Luke 11

عيسی دعا كردن‌ را به‌ شاگردان‌ می‌آموزد

1روزی عيسی مشغول‌ دعا بود. وقتی دعايش‌ تمام‌ شد، يكی از شاگردان‌ به‌ او گفت‌: "خداوندا، همانطور كه‌ يحيی طرز دعا كردن‌ را به‌ شاگردان‌ خود آموخت‌، تو نيز به‌ ما بياموز."
2عيسی به‌ ايشان‌ گفت‌ كه‌ چنين‌ دعا كنند: "ای پدر، نام‌ مقدس‌ تو گرامی باد. ملكوت‌ تو برقرار گردد.

3نان‌ مورد نياز ما را هر روز به‌ ما ارزانی فرما.
4گناهان‌ ما را ببخش‌، چنانكه‌ ما نيز آنانی را كه‌ به‌ ما خطا كرده‌اند، می‌بخشيم‌. ما را از وسوسه‌ های شيطان‌ دور نگهدار."

5سپس‌ تعليم‌ خود را درباره‌ دعا ادامه‌ داد و فرمود: "فرض‌ كنيد كه‌ نيمه‌ شب‌، مهمانی از راه‌ دور برای شما می‌رسد و شما چيزی برای خوردن‌ در خانه‌ نداريد. اجباراً درِ خانه‌ء دوستی را می‌زنيد و از او سه‌ نان‌ قرض‌ می‌خواهيد.
7او از داخل‌ خانه‌ جواب‌ می‌دهد كه‌ با بچه‌هايش‌ در رختخواب‌ خوابيده‌ است‌ و نمی‌تواند برخيزد و به‌ شما نان‌ دهد.

8"اما مطمئن‌ باشيد كه‌ حتی اگر از روی دوستی اين‌ كار را نكند، اگر مدتی در بزنيد، در اثر پافشاری شما برخواهد خاست‌ و هر چه‌ بخواهيد به‌ شما خواهد داد.
9در دعا نيز بايد چنين‌ كرد. آنقدر دعا كنيد تا جواب‌ دعايتان‌ داده‌ شود. آنقدر جستجو كنيد تا بيابيد. آنقدر در بزنيد تا باز شود.
10زيرا هر كه‌ درخواست‌ كند، بدست‌ خواهد آورد؛ هر كه‌ جستجو كند، خواهد يافت‌؛ و هر كه‌ در بزند، در به‌ رويش‌ باز خواهد شد.

11"شما كه‌ پدر هستيد، اگر فرزندتان‌ از شما نان‌ بخواهد، آيا به‌ او سنگ‌ می‌دهيد؟ يا اگر ماهی بخواهد، آيا به‌ او مار می‌دهيد؟
12يا اگر تخم‌ مرغ‌ بخواهد، آيا به‌ او عقرب‌ می‌دهيد؟ هرگز!

13"پس‌ اگر شما، اشخاص‌ گناهكار، می‌دانيد كه‌ بايد چيزهای خوب‌ را به‌ فرزندانتان‌ بدهيد، چقدر بيشتر پدر آسمانی شما می‌داند كه‌ بايد روح‌القدس‌ را به‌ آنانی كه‌ از او درخواست‌ می‌كنند، ارزانی دارد!"تهمت‌ به‌ عيسی‌

