Leviticus 9

تقديم‌ قربانی توسط‌ كاهنان‌

1در روز هشتم‌، موسی، هارون‌ و پسرانش‌ را با بزرگان‌ قوم‌ اسرائيل‌ جمع‌ كرد
2و به‌ هارون‌ گفت‌: "يک گوساله‌ء نر سالم‌ و بی‌عيب‌ برای قربانی گناه‌ و يک قوچ‌ سالم‌ و بی‌عيب‌ برای قربانی سوختنی بگير و آنها را به‌ حضور خداوند تقديم‌ كن‌.
3بعد به‌ قوم‌ اسرائيل‌ بگوكه‌ يک بزغالهء نر برای قربانی گناه‌ خود و يک گوساله‌ ويک بره‌ كه‌ هر دو يک ساله‌ و بی‌عيب‌ باشند برای قربانی سوختنی بياورند.
4علاوه‌ بر اينها قوم‌ اسرائيل‌ بايد يک گاو و يک قوچ‌ برای قربانی سلامتی، و آرد مخلوط‌ با روغن‌ زيتون‌ برای هديه‌ء آردی به‌ خداوند تقديم‌ كنند زيرا امروز خداوند بر ايشان‌ ظاهر خواهد شد."

5پس‌ قوم‌ آنچه‌ را كه‌ موسی امر فرموده‌ بود، جلو خيمه‌ء عبادت‌ آوردند و تمام‌ جماعت‌ نزديک شده‌، در حضور خداوند ايستادند.

6موسی به‌ ايشان‌ گفت‌: "خداوند فرموده‌ دستورات‌ او را انجام‌ دهيد تا حضور پرجلال‌ خود را بر شما ظاهر كند."

7آنگاه‌ موسی به‌ هارون‌ گفت‌: "نزديک قربانگاه‌ بيا و همانطور كه‌ خداوند فرموده‌ است‌ قربانی گناه‌ و قربانی سوختنی خود را تقديم‌ كرده‌، برای خود كفاره‌ كن‌ و سپس‌ قربانی‌های قوم‌ را تقديم‌ نموده‌، برای آنها كفاره‌ نما."

8بنابراين‌ هارون‌ نزديک قربانگاه‌ رفت‌ و گوسالهء‌ قربانی گناه‌ خود را ذبح‌ كرد.
9پسرانش‌ خون‌ گوساله‌ را پيش‌ وی آوردند و او انگشت‌ خود را در خون‌ فرو برد و بر شاخهای قربانگاه‌ ماليد و بقيه‌ء خون‌ را به‌ پای قربانگاه‌ ريخت‌.
10بعد همانطور كه‌ خداوند به‌ موسی دستور داده‌ بود، پيه‌، قلوه‌ها و سفيدی روی جگر قربانی گناه‌ را بر قربانگاه‌،
11و گوشت‌ و پوست‌ آن‌ را بيرون‌ از اردوگاه‌ سوزانيد.

12پس‌ از آن‌ هارون‌ قربانی سوختنی را ذبح‌ كرد و پسرانش‌ خون‌ قربانی را آوردند و هارون‌ آن‌ را بر چهار طرف‌ قربانگاه‌ پاشيد.
13ايشان‌ كله‌ و قطعه‌های ديگر حيوان‌ را نزد هارون‌ آوردند و او آنها را بر قربانگاه‌ سوزانيد.
14دل‌ و روده‌ و پاچه‌ها را شست‌ و اينها را نيز بعنوان‌ قربانی سوختنی بر قربانگاه‌ سوزانيد.

15سپس‌ هارون‌ قربانی قوم‌ اسرائيل‌ را تقديم‌ كرد. او بز قربانی گناه‌ قوم‌ را ذبح‌ نموده‌، آن‌ را مانند قربانی گناه‌ خود برای گناه‌ قوم‌ تقديم‌ كرد.
16آنگاه‌ مطابق‌ مقررات‌، قربانی سوختنی ايشان‌ را به‌ خداوند تقديم‌ نمود.
17بعد هديهء‌ آردی را آورد و مشتی از آن‌ را گرفت‌ و بر قربانگاه‌ سوزانيد. (اين‌ قربانی غير از قربانی سوختنی‌ای بود كه‌ هر روز صبح‌ تقديم‌ می‌شد.)

18پس‌ از آن‌ هارون‌ گاو و قوچ‌ را بعنوان‌ قربانی سلامتی قوم‌ ذبح‌ كرد. پسران‌ هارون‌ خون‌ قربانی را نزد او آوردند و او آن‌ را بر چهار طرف‌ قربانگاه‌ پاشيد.
19سپس‌ پيه‌ گاو و قوچ‌ را كه‌ شامل‌ پيه‌ داخل‌ شكم‌ و قلوه‌ها و سفيدی روی جگر گاو و قوچ‌ می‌شد، گرفت‌
20و آنها را روی سينه‌های حيوان‌ گذاشته‌، نزديک قربانگاه‌ آورد و تمام‌ پيه‌ را روی قربانگاه‌ سوزانيد.
21همانطور كه‌ موسی دستور داده‌ بود، هارون‌ سينه‌ها، و رانهای راست‌ حيوان‌ را بعنوان‌ هديهء‌ مخصوص‌ در حضور خداوند تكان‌ داد.

22پس‌ از تقديم‌ قربانی‌ها، هارون‌ دستهای خود را بطرف‌ قوم‌ اسرائيل‌ دراز كرده‌، ايشان‌ را بركت‌ داد و از قربانگاه‌ به‌ زير آمد.
23موسی و هارون‌ به‌ خيمهء‌ عبادت‌ رفتند. وقتی از آنجا بيرون‌ آمدند قوم‌ اسرائيل‌ را بركت‌ دادند. آنگاه‌ حضور پرجلال‌ خداوند بر تمام‌ جماعت‌ ظاهر شد
24و از حضور خداوند آتش‌ فرود آمده‌، قربانی سوختنی و پيه‌ روی قربانگاه‌ را بلعيد. بنی‌اسرائيل‌ وقتی اين‌ را ديدند، فرياد برآورده‌، درحضور خداوند به‌ خاک افتادند.

Copyright information for FCB