Leviticus 6

1خداوند اين‌ دستورات‌ را به‌ موسی داد: هرگاه‌ كسی نسبت‌ به‌ من‌ گناه‌ كرده‌، از پس‌ دادن‌ چيزی كه‌ پيش‌ او گرو گذاشته‌ شده‌ خودداری نمايد يا در امانت‌ خيانت‌ ورزد، يا دزدی كند يا مال‌ همسايه‌اش‌ را غصب‌ نمايد، و يا اينكه‌ دربارهء‌ چيز گمشده‌ای كه‌ پيدا كرده‌ است‌ دروغ‌ بگويد و قسم‌ بخورد كه‌ پيش‌ او نيست‌،
4روزی كه‌ جرم‌ او ثابت‌ شود بايد اصل‌ مال‌ را پس‌ دهد و يک پنجم‌ ارزش‌ آن‌ را نيز به‌ آن‌ افزوده‌، به‌ صاحب‌ مال‌ بپردازد.
6او بايد قربانی جبران‌ را كه‌ يک قوچ‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ است‌ نزد كاهن‌ به‌ خيمهء‌ عبادت‌ بياورد و به‌ خداوند تقديم‌ كند. قوچ‌ بايد مطابق‌ معيار رسمی، ارزيابی شود.
7كاهن‌ با اين‌ قربانی برای او در حضور خداوند كفاره‌ خواهد كرد و گناه‌ او بخشيده‌ خواهد شد.

مقررات‌ قربانی سوختنی‌

8آنگاه‌ خداوند به‌ موسی فرمود كه‌ در مورد قربانی سوختنی اين‌ مقررات‌ را به‌ هارون‌ و پسرانش‌ بدهد: قربانی سوختنی بايد تمام‌ شب‌ بر قربانگاه‌ باشد و آتش‌ قربانگاه‌ خاموش‌ نشود.
10صبح‌ روز بعد، كاهن‌ لباس‌ زير و لباس‌ كتانی خود را بپوشد و خاكستر قربانی سوختنی را برداشته‌، كنار قربانگاه‌ بگذارد.
11سپس‌ لباسش‌ را عوض‌ كند و خاكستر را بيرون‌ اردوگاه‌ ببرد و در مكان‌ طاهری كه‌ برای اين‌ كار مقرر شده‌ است‌، بريزد.
12كاهن‌ هر روز صبح‌ هيزم‌ تازه‌ بر آن‌ بنهد و قربانی سوختنی روزانه‌ را روی آن‌ بگذارد و پيه‌ قربانی سلامتی را بر آن‌ بسوزاند. آتش‌ قربانگاه‌ بايد هميشه‌ روشن‌ بماند و خاموش‌ نشود.

مقررات‌ هديهء‌ آردی‌

14مقررات‌ مربوط‌ به‌ هديه‌ء آردی از اين‌ قرار است‌: كاهن‌ برای تقديم‌ هديه‌ء آردی به‌ خداوند جلو قربانگاه‌ بايستد،
15سپس‌ مشتی از آرد مرغوب‌ آغشته‌ به‌ روغن‌ زيتون‌ را با كندری كه‌ بر آن‌ است‌ بردارد و بعنوان‌ نمونه‌ برای خداوند روی قربانگاه‌ بسوزاند. اين‌ هديه‌ مورد پسند خداوند خواهد بود.
16بقيهء‌ آرد، متعلق‌ به‌ كاهنان‌ می‌باشد تا از آن‌ برای خوراک خود استفاده‌ كنند. اين‌ آرد بايد بدون‌ خميرمايه‌ پخته‌ شود و در حياط‌ عبادتگاه‌ كه‌ مكان‌ مقدسی است‌ خورده‌ شود. اين‌ قسمت‌ از هديه‌ء آردی را كه‌ بر آتش‌ به‌ خداوند تقديم‌ می‌شود، خداوند به‌ كاهنان‌ داده‌ است‌. مانند قربانی گناه‌ و قربانی جبران‌، اين‌ قسمت‌ از هديهء‌ آردی نيز بسيار مقدس‌ می‌باشد.
18پسران‌ هارون‌ نسل‌ اندر نسل‌ می‌توانند اين‌ قسمت‌ از هديه‌ را بخورند. اين‌ هديه‌ كه‌ بر آتش‌ به‌ خداوند تقديم‌ می‌شود، هميشه‌ سهم‌ كاهنان‌ خواهد بود و كس‌ ديگری حق‌ ندارد به‌ آن‌ دست‌ بزند.

19خداوند همچنين‌ اين‌ دستورات‌ را به‌ موسی داد: هارون‌ و هر كدام‌ از پسرانش‌ در روزی كه‌ برای مقام‌ كاهنی انتصاب‌ می‌شوند بايد يک كيلو آرد مرغوب‌، به‌ اندازه‌ء هديهء‌ آردی روزانه‌ به‌ حضور خداوند بياورند ونصف‌ آن‌ را در صبح‌ و نصف‌ ديگر را در عصر به‌ خداوند تقديم‌ كنند.
21اين‌ هديه‌ بايد روی ساج‌ با روغن‌ زيتون‌ پخته‌ شود سپس‌ تكه‌تكه‌ شده‌، بعنوان‌ هديه‌ء آردی به‌ خداوند تقديم‌ گردد. اين‌ هديه‌ مورد پسند خداوند خواهد بود.
22هر كاهنی كه‌ بجای پدر خود، كاهن‌ اعظم‌ می‌شود بايد در روز انتصاب‌ خود همين‌ هديه‌ را تقديم‌ كند. اين‌ فريضه‌ای ابدی است‌. اين‌ هديه‌ بايد تماماً در حضور خداوند سوزانده‌ شود و چيزی از آن‌ خورده‌ نشود.

مقررات‌ قربانی گناه‌

24خداوند به‌ موسی فرمود كه‌ در مورد قربانی گناه‌ اين‌ مقررات‌ را به‌ هارون‌ و پسرانش‌ بدهد: اين‌ قربانی بسيار مقدس‌ است‌ و بايد در حضور خداوند در جايی ذبح‌ شود كه‌ قربانی‌های سوختنی را سر می‌برند.
26كاهنی كه‌ قربانی را تقديم‌ می‌كند، گوشت‌ آن‌ را در حياط‌ عبادتگاه‌ كه‌ جای مقدسی است‌، بخورد.
27فقط‌ كسانی كه‌ تقديس‌ شده‌اند، يعنی كاهنان‌، اجازه‌ دارند به‌ اين‌ گوشت‌ دست‌ بزنند. اگر خون‌ آن‌ قربانی به‌ لباس‌ ايشان‌ بپاشد بايد لباس‌ خود را در مكانی مقدس‌ بشويند.
28ظرف‌ سفالينی كه‌ گوشت‌ در آن‌ پخته‌ می‌شود بايد شكسته‌ شود. اگر گوشت‌ در يک ظرف‌ مسی پخته‌ شده‌ باشد بايد آن‌ ظرف‌ را كاملاً تميز كنند و با آب‌ بشويند.
29اولاد ذكور كاهنان‌ می‌توانند از اين‌ گوشت‌ بخورند. اين‌ قربانی بسيار مقدس‌ است‌.
30اما در مواردی كه‌ خون‌ قربانی گناه‌ برای كفاره‌ در قدس‌ به‌ داخل‌ خيمه‌ء عبادت‌ برده‌ می‌شود، گوشت‌ قربانی را نبايد خورد بلكه‌ بايد تماماً سوزاند.

Copyright information for FCB