14يكبار عيسی، روح‌ پليدی را از جسم‌ يک لال‌ بيرون‌ كرد و زبان‌ آن‌ شخص‌ باز شد. كسانی كه‌ اين‌ ماجرا را ديدند، بسيار تعجب‌ كردند و به‌ هيجان‌ آمدند.
15اما بعضی از آن‌ ميان‌ گفتند: "جای تعجب‌ نيست‌ كه‌ او می‌تواند ارواح‌ پليد را اخراج‌ كند، چون‌ قدرت‌ انجام‌ اين‌ كارها را از شيطان‌ كه‌ رئيس‌ همه‌ ارواح‌ پليد است‌، می‌گيرد!"
16عده‌ای ديگر نيز از او خواستند تا كاری كند كه‌ در آسمان‌ اتفاق‌ عجيبی بيفتد، و به‌ اين‌ طريق‌ ثابت‌ شود كه‌ او همان‌ مسيح‌ موعود است‌.
17عيسی افكار هر يک از ايشان‌ را خواند و فرمود: "هر حكومتی كه‌ به‌ دسته‌های مخالف‌ تقسيم‌ شود، رو به‌ نابودی خواهد رفت‌، و هر خانه‌ای كه‌ گرفتار مشاجرات‌ و جنگ‌ و جدال‌ گردد، از هم‌ خواهد پاشيد.
18از اين‌ رو، اگر گفته‌ شما درست‌ باشد، يعنی اينكه‌ شيطان‌ بضد خود می‌جنگد و به‌ من‌ قدرت‌ داده‌ تا ارواح‌ پليد او را بيرون‌ كنم‌، در اينصورت‌ حكومت‌ او چگونه‌ برقرار خواهد ماند؟
19و اگر قدرت‌ من‌ از طرف‌ شيطان‌ است‌، پس‌ قدرت‌ آن‌ عده‌ از مريدان‌ شما كه‌ ارواح‌ پليد را بيرون‌ می‌كنند، از كجاست‌؟ آيا اين‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ آنها آلت‌ دست‌ شيطان‌ هستند؟ اگر راست‌ می‌گوييد،همين‌ سؤال‌ را از ايشان‌ بكنيد!
20اما اگر من‌ با قدرت‌ خدا ارواح‌ پليد را از وجود مردم‌ بيرون‌ می‌كنم‌، اين‌ ثابت‌ می‌كند كه‌ ملكوت‌ خدا در ميان‌ شما آغاز شده‌ است‌.

21"تا زمانی كه‌ شيطان‌، نيرومند و مسلح‌، از كاخ‌ خود محافظت‌ می‌كند، كاخش‌ در امن‌ و امان‌ است‌.
22اما وقتی كسی نيرومندتر و مسلح‌تر از او به‌ او حمله‌ كند، بر او پيروز خواهد شد و او را خلع‌ سلاح‌ خواهد كرد و تمام‌ دارايی‌اش‌ را از دستش‌ خواهد گرفت‌.

23"هر كه‌ طرفدار من‌ نباشد، بضد من‌ است‌. هر كه‌ مرا ياری نكند، در واقع‌ عليه‌ من‌ كار می‌كند.

24"هنگامی كه‌ روح‌ پليد از وجود شخصی اخراج‌ می‌شود، برای استراحت‌ به‌ بيابانها می‌رود. اما چون‌ جای مناسبی نمی‌يابد، نزد همان‌ شخصی كه‌ از وجودش‌ بيرون‌ رفته‌ بود، باز می‌گردد،
25و می‌بيند كه‌ خانه‌ سابقش‌ جارو شده‌ و تميز است‌.
26پس‌ می‌رود و هفت‌ روح‌ بدتر از خود را نيز می‌آورد و همگی داخل‌ وجود او می‌شوند. آنگاه‌ وضع‌ آن‌ شخص‌، بدتر از حالت‌ اولش‌ می‌گردد."

27اين‌ سخنان‌ هنوز بر زبان‌ عيسی بود كه‌ زنی از ميان‌ جمعيت‌ با صدای بلند گفت‌: "خوشابحال‌ آن‌ مادری كه‌ تو را بدنيا آورد و شير داد!"

