بقيه‌ء آرد به‌ كاهن‌ تعلق‌ می‌گيرد.

قربانی جبران‌

14خداوند اين‌ دستورات‌ را به‌ موسی داد:
15هرگاه‌ كسی در دادن‌ هديه‌ای كه‌ در نظر خداوند مقدس‌ است‌ سهواً قصور ورزد، بايد يک قوچ‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ برای قربانی جبران‌ به‌ خداوند تقديم‌ نمايد. قوچی كه‌ برای قربانی جبران‌ اهدا می‌شود بايد مطابق‌ معيار رسمی، ارزيابی شود.
16او بايد علاوه‌ بر باز پرداخت‌ هديه‌، يک پنجم‌ ارزش‌ آن‌ را نيز به‌ آن‌ افزوده‌، همه‌ را به‌ كاهن‌ بدهد. كاهن‌ با آن‌ قوچ‌ قربانی جبران‌، برايش‌ كفاره‌ خواهد كرد و او بخشيده‌ خواهد شد.

17اگر كسی مرتكب‌ گناهی شده‌، يكی از قوانين‌ خداوند را زير پا بگذارد، ولی نداند كه‌ چنين‌ كاری از او سرزده‌ است‌، باز مجرم‌ است‌ و برای قربانی جبران‌ بايد يک قوچ‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ نزد كاهن‌ بياورد. قيمت‌ قوچ‌ بايد مطابق‌ قيمت‌ تعيين‌ شده‌ باشد. كاهن‌ با اين‌ قربانی برای او كفاره‌ كند تا گناهش‌ بخشيده‌ شود.
19اين‌ قربانی جبران‌ است‌ برای جرمی كه‌ او نسبت‌ به‌ خداوند مرتكب‌ شده‌ است‌.

Copyright information for FCB