28عيسی در جواب‌ گفت‌: "بلی، اما خوشبخت‌تر از مادر من‌، كسی است‌ كه‌ كلام‌ خدا را می‌شنود و به‌ آن‌ عمل‌ می‌كند!"مردم‌ بی‌ايمان‌ زمان‌ عيسی‌

29هنگامی كه‌ جمعيت‌ انبوهی نزد او گرد آمدند، عيسی فرمود: "مردم‌ اين‌ دوره‌ و زمانه‌ چقدر شرورند! همواره‌ از من‌ طالب‌ علامتی هستند تا يقين‌ حاصل‌ كنند كه‌ من‌ همان‌ مسيح‌ موعود می‌باشم‌. اما تنها علامتی كه‌ من‌ به‌ آنان‌ نشان‌ خواهم‌ داد، رويدادی است‌ نظير آنچه‌ بر يونس‌ پيامبر گذشت‌، كه‌ به‌ مردم‌ نينوا ثابت‌ كرد كه‌ خدا او را فرستاده‌ است‌. علامت‌ من‌ نيز به‌ اين‌ مردم‌ ثابت‌ خواهد كرد كه‌ از جانب‌ خدا آمده‌ام‌.
31"در روز داوری، "ملكه‌ء سبا" بر خواهد خاست‌ و مردم‌ اين‌ دوره‌ و زمانه‌ را محكوم‌ خواهد ساخت‌، زيرا او با زحمت‌ فراوان‌، راهی دراز را پيمود تا بتواند سخنان‌ حكيمانه‌ "سليمان‌" را بشنود. اما شخصی برتر از سليمان‌ در اينجاست‌ و چه‌ كم‌ هستند آنانی كه‌ به‌ او توجه‌ می‌كنند.

32"در آن‌ روز، مردم‌ شهر نينوا برخواهند خاست‌ و مردم‌ اين‌ نسل‌ را محكوم‌ خواهند ساخت‌، زيرا آنها بر اثر موعظه‌ يونس‌ توبه‌ كردند. درحاليكه‌ شخصی برتر از يونس‌ در اينجاست‌ اما اين‌ مردم‌ توجهی به‌ او ندارند.دينداری با خلوص‌ نيت‌

33"هيچكس‌ چراغ‌ را روشن‌ نمی‌كند تا پنهانش‌ سازد، بلكه‌ آن‌ را در جايی می‌آويزد كه‌ نورش‌ بر هر كه‌ وارد اطاق‌ می‌شود، بتابد.
34چشم‌ نيز چراغ‌ وجود است‌! چشم‌ پاک همچون‌ تابش‌ آفتاب‌، اعماق‌ وجود انسان‌ را روشن‌ می‌كند. اما چشم‌ ناپاک و گناه‌آلود، جلو تابش‌ نور را می‌گيرد و انسان‌ را غرق‌ تاريكی‌ می‌سازد.
35پس‌ هشيار باشيد، مبادا بجای نور، تاريكی بر وجودتان‌ حكمفرما باشد!
36اگر باطن‌ شما نورانی بوده‌ و هيچ‌ نقطه‌ تاريكی در آن‌ نباشد، آنگاه‌ سراسر وجودتان‌ درخشان‌ خواهد بود، گويی چراغی پر نور بر شما می‌تابد."

عيسی از رهبران مذهبی انتقاد میکند

37وقتی عيسی سخنان‌ خود را به‌ پايان‌ رسانيد، يكی از فريسی‌ها، او را برای صرف‌ غذا به‌ خانه‌ء خود دعوت‌ كرد. عيسی دعوت‌ او را پذيرفت‌ و به‌ خانه‌ او رفت‌. وقتی بر سر سفره‌ می‌نشستند، عيسی برخلاف‌ رسم‌ يهود، دستهای خود را نشست‌. ميزبان‌ بسيار تعجب‌ كرد!
39عيسی به‌ او فرمود: "شما فريسيان‌، ظاهرتان‌ را می‌شوييد و پاک می‌سازيد، اما باطنتان‌ ناپاک است‌ و پر از حرص‌ و طمع‌ و شرارت‌!
40ای نادانان‌، آيا همان‌ خدايی كه‌ ظاهر را ساخت‌، باطن‌ را نساخت‌؟
41اما بهترين‌ نشانه‌ پاكی باطن‌، همانا سخاوتمندی و گشاده‌ دستی است‌.

42"وای بر شما ای فريسی‌ها كه‌ هر چند با دقت‌ كامل‌، يک دهم‌ تمام‌ درآمدتان‌ را در راه‌ خدا می‌دهيد، اما عدالت‌ و محبت‌ خدا را بكلی فراموش‌ كرده‌ايد. يک دهم‌ درآمد را البته‌ بايد داد، اما عدالت‌ و محبت‌ را نيز نبايد فراموش‌ كرد.

43"وای بر شما ای فريسی‌ها، كه‌ دوست‌ داريد در عبادتگاه‌ها در صدر بنشينيد و در كوچه‌ و بازار از مردم‌ احترام‌ ببينيد!
44چه‌ عذاب‌ هولناكی در انتظار شماست‌! شما مانند قبرهايی هستيد كه‌ در صحرا ميان‌ علفها پنهانند، مردم‌ از كنارتان‌ رد می‌شوند بی‌آنكه‌ بدانند چقدر فاسد هستيد."

45يكی از علمای دين‌ كه‌ در آنجا ايستاده‌ بود، به‌ عيسی گفت‌: "استاد، با اين‌ سخنانت‌ به‌ ما نيز توهين‌ كردی!"

46عيسی فرمود: "بلی، همين‌ عذاب‌ هولناک در انتظار شما نيز هست‌. شما تكاليف‌ دينی بسيار سنگينی بر دوش‌ مردم‌ می‌گذاريد، و هيچ‌ نمی‌كوشيد آنها را به‌گونه‌ای تعليم‌ دهيد كه‌ انجامشان‌ برای مردم‌ آسانترگردد.
47وای بر شما، چون‌ درست‌ مانند اجداد خود هستيد كه‌ درگذشته‌ پيامبران‌ خدا را كشتند.
48شما كارهای شرم‌آور پدرانتان‌ را تصديق‌ می‌كنيد و اگر خودتان‌ هم‌ بوديد، همان‌ كارها را می‌كرديد.

49"از همين‌ روست‌ كه‌ خدا با حكمتی كه‌ دارد درباره‌ شما فرموده‌ است‌: پيامبران‌ و رسولان‌ نزد شما خواهم‌ فرستاد، اما شما برخی را كشته‌، و برخی ديگر را آزار خواهيد رساند.
50بنابراين‌، خدا انتقام‌ خون‌ همه‌ انبياء را كه‌ از ابتدای پيدايش‌ جهان‌ تابحال‌ ريخته‌ شده‌ است‌، از شما خواهد گرفت‌،
51از خون‌ "هابيل‌" گرفته‌ تا خون‌ "زكريا" كه‌ در خانه‌ خدا در ميان‌ قربانگاه‌ و جايگاه‌ مقدس‌ كشته‌ شد. بلی، خون‌ همه‌ آنها به‌ گردن‌ شماست‌!
52وای بر شما ای علمای دين‌، چون‌ حقيقت‌ را از مردم‌ پنهان‌ می‌كنيد، نه‌ خودتان‌ آن‌ را می‌پذيريد و نه‌ می‌گذاريد ديگران‌ به‌ آن‌ ايمان‌ بياورند."

53وقتی عيسی از آن‌ محفل‌ بيرون‌ آمد، فريسی‌ها و علمای دين‌ كه‌ از سخنان‌ او بسيار خشمگين‌ شده‌ بودند، او را به‌ سختی مورد انتقاد قرار داده‌، كوشيدند با سؤالات‌ خود او را در تنگنا قرار دهند.
ايشان‌ از آن‌ پس‌ درصدد برآمدند كه‌ با استفاده‌ از سخنان‌ خودش‌ او را به‌ دام‌ بيندازند و گرفتارش‌ سازند.

Copyright information for FCB